3 - Tsiaro fameloma-maso, Febroary 2007

 

Tato ato misy fambara azo raisina ho toy ny soa fanararaotra

¨      Fampandrosoana miainga avy any ifotony, avy any amin’ny fokontany, ka ny Fiadidiana ny Repoblika (Présidence) no miahy mivantana izay (cérémonie d’investiture 19 Janvier 207)

¨      Fifanatonana, fifankahalalana, fifanajana (kabary “by pass”)

¨      Hametraka foto-drafitrasa (karama, birao, fiofanana, radio) (fivoriam-pokontany Iavoloha)

¨      Manome hasina ny fivoriam-pokontany isika rehetra (fivoriam-pokontany Iavoloha)

¨      Samy tompon-adraikitra daholo (kabary Morondava)

¨      Sefa mahay mihaino olona, tsy misy atao ankilabao (fivoriam-pokontany Iavoloha)

¨      Hay izy any amin’ny fokontany any, mahay mamoron-javatra, na dia miasa an-tanam-polo sy miasa jamba rafozana aza (cérémonie d’investiture, fivoriam-pokontany Iavoloha)

¨      ...

 

Quelle que soit la qualité des intentions, on ne transforme pas l’homme « par décret »… ni par les belles formules « planification démocratique … voix du peuple » qui sont autant de tours de passe-passe …

Les changements de ce type sont le résultat d’innombrables ajustements sociaux qui s’opèrent d’eux-mêmes à l’intérieur des ensembles malgaches.

Ne pas penser réforme, penser stratégie. Donner plus d’importance au développement des rapports humains qu’à la théorie de l’Etat (régime présidentiel, dévolution …), faire plus confiance aux hommes qu’aux procédures…

On ne peut pas combattre le bureaucratisme professionnel, l’inflation des coûts et le gaspillage si l ‘on ne dispose pas d’un moyen de synthèse, de contrôle et de réflexion, tout proche de l’expérience vécue. Ce moyen, c’est le feedback, la communication, la formation, la rétroaction, la participation des usagers et des citoyens, toutes choses qui relèvent de la politique locale.

 

à Investir en connaissances

à Investir en hommes

à Investir en expériences

 

Vatsy azo maimaim-poana ka zarana maimaim-poana

 

Ho ambinin-java-manasatra ê !                    

 

 

 Roland Ramahatra

Vatsy sy pitikafo ho an’ny hafa

Entre hier et demain

 

1-Famaritana

Ny atao hoe “fokonolona” ? / fihavanana

2-Ny zavatra mety ho vita eo anivon’izany fototra izany amin’izao fotoana izao

Mifanome hasina ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny ray aman-dreniny (firafitra 1) / identité – appartenance

3-Ny azo atao dia ny izao

 Fampanjariana sata ny fokonolona (firafitra 2) / empowerment

 

 Fampanjariana sata ny fokonolona (firafitra 3 ) / PPP (partenariat public privé)

4-Notsongaina tao amin’ny “Kabary” nataon’ny Kôlônely Ratsimandrava

  Extraits traduits en français par le Professeur Mireille Rabenoro / volamena latsaka am-bovoka, tsy avelan’ny soa tsy hihiratra

Ny teny? angovo, odiaina

1-Lazaolana

  Fokontany mijoro amin’ny tany marina, sady ho an’ny fampandrosoana ny fitondram-panjakana no ho an’ny fandrosoan’ny vahoaka tsy vakivolo / pour un autre mode de lecture de la réalité, en particulier de celle de soi-même

2-Ny tetika/paika hizorana amin’ny lalan-tsara miainga amin’izany,

 Fomba fijery sy fisainana ho lasa riba eto amintsika / le développement comme processus et produit 1

3-Ny vokatra efa azo eo anivon’ny mponina ao anaty Kaominina iray amin’izao fotoana izao,

 Kaominina nandrafitra zotra-pivoarana  efa ho 20 taona izao / le développement comme processus et produit 2.

Entre acteurs/actrices et enjeux

1-Misy sefo fokontany manomboka fivoriana, dia miteny hoe : « toy izao ny teny midina »

 Sefo fokontany toa inona ? / analyse stratégique et analyse culturelle…

2-Décentralisation administrative et politique … pour le développement d’un entrepreneurship local, viable et pérenne, efa saika nisy izany tamin’ny  alalan’ny i) vatoeka, ii) tetikasa CAP – Commercial and Agricultural Promotion - )

 Soso-kevitra (IEC-CC – Information Education communication – Changement de Comportements) avy any amin’ny fikambanana noentina tao amin’ny fivoriana tao amin’ny Rarihasina) / pour  une formation brute de capital fixe au sein des fokontany (

3-Mbola misy any an-tanan-dehibe sy amin’izao fotoana izao ve izany fokonolona izany?

 Notsongaina tao amin’ny boky nosoratan’I Père DuboisNy herin’ny fihavanana, raharaha 2002” (ampahan-daha-tsoratra rehefa nahazoana  alalana avy tamin’ny mpanoratra) / mode de penser malgache – pensée de participation – fihavanana - fokonolona

4-Asa sady mila fanabeazana / fikarohana izany

Inona no mety ho azo avy amin’izy ireo ? sekoly mitodi-doha amin’ny fiainana Recherche/Développement « Université – fokonolona – Présidence » / pertinence de l’approche LMD

Famaritana ny akora afahan’ny tsirairay mandrafitra ny laza olana fototra mifandraika amin’ny zavatra ilokalokantsika, dia ny fampandrosoana miainga avy any ifotony.

Ka ireto misy teny miendrika aro faninana :

Se placer dans la perspective de l’action et non de la dénonciation…la vraie question: non accepter ou refuser les scandales, injustices, erreurs, stupidités qui marquent notre vie sociale, … mais nous accorder sur les priorités (c’est la fonction principale du MAP si on ne veut pas qu’il soit un slogan), et, plus profondément, trouver la force et la capacité d’agir efficacement pour y remédier :

apprentissage de rapports humains nouveaux, dans des ensembles humains bien concrets, (orinasa, fokonolona, tetikasa … avy any ifotony)

apprendre, comprendre, résoudre les problèmes pratiques qui s’y posent

Entre formes et valeurs

Le développement,  des hypothèses aux impacts

   Pour un thesaurus sur le développement durable

Dynamique alaolana

 « A l’écoute du milieu rural en 2006 »


 

31-Famaritana ny laza olana

 

311- fokonolona a. [foko - olona] 1. Fitambaran'ny olona iray razana niaviana, fantatra mazava tsara araka ny tetiharana io loharano nipoirana io. 2. Iantsoana ny olona miara-monina ao amina fokontany iray, voasoratra ara-dalàna ao anaty bokim-pokonolona ny anarany.

Rakip : Na oko, na foko sy olona no foto-teny nipoirany, ny fokonolona dia tambatr’ireo olona miara-monina fatoran’ny fihavanana izay mandrohy ny isam-batan’olona eo anivon’ny zana-poko iray. Fomba maro no nitaran’io fokonolona io : ny fanambadiana, ny teny ifanaovana, ny velirano, ny fatidrà. Samy miseho amin’ny endrika ananany ny fokonolona araka ny sata, ny kao-drazana, ny fomba amam-panao. Fa ny fitoviany dia mifototra amin’ny fomba fisainan’dRa-malagasy, na tampatrana na tantsiraka, izay mahafao-be, manao indray mijery an'Andriamanitra Andriananahary, ny Razana, ny Aloalon’ny tany sy ny lanitra, izao zavatra hita maso sy tsy hita maso rehetra izao : mino izy fa aina mitambatra mamelona azy ireo ka hajainy fatratra. Na tonga aza taty aoriana ireo mpifindra monina hanorim-ponenana teo an-tanana, mora no nampijoro ny fihavanana ara-ponenana anatin’izany fokonolona izany.

Anisan’ny riba ahitana ny mahamalagasy ny fokonolona. Mifidy filoha mpitarika azy izy ireo, olona raiamandreny anti-panahy, tsongoin’olom-bolo, kanefa koa azony alana amin’izany toerana izany, raha sanatria ilaina ny manao izany. Eo ny mpanolo-tsaina , ny mpitondra teny, ny mpitantsoroka, ny manana ny tahirin-tantaran’ny fokonolona. Manana fitaovana ifampitondrana, ifampifehezana ary ifampitsimbinana ny fokonolona, na an-kasoavana na an-karatsiana, dia ny tefy amorom-patana, ny loa-bary an-dasy, ny kabary ary ny dina izay nifampitaina tamin’ny alalan’ny lovantsofina.

Tsy mitoka-monina anefa ny fokonolona, fa eo ny fifandraisany amin’ny fitondram-panjakana : tamin’ny fotoanan’ny maroandriana, faha mpanjaka, nony tonga ny fanjanahantany, faha Repoblika malagasy. Nisy fotoana sy toerana nahitana fifandraisana mirindra teo amin’ny fahefam-pitondrana sy ny fokonolona, fa amin’ny ankapobeny, indrindra nanomboka tamin’ny taonjato faha-19, dia nikoroso fahana hatrany izany endrika fifampitondrana izany. Nivesatra ny fitsabahana sy ny fibahan’ny fahefana sy ny fitondrana politika ny fokonolona ka sempotra ary nampipoipoitra endri-pikomiana maro dia maro. Nisakana ny fivoaran’ny vahoaka malagasy hankany amin’ny tena lalam-pandrosoana izany toe-javatra izany, ka nahatonga azy nitady lalan-kivoahana tamin’ny alalan’ny herin’ny tenany hatrany.

Nanomboka tamin’ny taona 1972, nisy hetsika nampifanojo ny firehana miantehitra tamina fijery eo amin'ny lafin'ny firazanana sy ny filozofia izay nitambesaran’ny hevitra kristiana, sy ny fijerin’ny sosiology vahiny, ary ny fihiratan’ny sain’ny miararamila sy zandary. Niafara tamin’ny didy hitsivolana tamin’ny 24 Marsa 1973, taorian’ny fianjeran’ny Repoblika voalohany. Tsy naharitra ny fampijoroana rafi-piarahamonina avy amin’ireo firehan-kevitra ireo.

Tsileondriaka anefa ny fokonolona. Ary rehefa halalinina ny antony izay mifototra amin’ny mampahomby ireo tetikasa manaiky ireo olona mivondrona eo anivon’ny fokonolona dia toy izao : mampianatra ny olona ho tompon-draharaha no zotram-pandrosoana tiany hodiavina, amin’ny alalan’ny fanomezana hasina ny fokonolony. Avy eo amin’ny fokonolona no hivoitra ny hambon’ny tsirairay amin’ny maha tompon-tanàna azy, eo koa no fototra hisandratany amin’ny maha olom-pirenena azy, ary ny fokonolona no faka iorenan’ny fivoarana isa-paritra.

(Ramahatra Roland)

 

Bibliôgrafia :

 

- Rabearifeno, Albert - Fanitsiana ara-drafitra fokonolona 1787-1810 tamin’ny andro nanjakan’Andrianampoinimerina .- s.d., s.l.- 13p

- Rakotomanga, Georges. – Le Fokonolisme, 1973.

- Ramasindraibe Paul - Ny Fokonolona Fototry Ny Firenena /.- Antananarivo : Niag, 1973.- 215 P.

- Rakotohova, Clet Ed. - Fokonolona sy Fivoarana .- Antananarivo : Librairie Mixte, 1975.- 64 P.

- Rakotonirina, Joseph. – L’âme malgache 2éd. – Impr. Tatsinanana, 1985.

- Solondraibe, Thomas - Communautés de Base et Pouvoirs politiques dans le Lalangina et le Vohibato Du XVIe au début Ddu XXe Siècle - Antananarivo : Université d’Antananarivo, 1994.- (Omaly sy Anio, 33-36,1991-1992, 15-46 )

- Raison-Jourde, Françoise - La Constitution d’une Utopie du Fokonolona comme mode de gouvernement par le peuple dans les Années 1960-1973 à Madagascar - Antananarivo : Université d’Antananarivo, 1994.- (Omaly sy Anio, 33-36,1991-1992, 675-712)

- Rakotondrabe, Tovonirina D.- Libertés démocratiques, Gouvernance et Ethnisme à Madagascar.- [Colloque “ Pour L’exercice à la base de la Démocratie ”, Académie Nationale des Arts, des Lettres et des Sciences, Antananarivo : 22-26 Octobre 1996]

- Ny Fokonolona araka ireo Kabary nataon’i Kolonely Ratsimandrava eran’ny Nosy 1973-1975.- Fianarantsoa, Baingan’Ambozontany 2002.

- Dubois, Robert, Sj. - L’identité malgache, la tradition des ancêtres - Paris  Karthala, 2002.

- Dubois, Robert, Sj. – Fihavanana malagasy sy ny Heriny. – Ed. Ambozontany Antananarivo

- Bavoux, Claude & Claudine. -  Le Coût social des dernières Politiques Linguistiques. In: Poa 52, 1993.Pp. 76-88.

- Cole, Jennifer. C.- Forget Colonialism? Sacrifice and The Art of Memory in Madagascar. Berkeley: Univ. Of California Press. 2001< M.3.4.29.>

- Sharp, Lesley Alexandra.-. The Sacrificed Generation: Youth, History, and The Colonized Mind in Madagascar. Berkeley: Univ. Of California Press. 2002 <Q.3.4.19.>

 - Baré, J.F..- Pouvoir des Vivants, Langage des Morts: Idéologiques Sakalava. Paris: François Maspero, 1977

- Lejamble, Georges.- Le Fokonolona et le Pouvoir. Antananarivo : Centre de Droit public et de Sciences Politiques, 1962

- Leymarie, Philippe. -Le Fokonolona: La Voie malgache du Socialisme. In: Lma 112,1975., Pp. 42-62.

- Rajaona, Andrianaivo Ravelona.- Le Dinam-Pokonolona, Mythe, Mystique ou Mystification? In: Annuaire des Pays de l’Océan Indien 7,1982., pp. 145-167. <O.0.0.127/1980

- Serre-Ratsimandisa, Georges.- Théorie et Pratique du 'Fokonolona' moderne à Madagascar, In: Cjas 12/1, 1978, Pp. 37-60.

- Pavageau, Jean.- Jeunes Paysans sans Terre, L'exemple malgache : Une Communauté villageoise en période révolutionnaire. Paris: L’ Harmattan,1981..


 

312 - Firafitra 1 : Vokatra itarafana

                  ny fifanomezana  hasina

 

 (Programme éducatif en milieu scolaire, confectionné au niveau d’une commune, autour du chef ZAP, avec les enseignants, les parents d’élèves et un tantsoroka, lobbying auprès de la CISCO ; l’éducation à travers les agents de développement  et à travers les campagnes d’alphabétisation)

 

 

Lohahevitra : fifampitondrana manan-kasina

 

Vokatra andrasana eo amin’ny mpianatra : Mpianatra afaka mampita hafatra

Lohateny

1- Ny ankizy manoa ny Ray aman-dreny sy ny mpampianatra

2- Ny mpampianatra sy ny Ray aman-dreny mihaino ny ankizy

 

1- Ny mpitondra sy ny olona entina mifanaja sy mifampihaino

1- Ny mpampiasa sy ny mpiasa mifanaja

1- Ny mpiasa amina tetikasa fampandrosoana sy ny vahoaka mahay mifanaraka

Tanjona manokana

·         Ny ankizy manaraka ny anatry ny Ray aman-dreny

·         Ny Ray aman-dreny mahay mankasitraka ny ezaka ataon’ny ankizy

·         Fametrahana fitsipika iarahan’ny mpampianatra  sy ny ray aman-dreny, mifanaraka amin’ny toeran’ny tsirairay

·         Famaritana ny rafi-pitondrana isan-tsokajiny sy isan’ambaratongany

·         Rafi-pitondrana mifanaja

·         Fifampifehezana amin’ny alalan’ny Dina ifanekena

·         Fitanisana karazan’ asa

·         Zo sy andraikitry ny mpiasa sy ny mpampiasa (karama, toe-tsaina manaja ny maha-olona,…)

·         Famaritana ny tetik’ asa fampandrosoana misy eo an-toerana

·         Fandraisana andraikitra eo amin’ny asa fampandrosoana

·         Fiomanana amin’ny fandraisana an-tànana ny fanohizana ny asa

Votoatin’ny lesona

(10 -11ème) sy

(9 - 8 - 7ème)

 

 

 

 

 

Sahan’asaFampiharana 

 

 

 

N.B

Ny to-teny ao an-tanàna dia ao anatin’ny  sokajin’ny Raiamandreny

Ny fitondrana ara-drazana koa dia sokajiana ao anatin’ ny rafi-pitondrana

 

 

 

313 - Firafitra 2
Fampanjariana sata ny fokonolona: fananana iombonana

 

 
Fananana Iombonana

 

·         Tany… tontolo ivelomana               A

·         Zavatra mivaingana                        I

·         Mponina/taranaka                        N

·         Hasina/Arofanina                          A

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahazo mampita vaovao                                    

 fahalalana ilaina

 

 

Fiofanana :

 

·         Manatsara asa

·         Tompon-draharaha

·         Tompon’antoka

·         Mpanazatra (coaching)

·         Fitantanana /fiantraikan’ny asa

·         Tompon’andraikitra eo anoloan’ny fokonolona

 

 

Service de proximité

 

 Didy aman-dalàna           Dina / Vy

                                             miaina

                                                       

Nahay nitsitsy                 Mahazo ny tandrifiny

(efficience)                       ny rehetra (équité)

Tratra ny tanjona

 (efficacité)                                                 

 

               Mifanome tànana

               Mandray anjara                          

               Mandray an-tànana

 

 

Fampandehanan-           Fahafahana manajary

draharaha :               ( capacité d’ajustement)

·         Tan-dalàna

·         Mangarahara

·         Système de recours                                         

 

 

Tokotany ifampiraharahana

 

 

 

 

 

 

E

M

P

O

W

E

R

M

E

N

T

 

Mba

ho

avo

lenta

ny avy

aty an-

tanàna

 

 

Tsirairay - Olom-pirenena - Ray aman-dreny - To-teny –Mpampianatra – Mpianatra - Sefo kartie --Zandary

 

 

Fokonolona

 

 

314 - Firafitra 3

Fampandrosoana miainga ifotony

 

Prise en considération des fruits de cette capitalisation que l’on peut résumer ainsi :

le développement viable et durable au niveau des communes 

est à lier à l’établissement des conditions suivantes:

 

 

Conditions nécessaires / droits du fokonolona

 

Conditions suffisantes / devoirs du fokonolona

 

Commentaires

 

A- au niveau des fokonolona

 

A1- Respect du fokonolona, de ses raiamandreny et de ses mœurs : i) fomba fiteny, fisainana, fiseho, ii) teny nomena sy ny fotoana/ora, iii) fifaneraserana, mampihavana fa tsy mampisaraka, ifampiraharahana ny hatao, iv) tsy mifampiandany

 

A2- manaiky ho tantsoroka tsy mora kivy ary azo itokisana

 

 

B- au niveau de la commune, de la région

 

B1- appui à la maîtrise d’ouvrage communale

 

B2- volonté d’orienter la gestion des programmes et des projets sur l’impact

 

B3- mise en place et en œuvre des outils qui permettent de traduire ces principes en comportements individuels et institutionnels pour la mise en cohésion et en synergie

 

 

Permettre à la dynamique propre du fokonolona de s’exprimer et de s’épanouir :

 

1- Prise de parole, dialogue et réflexion concertée et établissement de programme

 

2- Promotion de la circulation interne des informations

 

3- charte et partage de responsabilités, travailler en coopération avec la commune, le chef quartier, les notables

 

 

Articuler la cohésion sociale pour le développement sur la base du fokonolona.

 

Cette institution est :

 

Le réceptacle des  valeurs du fihavanana, caractéristique de la culture malgache,

 

L’expression de la volonté d’être des personnes et de la communauté

 

La configuration de la réalisation d’une quête de vie pleine et en harmonie avec la réalité et

 

L’expression réelle de la créativité humaine la plus profonde qui cherche à se situer, à se construire et à se reconstruire.

 

 

 


315 - Fehiny: ny fampandrosoana miainga avy any amin’ny fokonolona / fokontany

 

ny laza olana

(trandraho ao amin’ny tantarantsika ny hamenoana ny fafana)

 

 

Talohan’ny faha-mpanjaka (maro andriana)

 

Tamin’ny faha-mpanjaka

 

Nandritra ny “fanjanahantany” famerezan-zo (tsy nisy natao ho “zanaka” izany tao)

 

 

Nandritra ny Repoblika 1

 

Tamin’ny fotoanan’I Kôlônely Ratsimandrava

 

Fokonolona alaolana / MAP sa ahoana?

Repoblika faha 2 – 3

 

ny lesona zary riba             

 

 

Natao daholo izao rehetra izao, hahatonga ny fokontany ho herim-pamoretana eo am-pelatanan’ny fitondram-panjakana hamehezana ny fokonolona araka izay itiavanan’ ny fanjakana azy.

Tsy nahitam-pahombiazana anefa izany teo amin’ny fampiharana ny politikan’ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana nifanesy teto Madagasikara.

Amin’izao fotoana izao ny fokonolona / fihavanana no tendro fanoherana hany velona eto amintsika iatrehana ny fanatontoloana, hitsinjovana izany hoe haha-malagasy antsika, fampandrosoana ho an’ny taranaka. Fa toy ny vary an-koraka tondroin’ny hiran’I Mahaleo izy izao: “miharingotra, tsy salama, tsy marary”.

Fandrosoana,  MAP,  fanatontoloana, fokonolona: teny iditra hitondra mankaiza izy ireo sy ny toa azy?

Aiza ianao amin’izany? Na inona na inona heverina hatsangana eo anivon’izany fokonolona izany, raha tsy ho voasahana ao ny raharaha ekonomika dia tsy hisy zavatra hanjary ao.

Eo ny teny voalazan’ny Président de la République tamin’ny andro fianianany tamin’ny 19 Janoary 2007 teo. Eo koa ny fisian’ny vola hikarakarana ny fotodrafitr’asa eo amin’ny fokontany (birao, karaman’ny mpiasa…). Ary ny tanjona kendrena : hisian’ny « fonds local de développement = formation brute de capital fixe au sein des fokontany » – pour mémoire : Vatoeka - ! Izany sa ahoana ?

Io capital économique local io no fototry ny fandriampahalemana raikitra, io koa no hahatonga ny olona hijanona sy hiaro ny tananany ary ny maha izy azy.

 

 

Ny resaka sisa ankoatra izao dia resaka ambony vavahady, avo fanidina nefa tsy ambany fijery ka tsy misy fotony.

Tsy ny vazaha mahay avy any ivelany afaka hanoro lalana antsika no hampifaka, hanome vahana ary hampivelatra fisainana sy fampiaharana vaovao takiana amin’izany!

 

ny lazaolana?

(la situation à problèmes)

 

 

 

Fokontany rantsa-mangaika ny fitondram-panjakana? Cheval de Troie de la mondialisation des affaires commerciales et financières - ahoana ny fomba hitantanana – ao anatin’ny bonne gouvernance - ny vola efa misy ka sady hifaka any amin’ny fokonolona izany  sy hampiangana tetikasa fototra avy any amin’ny fokontany - ny Chef de Région sy IZA? Mpitondra ny  teny midina ve ny Sefon’ny fokontany, teny midina hibaikona ny fizotran’ny fifidianana, ny MAP, ny fitsinjaram-pahefana?

SA

Kosa mety ho fokonolona saha fandrariana ny hasin’ny mpiara-belona, hitandrovana ny aina, teny, soatoavina eo amin’ny tsirairay, sy ny fianakaviany ary ny mpiraimonina aminy, ka ho fokonolona tena tompon-draharaha (maître de l’ouvrage), hivondrona ao anaty OPCI, hohenoina sy hotohanan’ny olom-boafidy sy ny sampan-draharaha rehetra fanapariaham-pahefana?

 

 

Mbola ho afaka hitana ny satan’ny saha fihotrehana ny riba maha/haha-malagasy, ka hitrandraka ny soa fanararaotra sintonina ao amin’ny MAP? SA? Ny fokonolona dia raisina ho toy ny tany malemy, tsy manana anjara-pitenenana, hanaovan’ny mpiandraiki-draharaha momba ny MAP fiaviana rano trambo, hanolorany ny “tian-kano, tsy tian-kano”?

 

Efa mitodi-doha mamantapantatra momba izany ny haino aman-jery:

·         TV PLUS tamin’ny resaka nifavaovan’ny Jean Claude Andrianaivo sy Tera Bruno tamin’ny asabotsy 20 Janoary (ny PM vaovao sy I Kôlônely Ratsimandrava),

·         TVM amin’ny alalan’ny vahatra … vaovao isa-paritany … hetsika avy any amain’ny fokontany(III G Hangar etsy Antohomadinika sy ny sisa)…

·         RFI koa nilaza fa Mr Beranger atsy Maurice haneho ny heviny momba an’I Kôlônely Ratsimandrava,

·         niteny tao amin’ny Midi Madagascar (n° 7138 du 25 Janvier 2007) I Ricky momba ny “La République des fokonolona”.

·         Ny volana Febroary atao « volana Ratsimandrava” hoy Manaovasoa!

·        

 

Fokontany misy Chef ho an’ny MAP manao ahoana izy io ?

Fokonolona alaolana ho an’ny MAP ka hifankahita amin’izay ny avy any ambony (légal, court terme, technique et financier, les normes de l’extérieur) sy avy any ifotony (légitime, viable, pérenne, les normes du couple terroir-fokonolona, auto promotion)? Hisy amin’izay ny fampandrosoana (avy any ivelany, avy any ambony) hitodi-doha any amin’ny fandrosoana (ho an’ny tsirairay, ny fianakaviany, ny fokonolony, ny faritra misy azy, ny fireneny?


32 - Vatsy ho an’ny lalan-kizorana                                                                                 

321 - Jery faobe :  ny manahirana, ny azo atao               

 

Ny adin-tsaranga

 

 

Na tsy mitovy saranga aza, tsy ho afaka hifanakalo hevitra ?

 

 

Ny rafitra fifandraisana, fifampitondrana

 

Tsy mamela fifanakalozan-kevitra à mampianatra mihaino

 

 

 

Ny hery misy

 

Tsy manainga mankany amin’ny fiaraha-mientana à mila mamondrona ny hery hisian’ny fiaraha-mientana

 

 

Ny « fanjanahantany »

 

 

Tsy nampivelatra ny fahaizana amam-pahalalana à manokatra, mamoa midanadana ny vavahadin-tsaina

 

 

Ny fitambaran’izany rehetra izany, vesatra tsy afahana firy mampisongadina ny maha-sarobidy ny tsirairay, ny fokonolony

 

 

Ny misy

 

 

Ny zotra fanatsarana                       raharaha

 

 

Ny zava-kendrena

                                                                              

 

Miala amin’ny fitambaranan’ny manahirana

 

è    Tetika sy paika hifanajariana toerana, hiainana ny atao hoe “ raharaha ikambanana”

è     

 

Mandeha tsikekikely mankany amin’ny famoronana tsangana kolontsaina/riba/soatoavina

 


322 - Fototra iorenan’ny fitondrana tsara tantana  / fomba iray itarafana ny azo atao, dia ny izao avy any ifotony izao

 

                                      Conditions de viabilité / efficacité          Fanamarinana

 

 

A -Tsy mitanila

      Mangarahara

Manaraka/maka  ny hitsiny

 

Feed back des clients, des usagers, des citoyens (services efficaces axés aux clients)

 

 

 

 

 

B -Mampandray anjara

 

 

 

 

Participation /

Empowerment

 

E1- Soa ho an’iza?

 

è   E- Mitondra vokatra mahasoa  Mivoatra

 

A B C D miaraka sy manaja ny fenitry ny maitson’ny fanantenana rehetra  no miteraka E mamaly tsara ny valiny ho an’ny E1

 

 

C -Maharitra

 

 

Problème de sécurisation au niveau de l‘individu, du groupe et de l’institution

 

 

 

 D -Tompon’

    andraikitra

 

 

Zotra:

de la dépendance … vers l’interdépendance

 

 

 


323 - « Ny teny sy Asa fampandrosoana »

 

 hita ao anatin’ny  Bokikely  mitondra io lohateny io ny  Tatitra momba ny Fanandratana ny Teny malagasy 2006 izay zaraina ao amin’ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia malagasy, Tahala Rarihasina, Analakely, Antananarivo) :

 

 

lalam-pisainana samihafa

 

« développement » :  ireto misy fomba fijery iray 

 

 Dingana voalohany  fampandrosoana miteraka fampandrosoana

 

Dingana faharoa fampandrosoana mitondra fandrosoana

 

Dingana fahatelo fampandrosoana mifanindran-dalana amin’ny fandrosoana

 

 

« mpahazo tombontsoa » : ireto koa misy fomba fiantsoana hafa 

 

Dingana voalohany 

Taloha nantsoina hoe « groupe cible » /vondron’olona tiliana

 

Dingana faharoa

dia avy eo nantsoina hoe « bénéficiaire » / mahazo tombontsoa

 

Dingana fahatelo

Hay! izy ireo no tena anisan’ny tompon-draharaha

 

« participation » :  ny tolo-kevitra handikana  izany dia fiombonana / fiombonana antoka

Misy dingana maro ny lalana diavina hampanjary azy io :

 

 

Dingana voalohany 

 

fifanatonana, fiaraha-midinika, fandraisana anjara (ity no mahazatra ny maro hatramin’izay)

 

 

Dingana faharoa

 

fandraisana an-tanana

 

Dingana fahatelo

 

fanohanana ny hetsi-pivoarana hita eo amin’ireo olona na fikambanana eny ifotony

 

Dingana fahefatra

 

fijoroana sy fampivelaran’izy iretsy amin’ny maha tompon-draharaha sy olom-pirenena azy

 

“maître de l’ouvrage” : tompon-draharaha ; ilay manana tany ka te hampanao trano ho azy ... ilay manana sata feno hilazany ny momba ny fitondrana ny raharaham-panjakana eo amin’ny ... ka manana fahafahana tanteraka hifidy ny olona tiany hanao izany. Ary amin’ny anaran’izy ireo no ahazoantsika ireny vola, sy fanampiana isan-karazany avy any ivelany ireny; maîtrise d’ouvrage : fitompoan-draharaha

 

“maître d’oeuvre”  : tompon’antoka / mpiantoka asa, olona fiantso noho ny fahaizana ananany amina haitao manokana (momba ny hazo, vy, fanaovana trano, fitantanana asa na raharaha, fandresena lahatra, fikarohana lalam-bola...); maîtrise d’oeuvre : fitompoana antoka

 

Ary ny tsirairay dia mety ho sady tompon-draharaha no mpiantoka asa

 

 Ny fihavanana dia miainga hatrany avy amin’ny fanavaozana ny Tsy Fihavanana :

Ilaina ny mampatsiahy fa ny fihavanana ka mipoitra indrindra avy amin’ny fisian’ny tsi-fihavanana:”tsy maintsy ny olona tsy manam-pitoviana no afaka hilaza hoe andeha hiombona ary tsy maintsy misy maromaro fa tsy efan’ny irery ilay hoe izay mitambatra vato” (Père Benolo : le fihavanana vient du non fihavanana, le développement dans la pluralité)

 

 

 

 

 

324 - Fandrafetana fitaovana : ampisehoana  ny zotram-pandrosoana ifotony

 

Raha hatao indray mijery, dia azo faritana toy izao :

 

·          ny dingam-pivoaran’ny fikambanana miahy tena iray sy

 

·        ny lafim-piainana / ambaindainy mandrafitra ny maha izy azy

 

 

 

 Dingam-       pitomboana ny    

         fikambanana

        (Stade croissance)

 

 

Ambaindainy

(Dimension)

 

 

Eo am-pamolavolana

 

(Gesta-tion)

 

 

Rehefa tafatsangana

 

 

(Naissance)

 

Rehefa misandra-tra

(Adoles-cence)

 

 

Rehefa lehibe mizaka tena ny fikambanana

 

(Adulte)

 

 

Lafiny kolontsaina (Culturelle)

 

 

 

Ny maha izy (Identité) :

- Niainga tamin-dry Rafarasoa, Prezidam-pokon-tany

 

- tsirin-kevitry ny tsirairay

 

 

Fianarana asa ataon’ny tena (Auto-apprentissage) :

 

- fiofanana lava izao, ary fifampiofanana koa

 

- eo an-toerana ary any amin’ny misy matihanina, na any amin’ny misy traikefa azo atao soa fanararaotra

 

Tombana ataon’ny tena (Auto-

Évaluation) :

 

zavatra fanao

 andavandro

 

 + ny fahaizana Teny frantsay tombanana isan-kerinandro

 

Firosoana amin’ny seha-pahalalana sy sehatrasa manokana (Spécialisation) :

 

Rafarasoa, mpitondra fikambanana mahay

 

+ misy mpanamora raharaha fidin’ny mponina hanentana azy hanao Drafitrasa Fampandrosoana Kaominaly (DFK)

 

 + ...

 

 

Lafiny rafi-pitondrana (Institutionnelle)

 

 

Fampifandrasan-tendro ny vondron’olona (Regroupement)

 

 

Efa misy fikambanana telo ankoatra ny fikambanana Kintana ao

 

 + mijery ny manodidina : mpivarotra, fokontany hafa, ireo tsy dia narisika tany am-boalohany

 

+ mitondra ny tetikasa any amin’ny Fokontany sy ny Kaominina

 

+ mizara traikefa any amin’izay mila + …

 

Fampijoroana Firaisambe (Union)

 

Fisian’ny fiarahana raikitra eo amin’ny amin’ny Fanjakana, ny Sehatra miahy

 

tena ary ny Fiarahamonina sivily (Coexistence avec Etat, secteur privé, associatif) :

 

Manentana, mazoto mandray anjara amin’ny asan’ny fokonolona, mifampiraharaha lava izao

 

+ Ben’ny tanana mahay manome vahana ny ankolafin-kery rehetra, miandry ny hevitry ny fikambanana ho akora ao amin’ny DFK

 

+ prezidam-pokontany lasa mpanentana / mpanamora raharaha  nahazo fiofanana momba ny DFK

 

 + mpandraharaha mivondrona + ny asa misy rehetra zary sehatra ifandraisana sy ifampidinihina

 

 

Lafiny sosialy sy politika (Socio-politique)

 

Traikefa efa am-polo taona (…), avy tao amin’ny fokontany Amboniandrefana

 

Fisiana hetsi-piniavana (Prise d’initiative) : Efa manana zotra-pandrosoana + tsy voatery miandry zavatra avy any ivelany vao mihetsika ho an’ny tena

 

Serasera eo amin’ny samy mponina (Communication horizontale ):

- Niainga tamin’ny fikambanana Kintana dia nivelatra manerana ny Kaominina ; -

-Nila mpampihavana avy eo hialana amin’ny fisainana sy fihetsika mahazatra

- Lasa tsy misy elanelany eo amin’ ny mpitondra sy ny mponina tsotra

 

Fifampiraharahana amin’ny fitondran-draharaham-panjakana (Négociation avec l’Administration) :

Fifampiraharahana hatrany

 + Ben’ny tanana mitsidika fokontany, mamaha olana any an-toerana na/sy miaraka amin’ny sampan’asam-panjakana

+ mangaraharaha / peta-drindrina sy raki-kevitra azon’ny daholobe  jerena sy trandrahana + mba tsy hanana ahiahy ny olom-pirenena ao amin’ny Kaominina : andraikitry ny Ben’ny tanana izany

+ misy lalam-piofanana momba ny fitantanana sy ny fampandrosoana ho an’ireo rehetra hilatsaka ho fidiana na inona na iona antoko misy azy, na ho an’ny mpiasam-pankana

 

 

Lafiny toekarena sy sosialy (Economique – social)

 

 

Zanakazo, voninkazo

 

 

 

 

Lahasa maro endrika (Activités multiformes) :

- Tsena, voly zanakazo, voninkazo, mananasy, legioma

- Jiro, rano, CSB, EPP CEG, kianja,

- Voly ala ho an’ny kaominina 20 ha

- Asa tanana (girafe)

- Lavabato / fizahantany

 

 

Fisiana seha –pamokara-na manokana tarihin’ny lalam-barotra (Spécialisation / marché) : Tsena mahasarika olona,

lasa modely taratry ny fahombizanan’

ny

fikambanana,  ka

maharesy lahatra ny  hafa ao amin’ny

Kaominina +

 

 

 

Miatrika ny Tsena (Affronter le le le marché) : Maison de l’artisanat + fiofanana, mijery ny ataon’ny hafa, mianatra Teny Teny frantsay + fitadiavana lalam-barotra + tsy tsenan’ny mpijirika

 

Fitantanana ny torohay sy ny fahaizana amam-pahalalana (Gestion de l’information et des connaissances)

 

 

 

Serasera amin’ny any ivelany, amin’ny eo an-tanana ataon’ny Ben’ny tanana, ataon’ny fikambanana, ataon’ny tsirairay ;

 

 

Mitohy sy mivelatra araka izany: mandeha mijery ny ataon’ny hafa

 

 

Iatrehana am-pahombiazana ny tsena sy  ny fifampiraharahana

 

 

Fifandraisan’

ireo vondron’olona an-dalam-pivoarana amin’ny herin’ny tenany amin’ireo sampanasa fampandrosoana ( Relations groupe en autopromotion avec organismes de développemen)t

 

 

Miainga  amina tanjona azo tsapain-tanana mankany amin’ny zotra-piarahamonina

 (Des objectifs physiques aux processus sociaux) : PARV, Fafiala FID,

 

- firosoana ho amin’ny fitantanana iombonna antoka ny prôgrama (Vers une gestion participative des programmes) ;

 

- atao ahoana ny fampidirana ny antokon’olona sahirana ahazo tombontsoa ao amin’ny zotra pandrosoana (Comment associer les groupes bénéficiaires pauvres au processus de développement ?) SAHA = fiatrehana ny programma hampifanitsiana amin’ny tinady approche par la demande

 

Atao ahoana ny hampifadraisana tsaratsara kokoa ny tolotra avy any ivelany, na avy any ambony, avy amin’ny « fampandrosoana » amin’ny tinady avy ao anatiny, avy ao ambany avy amin’ny « fandrosoana »Comment mieux relier l’offre – de

 

l’extérieur, d’en haut - de « fampandro-soana » à la demande – de l’intérieur, d’en bas - de « fandrosoana » ?

- mila tantsoroka mampihavana mba tsy hifangarika ny fenitra avy any ivelany sy fenitra miendrika riba eo an-toerana

Rafarasoa, ny tao amin’ny SAHA

 

 

Miainga amin’ny fiaraha-miasa amina prôgrama mankany amin’ny fampandraisana andraikitra ny sahirana amin’ny teti-pitondrana

(De la collaboration à des programmes à la responsabilisation politique des pauvres) :

Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao dia samy mahazo fiofanana daholo – ho fampahombiazana ny fampandrosoana- ny antoko efatra misy eo an-toerana ; samy mijoro araka ny maha izy azy nefa avy eo dia samy milofotra ampahalalana ho an’ny kaominina izay ho lany eo

 

Lafiny tanàna, fokonolona, tantaram-pianakaviana, taranaka 

 

Terroir, fokonolona / (Histoire / Famille)

Taranaka

 

Rehefa samy mahita ny tandrifiny ny tsirairay (Quand chacun peut s’y retrouver)

 

Mba ho afaka mifaly amin’ny vokatry ny asany (Pouvoir jouir des fruits de son travail) : oh Célestine : nihatsara ny trano, TV, radio, ankizy mandranto fianarana, ny isan’ny  omby

 

Manana ny fananana mba hahahazo ny sahaza azy ny tsirairay

(Disposer de biens pour

l’équité ): mahazo vahana ny atao hoe soa iombonana

 + mijery ny sahirana

+ho an’ny rehetra ny tombon-tsoa

 

- Vina : « kaominina hahavita tena, tsy manambitamby, tsy miandry fanomezana”

 

-hanoratra indray ny tantara

(Re-écrire son histoire)

 

-mampiverina ny fahasarontam-piaro amin’ny maha izy ny tena

 (Recouvrer sa fierté)

 

-manana fitsinjovana hatrany ny taranaka (Se projeter par rapport à ses descendants) 

 

 


 

325 - Ny « sefo fokontany »

 

 

Notre acteur, le chef fokontany, va se découvrir comme qui ? Quel mode de régulation, quel mode de « gouvernement » va-t-il inventer, de façon spécifique, par rapport au système de décision et à l’ensemble social du fokonolona dont il fait partie? …

Ce n’est pas seulement un problème de profil. Dans un cadre où il ne s’agit pas de détruire mais de construire.

Sa performance va dépendre d’un certain nombre de paramètres (sentiment d’appartenance au fokonolona, sentiment de sécurité institutionnelle car écouté et accompagné …: cf. fichier « firafitra 3 »).

 

 

Contenu probable d’une approche s’appuyant sur une analyse stratégique et une analyse culturelle

Les opportunités et le passé

 

« C’est l’occasion qui fait le larron, et non pas l’histoire passée »

ð     Dans la balance entre les opportunités et le passé, c’est le premier élément qui l’emporte

ð     On reconnaît la prégnance du futur, des opportunités présentes et futures que l’acteur voit dans les jeux qu’il joue et en fonction desquelles il oriente ses stratégies.

 

·        Un passé sélectionné ?

 

Les valeurs transmises ne constituent pas un bloc homogène qui s’impose aux acteurs

ð     Parmi ses expériences passées, l’acteur va prendre appui sur celles d’entre elles qui lui paraissent plus significatives dans la situation qu’il affronte. Les opportunités dont il va s’emparer, il les justifiera à coups d’arguments de légitimité qu’il puisera dans son corpus d’expériences. C’est une attitude sélective.

ð     Il faut y voir une attitude innovatrice : la situation oblige les acteurs, s’ils veulent gagner, à éventuellement tricher avec leurs principes

ð     L’ancienne séquence temporelle est bousculée : hier, l’analyse partait des valeurs et celles-ci légitimaient le choix de la conduite ; aujourd’hui l’opportunité ouvre la voie à une action qui, ensuite (ou simultanément) se réfère à tel ou tel registre de justification.

 

·        La reconstruction permanente des objectifs

 

De manière habituelle, on inscrivait les stratégies dans des orientations valorielles plus englobantes qui assuraient une continuité et une cohérence aux multiples décisions que prenait l’acteur sur les diverses scènes où il jouait.

ð     La théorie des opportunités proclame que l’acteur se constitue et se découvre dans l’action. Il n’a que rarement des objectifs clairs et encore moins des projets cohérents

ð     On retrouve la rationalité limitée : en retenant une solution considérée comme satisfaisante, l’acteur découvre opportunément de nouveaux objectifs (intermédiaires)

ð     Les orientations satisfaisantes de l’acteur se définissent par rapport aux moyens : il n’est pas rationnel par rapport à des objectifs ; il est rationnel par rapport à des opportunités et au contexte qui les définit ; il est rationnel par rapport au comportement des autres acteurs et aux jeux qui s’établissent entre eux. 

ð     Les moyens sont plus importants que les fins : les fins (transversales et modelées par les valeurs) ne sont pas les déterminants de l’action ; ce sont les objectifs intermédiaires (offerts par les moyens que sont les règles du jeu) qui l’emportent sur les objectifs transversaux…

 

·        La ressource culturelle

 

Trois observations :

1)    Une culture n’est pas un ensemble intégré : plusieurs éléments hétérogènes cohabitent et constituent des ressources de légitimité mobilisables au gré des projets de l’acteur

2)    Les cultures peuvent être travaillées, réaménagées et faire l’objet d’un véritable apprentissage

3)    La culture n’est plus perçue comme cet univers de valeurs et de normes incarnées et intouchables.

 

Le primat de l’action :

 

·        Stratégie et projet

 

Affirmer le primat de l’action, c’est mettre le concept de projet au cœur de l’analyse

ð     la grande maxime de l’homme démocratique : « ne prendre la tradition que comme un renseignement » est au cœur de la vie de l’homme d’aujourd’hui.

ð     L’action est motivée par une visée ; l’action est mue par les problèmes à résoudre.

 

·        Un parti-pris constructiviste

 

L’action définit l’acteur, l’acteur se construit dans l’action.

ð     L’acteur se constitue par les réponses créatrices qu’il apporte et c’est dans l’action qu’il se crée ; ses choix sont liés au défi de la situation à résoudre et ne la précèdent pas ; les acteurs mettent en œuvre localement la contingence.

ð     C’est bien une perspective constructiviste que prône cette approche ; tout est jeu, interprétation, opportunité, stratégie.

 

·        L’immanence : pour un schéma endogène

 

Une conception de l’acteur produisant ses valeurs et ses préférences rompt aussi avec la distinction classique entre facteur exogène et facteur endogène

ð    en décidant de l’orientation de leurs conduites, en construisant des projets et en négociant leurs valeurs, les acteurs endogénéisent (mampifaka) tous ces facteurs culturels (=>la nature humaine est sociale)

 

Un mixte stratégico-identitaire :

 Les valeurs sont privées de tout statut extérieur, antérieur à l’action. Elles ne la surplombent pas

ð     la vision classique qui opposait intérêts et valeurs peut être abandonnée

ð     Le raisonnement de l’autonomie du symbolique ne peut plus être soutenu dans sa formulation classique, c’est-à-dire a priori

ð     Tout est question d’études concrètes, d’examen de situations locales ; et ce sont parfois les règles du jeu, parfois les identités, qui entraînent l’action

ð     Il faut renoncer à ce qui ressemble à un schéma de causalité unilinéaire (milatasaka avy any ivelany, avy any ambony) privilégiant d’office le jeu des valeurs qui encadreraient les intérêts

ð     Il faut retenir un schéma de causalité systémique, un schéma d’enchaînement réciproque et circulaire.

 

·        La signification profonde de la rationalité limitée

 

Le primat de l’action et la rationalité limitée sont intimement liés.

ð     La rationalité limitée est le concept-clé fondant une telle vision systémique des intérêts, des préférences et des valeurs

ð     C’est une rationalité qui intègre toutes les limites (cognitives, affectives, culturelles, idéologiques, etc) que les travaux sur la théorie des choix ont mises en évidence

ð     C’est un des apports majeurs de cette approche sur l’action organisée d’avoir mis en question la distinction wébérienne, trop automatique, entre rationalité instrumentale et axiologique

ð     L’analyse organisationnelle fait apparaître que très souvent un objectif qui était initialement traité comme moyen se trouve, soit en raison de du blocage du processus, soit en raison des avantages inattendus qu’il nous a procurés, infiniment valorisé.

ð    

 

 

 

“Ny vato natsipin’ny mpanorin-trano no indro fa lasa natao fehizoro “!

Fokonolona ao anaty fokontany,

hany tany lonaka misy otri-karena ho an’ny fandrosoana maharitra ho antsika Malagasy.

Miarà-dia eo amin’ny zotram-pahombiazana natsangana ho amin’izany!

 

 

Tsy tetik’asa eo anivon’ny sampan-draharaha iray eo amin’ny governemanta ny fitondrana avo ny lentan’ny fokonolona, fa tena raharaham-pirenena mipetraka eo ambany fitantanan’ny Filohan’ ny Repoblika voafidim-bahoaka.

 

Ny vokatra andrasana : Charte du Fokonolona à formation brute de capital fixe – tondro-pahombiazana tsy mba resahina firy aty amintsika izy ity

 

(le capital n’est pas un bien matériel mais un processus d’expansion qui utilise les biens matériels, la richesse,  comme des moments de son existence continuellement dynamique, comme le moyen d’acquérir plus de richesse, R. L. Heilbroner, Ed Atlas Economica, 1986).


 

326 - Soso-kevitra momba ny zotram-panavaozana ifotony :

 

Miainga avy aiza ny fandrafetana ny firafi-pitondrana vaovao ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tsinjara asa mibanjina hatrany ny misy eo anivon’ny tsirairay sy ny fokonolona :

Inona no efa entiny ary inona no andrasany ?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


327 - Ny vahoaka tamin'ny 13 Mey :

 

Ny fokonolona an-tanan-dehibe ankehitriny

/ Mp Robert Dubois ,sj

 


 

Hay ve ka misy raozy nokoloinao ry fokonolona ao! Zary laingo malefaka, lenodenoka, “laingo sy rantsana, voan’aviavy, mba ho endri-bohitra, hasin-tany… Ny sata sy hery dia tsy an-tena fa avy amim-paka izay tsy tsaroana … Ny raza navalon’ny fahaela, mivazin-kamory mba ho anao ».

« Quand l’arbre oublie ses racines, le tronc pourrit »

 

 

Na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra, na izao na taloha,

dia eo dia eo ny fokonolona.

 

Faritany antemoro no nikarohana ohatra nanoratana ny boky atao hoe “Malagasy aho” ary hita tao ny maha-malagasy ny Malagasy. Antananarivo sy ny fihetsiny tamin’ny kianjan’ny 13 Mai no ho fakafakaina halalantsika ny maha-malagasy ny Malagasy. Firenena tokana i Madagasikara, ka na iza na iza faritany hodinihinao, raha lalina ny fikarohana atao ao aminy dia ny maha-malagasy ny Malagasy no hitanao ao[1].

Fampianarana roa ho an’ny hoavin’ny firenena no hotsoahintsika amin’izany :

·         velona tokoa ao amin’ny vahoaka malagasy io soatoavina io ary (na antanan-dehibe ion a any amabanivohitra)

·         mihatra amin’ny tontolon’ny ankehitriny.

 

Fandresena tsy ampoizina azon’ny mpifaninana zary tompon-daka

 

… Hery anaty, tsy fantatry ny manampahaizana toy inona no nananany ka nahazoany fandresena toy izao?

Tsotra ny valiny : nentanin’ny faniriana fatratra hanatratra hatsarana lavorary nolovany tamin’ny razana tao amin’ny vahoakany izy ka nampirongatra tao aminy risi-po efa niandry fotsiny nefa lalim-paka, hany ka tsy nisy fijaliana afaka nanozongozona azy ireo.

 

 

Ny sit-in [2]

Tamin’ny zoma 4 janoary no nisian’ny fihetsiketsehana voalohany teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey. Na dia teo aza ny fandrahonana nataon’ny fanjakana, lasa faritra mena io toerana io,  dia nahavory olona aman’aliny io fihetsiketsehana io. Nitaky ny fahamarinana eo amin’ny fifidianana ireo mpanao fihetsiketsehana sosotra tamin’ny fanjakana izay nikiry handiso ny valin’ny safidy natao tamin’ny fifidianana.

Ny alatsinainy manaraka, 7 Janoary, dia nifandona tamin’ny mpitandro filaminana 500 ireo mpanao fihetsiketsehana iray hetsy. Noho ny fahafantarany fa iankinan-javatra maro io andro io, dia nofantenany tsara, nofidiny tao amin’ny foko izay heveriny fa tsy tia ny mponina eto Antananarivo ireo mpitandro filaminana ireo ary nampirongoany fitaovana isan-karazany tena manodoka. Sanganehana ihany ireto mpanao fihetsiketsehana noho ny fahitana ity hery mifanandrina amin’ireto olona tsy tia ady fa tia fandriampahalemana ; farany nipoaka ny ady mahery vaika : fikapohany, gazy mandatsa-dranomaso, ka 21 no naratra. Tsy nikoy anefa ny vahoaka. Farany, nony antoandro be ny andro, dia nirohotra nibosesika tamin’ny faritra nisy ny miaramila ny vahoaka ka niparitaka ireo ary tsy nitranga intsony tamin’io toerana io.

Izay no niantombohan’ny fitohizan’ny fanehoana fikomiana amin’ny fipetrahana amin’ny kianja. Noho ny fahasahiranan’ny firenena dia nanjary tafatsofoka hatrany amin’ny tontolo efa mandroso ny maha-Malagasy, ary mametraka famantarana amin’ireny fanehoana fikomiana ireny. Nasehony tamin’izany ny fikirizan’ny mponina nefa nifikirany koa ny tsy fampiasan-kery.

Nanomboka tamin’ny 7 Janoary ary naharitra roa volana, no nivory isan-andro, afa-tsy ny asabotsy sy ny alahady, teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey, ny mponin’Antananarivo, notakiny, tsy nahatsapany havizanana, ny fanajana ny safidy politikany izay nasehony tamin’ny fifidianana. Mpanao fihetsiketsehana amana hetsiny no nitombina nandritra ny ora maro, teo amin’ny akora-vaton’ny arabe, ka na andro ratsyy na ny orana, dia tsy nisy nampihena ny faharisihany.

Nampiahiahy ireo vazaha nankasitraka ny fihetsiketsehana anohanana an-dRavalomanana ny fandehan-javatra : « ahazoan’ny fahavalo tombony ny fitarozahana, hoy izy ireo, ho kivy ny iafaran’ny vahoaka ». … Samy tsy mahalala tsara ny Malagasy anefa na ny andaniny na ny ankilany, fa nijoro hatramin’ny farany ny vahoaka.

… Saingy arakaraka ny isian’ny fihetsiketsehana no nahitana fa nihasarotra hatrany koa ny handresen’ny fanjakam-bahoaka.

Tao amin’io ady tsy ifandanjan’ny hery io dia tsy nikemo mihitsy ny vahoaka ; niaro ny voninahiny izy. Tsy hihemotra mihitsy izy mba hijanona ho tena olona fa tsy hanjariany ho andevo. Avy amin’ny fahalalin’ny fisainany izany no nipoiran’ny faharisihany.

Tsy fampiasan-kery no nentin’ny vahoaka izay notohanan’ny lehibeny nanohitra ny fampitahorana sy ny herisetra. Fipetrahana eny amin’ny kianja sy lalambe am-pilaminana no nanehoany ny fikomiany sy ny hatezerany. Na dia teo aza ny fitombon’ny mpanao fihetsiketsehana sy ny fahatezerana dia tsy nanakorontana ny vahoaka mihitsy izy ireo.

Tsy azon’ny tandrefana saintsainana mihitsy ny zava-nitranga tamin’ny Fipetrahana an-kianja sy an-dalambe tamin’ny 4 janoary. Nanipy grenady mandatsa-dranomaso ny miaramila ; nisy naratra noho ny fifanjevoana, nasian’ireo mpanao fihetsiketsehana rano ny masony mba tsy handrenesany maharary. Tamin’izay no nisy sasantsasany tamin’izy ireo, nantsoboka lamba tao anaty rano, nanatona mpitandro filaminana mba hanisy rano ny maso mahararin’izy ireo. Samy Malagasy na ny mpanao fihetsiketsehina na ny mpitandro filaminana, mpirahalahy izany izy ireo. Niaina ny fihavanana na dia avy amin’ny foko samy hafa ny mpifahavalo ara-politika aza.

Tsy mampihena ny herin’ny tolona ny fihavanana, fa mitana azy ho ao anatin’ny tsy fampiasan-kery.

Raha mbola mifikitra amin’ny fihavanana notandroviny hatramin’izay ny vahoaka dia ho afaka hitsinjo ny hoaviny amin’ny lafiny tsara.

 

Litorgia teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey

Malagasy ana hetsiny maro no nivory, tsy nety reraka, nanodidina an-dRavalomanana, teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey, nandritra ny roa volana mahery. Efa nisy fisehon-javatra toy izany tamin’ny 1991. Mendrika  hosaintsainina ny endrika mahagaga nananany sy ny fiverimberenany.

Ho an’izay efa nanatrika « nahandro be », dia hazava aminy fa naverin’ny Malagasy tamin’izao, tsy noeritreretiny akory, io fomba tranainy io.

Nanome azy ireo anton-javatra iainany mafimafy kokoa ny fifandraisany amin’ny mpiara-monina aminy. Lehilahy, vehivavy, ankizy, havana na tsy havana, miaraka amin’ny tontolony avy, ary izany dia eo anatrehan’ny Mpamorona azy, ny fivavahana nentin-drazana ; izany dia mba hanamafisana ny fahatsapana ny maha-iray ny mpiara-monina. Lasa lalonam-bahoaka goavana ireny nahandro ireny.

Nanana ny endriky ny fivavahana nentin-drazana ny fikomiana tamin’ny alalan’ny fipetrahana teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey. Nahafahan’ny mponin’Antananarivo niaina an-kafaliana ny maha-iray azy ireny ; tanora sy antitra, lehilahy sy vehivavy, avy eto ampovoantany sy avy any amorontsiraka, mpanan-karena sy mahantra, manam-pahaizana sy olon-tsotra, kristianina sy tsy kristianina dia nifanila toerana, nifampikasoka, nahatsapa ny maha-fianakaviambe azy, satria malagasy daholo. Amin’ny mitatao-vovonana, dia maro ny mizara ny sakafony amin’izay teo akaikiny. Ny hariva dia lasa nody nahazo hery izy ireo.

Tamin’io fivavahana nahitana fitsapana io no nahatonga ireto vahoaka samy hafa fihaviana, tsy mitovy fari-piainana, hitsonika bebe kokoa, hanjary firenena iray. Mainka nanan-kery kokoa izy ireo avy eo hiatrehana ady mafy hahazoana ny fanjakam-bahoaka.

Hoy ity vehivavy iray avy eto Antananarivo, tamin’ny taratasy nalefany ho an’ny anadahiny izay tany amin’ny faritany: “roa andro izay no tsy nahafahako nankeny amin’ny 13 Mey, tsapako fa ilaiko ny mankeny.”

….

Mety hisy fivavahana malagasy tsy misy fiantsoana an’Andrimanaitra ve? Manomboka amin’ny fivavahana ataon’ny mpitandrina na ny pretra ireny fivoriana ireny ary miafara amin’ny fanomezan’izy ireo  tso-drano ny vahoaka. Samy eo daholo na kristianina na tsy kristianina.  Zava-dehibe ho azy ireo ny miantso Ilay Mahery indrindra amin’ireny fahasahiranana ireny. Tsy mampaninona izay tsy fitoviam-pinoana, samy miara-mitodika amin’Ilay Mpamorona izy ireo, ary izay no tena zava-dehibe.

Noho izany, mandritran’iny fotoana manatombo amin’ny hafa iny dia niaina mafy tokoa ny firaisany tamin’ny mpiara-monina taminy, tamin’ny lehibeny, tamin’ny tontolony ary tamin’ny Mpamorona azy ny vahoaka. Mainka koa nihamafy ny fahatsapany ny maha-iray azy, nanjary olombelona mihalavorary kokoa izy.

Asesiky ny fitaintainana ateraky ny fahasahiranana  ny mponin’Antananarivo, ka na dia tsy nahafantatra ny fisian’ny nahandro be taloha aza, dia afaka namorona  zava-baovao toy izany.

Na inona na inona fitsikerana nataon’ny atsy sy ny aroa dia zavatra iray ihany no azo antoka: naneho ny finoana ary ny fatokisany ny Mpamorona ny olona rehetra teto Antananarivo, na avy eto Imerina izy na avy any amin’ny faritany.

….

Ho anay, ny fomba tranainy sy vaovao nanatanterahana ny “nahandro be” dia manaporofo fa azo iainana ao anatin’ny toe-javatra tsy mitovy eo amin’ny lafin’ny toe-karena sy sosialy ny maha-Malagasy. Hahafaly ny fon’ny Malagasy izay mifanehitra amin’ny zava-misy ankehitriny ny fahatsapana izany.

 

Ny fiverenana avy any amin’ny  Dakar II

Eo amin’ny fiandohan’ny volana jona eo isika izao, 156 andro izao ny fihetsehana teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey. Na dia nisy aza ny fankatoavam-pahefana dia mbola ho ela vao ho tafita ny tolona. … Fiaikena namantarana ihany koa ny finiavana tsy afa-milefitra nananan’ny vahoaka izay tapa-kevitra fa aleo mijaly toa izay mamoy ny fahafahana.

Tamin’io volana Jona io tokoa no tena loza ho an’ny renivohitra ny vokatra nateraky ny fahirano. Maro ireo orinasa afa-kaba tsy voavatsy akora intsony no nampihatra ny fampiatoana mpiasa amin’ny asany. Nanjary tsy nanana foto-pivelomana intsony ireo mpiasa. Tsy ny fitaterana olona ihany no nokorontanin’ny tsy fisian’ny lasantsy, fa ny fitaterana entana koa ary io no tena mafy. Nanjary niroborobo ny varo-maizina; nidangana ny vidin’ny vary, ny anam-bazaha, ny siramamy, ny sira, ny solitany, ny saribao ary lasa tsy voavidin’ny vahoaka madinika intsony. Toy inona moa ny tebitebin’ireto renim-pianakaviana tsy maintsy mamelona ireo zanany isan’andro ! Fijaliana toa inona ny an’ny rehetra ? Nanampy trotraka ny fahoriana ny tsy fisian’ny fanafody, izay nitarika fahafatesan’olona maro. Sarotra ho an’ny vahoaka, indrindra ho an’ireo izay teny amin’ny faritra manodidina ny renivohitra, ny hanao izay ivelomany. Fijalijaliana toy inona no entina amin’ity fahirano ity !

 Dia tonga ny Dakar II. Nihenjana hatrany hatrany ny faneren’ny fikambanana iraisam-pirenena an-dRavalomanana hanaiky ny hampijoroana fitondrana tetezamita eo am-piandrasana ny fifidianana fihodinana faharoa. Izany no fepetra tsy maintsy harahina hanafoanana ny fahirano, nefa fanitsakitsahana ny fahafahana misafidy teo amin’ny vahoaka izay efa nifidy ny filohany tamin’ny fihodinana voalohany koa. Nanome toky fa tsy hamadika ny vahoakany Ravalomanana talohan’ny niaingany ho any amin’ny Dakar II.

Amin’ny valo ora maraina no voalaza fa hahatongavan-dRavalomanana eny Ivato. Nolazain’ny fampitam-baovao fa tsy misy azony na ny faneken’ny fikambanana iraisam-pirenena, na ny hanomezana ny vola vahiny natao ho an’ny Malagasy, na indrindra indrindra ny fanalana ny sakana tany Brickaville. Tsy afaka hahazo ny fampiatoana ny fahorian’ny vahoaka izany izy.

Na izany aza anefa dia nikiry ny hitsena handray ny Filohany ihany ny vahoakan’Antananarivo. Tamin’ny fito maraina dia vahoaka be no nanomboka tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina. Noho ny tsy fisian’ny lasantsy, dia betsaka no tsy nahita fiara hitondra azy ireo. Tsy maninona hoy izy ireo. Handeha an-tongotra izahay. Tsy misy anton-javatra mety hahasakana azy ireo tsy haneho ny fitokisany an-dRavalomanana.

Nolazaina fa nisy fahasimbana ny fiaramanidina Falcom nitondra ny Prezidà. Niandry tsy nisy kivy izy ireo. Niitatra ny fahatarana. Tsy nisy niala ny olona. Tonga ny ora fisakafoana, tsy nisy nieritreritra ny hanomana sakafo ny olona, nandeha tany amin’ireo toerana fisakafoana ireo mpanana, fa ny ankamaroany dia nanohy ny fiandrasana tsy nihinan-kanina. Tsy nisy nalaim-panahy handao ny toerana fitobian’ny raopilanina.

Tamin’ny telo hariva, tonga ihany ny raopilanina tamin’ny farany. Niseho teo amin’ny tetezana kely mampitohy amin’ny tohatra fidinana ny Filoha. Fandraisana feno hafaliana tsy voafehy no nitsenan’ny olona azy.

Hanao ahoana re ny fihetsik’ireto olona monina amin’ny faribohitra ambanin’Antananarivo e? Toerana onenan’ny olo-mahantra, avy amin’ny foko samy hafa misy eto Madagasikara niharan’ny fahirano tanteraka. Nahafahan’izy ireo niatrika ny hoaviny, ny anio, ny ampitso ireo karama kely azony tamin’ny orinasa afa-kaba. Kanjo indro fa nofoanana tampoka; mamela azy ao anatin’ny tebitebin’ny hanoanana. …

…Kanjo fandresena goavana. Vahoaka toy inona re izany! Betsaka loatra ka tsy afaka nandroso intsony ny fiarakodia nitondra an-dRavalomanana. Nivoaka ny fiarakodia izy ary an-tongotra no nandehanany, nanaraka ny ampahany be amin’ny lalany, falifaly eo afovoan’ny vahoaka. Fara tampony ny hafalian’ny rehetra. Fihetsehana tongatonga ho azy avy amin’ny aty fanahy Malagasy.

Olona toy inona re ireto olona ireto ê ! Saranga ambany indrindra ara-tsosialy, tsy nahita fianarana, matetika mitafy vorokitsay! Fantany fa mbola hitohy ny fahoriany; nefa amin-kafaliana no ihobiany ny Filohany….

Nampitolagaga an’izao tontolo izao sy ny fikambanana iraisam-pirenena ity vahoaka izay tia kokoa ny fijaliana noho ny fanilihana ny safidiny.

Ao anatin’ny fandalana ny fihavanana fa tsy ny fianarana ireo foto-pisainana tandrefana no hidiran’ny vahoaka Malagasy, mpitondra sy entina, ao amin’izao tontolo vaovao izao, nefa tsy mahavery ny maha-izy azy.

 

Ny  Fokontany sy ny tolona

Ireo sakana

Nihamafy ny tolona ; tsapa ho vonona hanao izay rehetra azony atao ilay mpitondra tsy refesi-mandidy. Nandray anjara, amin’ny alalan’ny asa, tamin’ny tolona ho an’ny fanjakam-bahoaka ny fokontany tsirairay. Nanangana sakana izy, nanara-maso ny fifamoivoizan’ny fiarakodia. Vetivety foana dia rakotra sakana ny tanàna.

Tsy afaka tsy hijery ny fandraisan’izy ireny anjara tamin’ny tolona ny tantara. Lafin-javatra roa no hojerentsika.

Te hametraka foibe mpanelanelana fampielezan’onja teny Ambohimitsimbina–Andohalo ny governora miaramilan’Antananarivo ny alahady 3 marsa. Betsaka ny vokatra ara-tsaina nantenainy ho azo tamin’io fampitam-baovao miorina eo afovoan’Antananarivo io. Saingy nifanehitra tamin’ireo mpiandry sakana ny miaramila sady nahatsapa fa tsy afaka hamaky ireny sakana ireny izy ireo raha tsy misy ra mandriaka ary hampirongatra ny mponin’ny renivohitra manontolo hiady aminy izy amin’izany. Nihemotra ny miaramila ary nitsoaka ny andraikitra napetraka taminy.

 

Ny alatsinainy 25 marsa, dia saika hanao fahirano ny faritry ny antenimieram-pirenena mba hanakorontanana ny fivoriana nataony ny tafika. Vao tamin’ny efatra maraina dia efa nijoro ireo sakana vaovao tamin’ny faritra atsimon’ny tanàna. Tsy afaka nanakana ny solombavam-bahoaka tsy hanatontosa ny fotoam-pivoriana mavesa-danja ireo miaramila.

Niantoka ny fiambenana ireo faritra saro-pady toy ny misy ny Filoha, ny misy ny Praiministra, ny Banky foibe, ny tahirim-bolam-panjakana, ny somacodis, ireo sakana ireo. Tsy noho ny didy navoakan-dRavalomanana na ireo mpiara-dia aminy no antony nijoroan’izy ireny, fa nipoitra avy amin’ny finiavan’ny mponina tao amin’ny fokontany samihafa  ireny sakana ireny. Noho ny fahafantaran’ny mponina mihoatra noho ny hafa ny toerana onenany dia voasoritr’izy ireo tsara ny lalana mety harahin’ireo fahavalo raha hanatanteraka ireo hetraketrany izy.

 Nanome mpiambina ny mponin’ny fokontany. Rehefa fantatra ny fanapahan-kevitry ny fokontany hanangana  sakana dia nitolo-tena hiambina ireo lehilaly afaka hanao ny asa fiambenana. Nanomboka tamin’ny folo na iraika ambin’ny folo ora alina izany ary nifarana rehefa niposaka ny masoandro. Tsy nisy sazy natao hampiharina amin’izay tsy nankasitraka. Rivotra tsotra sy madio no nanjaka tao. Nitafasiry ny mpiambina tamin’ny alina, nilalao karatra, nihira mihitsy aza, takatr’izy ireo tsara ny toe-draharaha. Rehefa niambina nandritra ny fotoana vitsivitsy izy ireo dia nilaza tamin’ny seminarista tonga hanampy azy hoe: ”mahazo miverina any aminareo mba hatory ianareo, satria tsy maintsy hianatra ianareo rahampitso.”

Na avy aiza na avy aiza ny foko niaviany, dia nahatsiaro ho mpirahalahy izy rehetra satria Malagasy, Malagasy miady ho fiarovana ny fahamendrehana maha-olona. Fantany fa io firaisankina io dia an’ny Malagasy rehetra mitovy aminy monina amin’ny Nosy manontolo koa. Niteraka rivotra fandre amin’ny lanonana izany ity fihavanana niainana ity na dia atahorana mafy aza ny fandehan-javatra. Tsy nisy niala tamin’ny toerany na iray aza ny mpiambina tamin’ireny sakana ireny.

 

Ny sakafon’ireo mpiandry sakana

Takin’ny fampanjakana ny filaminana ny tsy hialan’ny mpiambina amin’ny sakana najorony amin’ny alina ; tsy maintsy nanaterana sakafo izany izy ireny. Naneho ny halehibe sy ny herin’ny fientanam-po nanainga ny mponin’ny renivohitra ny fandaminana, ny famatsiana, ny fanomanana ary ny fizarana ireny sakafo ireny.

Niandraikitra ny sakafon’ny mpiambina sakana ny fokontany sasany. Nanamafy ny maha-iray sy ny filaminan’ny fokontany izany.

Ny habetsahan’ny sakana tamin’ny fokontany sasany dia nitaky fandaminana vaovao. Narindra ny fanangonam-bola. Naterina teny amin’ny Maseran’ny fivarotam-bokin’i Masindahy Paoly aloha ny vola. Niitatra ny asa. Najoro ny fandrindrana vaovao ka tao amin’ny Bucas Antanimena ny foibeny. Masera iray nesorina tanteraka tamin’ny asany no nandray ny fanomezana, mpanamarim-bola iray no nanara-maso ny vola rehetra. Fakan-tahaka ny fahafoizan’ny mponin’Antananarivo. Faly nanatitra ny fanohanany amin’ny asa nataon’ireo terem-panahy ireo ny rehetra. Nandray ireo vola nataon’ny olona fanomezana ilay Masera nanao taokaonty, indraindray nahatratra ana hetsiny maromaro ireny. Tonga nanatitra ny anjarany hatrany koa ireo vondrom-bahoaka, fikambanan’olon-tsotra, fikambanana masina. Ary misy koa olon-tsotra manatitra vary, mofo dipaina, kafe, mofo voasisika hena na hanina hafa isan’andro.

Tarika terem-panahy maromaro namporisihan-dry Masera no nikarakara ny nahandro tao Antanimena ary rehefa alina ny andro dia naterina  tamin’ireny sakana ireny ny sakafo. 40 mahery ny isan’ireny sakana ireny, nisy ny tany ivelan’Antananarivo, tany Ambohimangakely, Sabotsy Namehana. Nanana ny fiarovany avy ny fiarakodia nitondra ny sakafo. Mba hamantarana azy amin’izay lalana alehany sy mba hanehoana ny maha-iray na dia teo aza ny fahasamihafam-piaviana, dia nanao fanamiana izy rehetra: lamba fotsy nasiana soratra mangamanga hoe Bucas.

Ny fandaminana tampotampoka ireny sakafo rehetra ireny, ny fitohizan’izany nandritra ny fotoana ela, volana febroary ka hatramin’ny mey, daty nanaovana ny fametraham-pahefana, dia niteraka havizanana sy nitaky fahafoizan-tena lehibe. Anton-javatra lehibe mihitsy no afaka handrisika ireny terem-panahy ireny.  Takatr’izy ireny izany. Noraisiny ho toy ny sambo tandindomin’ny faharendrehana ny firenena ka tsy maintsy atao daholo izay amonjena azy. Ny tarigetra nijoroany dia ny hoe: « on va jusqu'au bout"; hiady hatramin’ny farany ». Dia notanterahany izany. Naharitra hatrany amin’ny fotoanan’ny fandresena ny firehetam-pon’ireo terem-panahy ireo.

Ny nitrangan’ireny sakana ireny teny amin’ny fokontanin’Antananarivo rehetra, sy ny sakafo naterina isan’alina nandritra ny volana maro, dia manaporofo fa ny mponin’Antananarivo, lahy sy vavy, mahantra sy manana, tanora sy antitra, avy eto afovoan-tany sahala amin’ny avy any amorontsiraka, dia nahatsapa tena ho voarohy amin’ny fiarovana ny fanjakam-bahoaka. Tolonanataon’ny mponina manontolo izany iny.

*

*   *

… Lohahevitra telo no niverimberina tamin’izany : fihavanana, safidim-bahoaka, Andriamanitra. Niverimberina teo amin’ny resaky ny mpanao fihetsiketsehana koa ireo lohahevitra ireo. Tsy isalasalana fa maneho izay tena nifantoka tao an-tsainy izy ireo. Ny fandalinana momba ny fihavanana dia hampiseho ny fifamatoran’ireo lohahevitra ireo.

*

*    *

Rehefa mety ho Malagasy ka niaina ireny toe-javatra lehibe nitranga teto ireny, dia samy nahatsapa fa ny herim-pihavanana no vy nahitana azy ireny ; Mbola velona ao am-pon’ny vahoaka ankehitriny ny hasin’io soatoavina nentin-drazana io. Ny enim-bolana nahazoan’ny vahoaka malagasy namerina amin’ny laoniny indray ny hasin’ny tenany dia lesona lehibe tsy hay faritana ny hasarobidiny eo amin’ny fiainany ; rehefa entanin’ny Fihavanana izy dia afaka manatanteraka hetsika lehibe tsy misy toa azy. Tsy zava-mora ny fandrodanana fitondrana jadona tsy nisy herisetra, raha ny tantaran’ny fiarahamonina eran-tany no jerena.

Mbola izy io ihany koa no ho hery fototry ny hahazoana ilay fandresena amin’ny dingana faharoa –sarotra tanterahina kokoa sady mety hitarazaka ela angamba- dia ny fandresena ny fahantrana sy ny famongorana ny kolikoly.

 


 

 

Sanatria ho lasa afo mololo ny tetika sy paika fanavaozan-javatra toa izao raha tsy mahay mifanindran-dalana amin’ireo mpahay raha, mpampianatra sy mpikaroka isika mianakavy !

 

 

328 - Attentes par rapport à l’Université /Recherche

Ce que pourraient attendre, en priorité, les régions, communes, fokontany de notre système d’éducation, d’enseignement et de recherche

·         Accompagnement de proximité dans leurs confrontations avec les mutations économiques contemporaines,

·         Quête pour obtenir une meilleure connaissance des dynamiques socio-territoriales les affectant

·         Elaboration  et proposition d’outils d’aide au développement (fandrosoana).

·        

A travers

1-    Recherche de nature fondamentale et appliquée / les questions relatives

·         A la ruralité et au développement des territoires ruraux,

·         Aux défis et aux nouvelles perspectives portés par le concept du développement durable,

·         A l’évolution économique et démographique des collectivités locales et régionales,

·         A l’innovation technologique, institutionnelle ou sociale,

·         A la gouvernance des ressources naturelles et culturelles.

·        

2-    Préoccupations résolument multidisciplinaires,

·         C'est-à-dire prenant en considération, au même titre, les composantes économiques, les aspects politiques, sociaux, culturels et environnementaux de ces milieux.

·         Faire avancer les connaissances sur les questions économiques, culturelles et sociales propres au développement de la Région – Communes – Fokontany

·         Développement régional et expertise en administration publique régionale

·         le caractère multidisciplinaire et la vision d'un développement qui va au-delà des contextes régionaux et intègre dans ses préoccupations le progrès des pays du Sud.

·        

è   D’hier à demain : l’utopie en acte

Tendances

Des enjeux pour la gouvernance des territoires locaux et régionaux :

·         Inégalités, démocratie et développement

·         Action collective et décentralisation

·         Les modèles de développement régional et de gouvernance en débats.

·        

Les espaces régionaux

·         Entre réseaux et systèmes

·         Territoires et fonctions 

·        Des pratiques aux paradigmes: Les systèmes régionaux et les dynamiques d'innovation en débats.

·        Des politiques aux théories: Espaces en mutation

·       

 

Choix publics et prospective territoriale.

Territoire et mondialisation

·         Le développement et l'aménagement des régions fragiles à l'ère des mutations globales.

·         Les régions fragiles face à la mondialisation. Stratégies communautaires, technologiques et culturelles d'innovation et de valorisation.

·       

 

Où en sommes-nous ? Pour l’établissement de nouveaux modèles, de nouvelles cultures de coopération


Pour un thesaurus sur le développement durable à Madagascar

 

Le développement, des hypothèses aux impacts

 

Sommaire

 

1-  Etat de la situation

Pauvreté et vulnérabilité / A la fin de  la décennie 90 / Madagascar

 

2-  Fehin-kevitra asongadina eo amin’ny fametrahana fokonolona tompon’andraikitra

           (Stratégie pour la mise en place d’un fokonolona responsable)

3-   Concepts/mots clés / développement durable

 

·        L’appropriation locale

·        Appuyer les acteurs/actrices locaux/locales,

·        Développement fampandrosoana - fandrosoana

·        Fanahy no olona

·        Fihavanana 

·        Fokonolona, lieu d’appartenance,  de solidarité première

·        Gestion orientée sur l’impact

·        Hypothèses cohérence et pertinence

·        IEC / CC : l’éducation civique et politique au sein de la commune

·        Intégrer / intégration :

·        Intervention loco-régionale / mode d’approche

·        Loabariandasy (lbd) ou processus de collaboration négociée.

·        Maitrise d’ouvrage communale 

·        Milieu incubateur de l’entrepreneurship / Collectivité publique locale :

·        OPCI 

·        Participation : prendre en charge ... pour prendre en main

·        PCD 

·        Projet 

·        SEAC : services efficaces axés aux clients / usagers


1- Etat de la situation

 

Pauvreté et vulnérabilité / A la fin de  la décennie 90

 

Devant le même risque, la vulnérabilité n’est pas égale pour tout le monde

 

Vulnérabilité par rapport au concept de la pauvreté (dont le contenu a été défini pour Madagascar en 1997)

 

Deux approches sont reconnues

 

à à Une approche objective

 

Pauvreté monétaire (1 forme)

Valeur de la consommation de l’individu inférieure à 1 $ par jour

-32% de la population malgache en 1997

 

 

 

Pauvreté non monétaire

(3 formes)

 

/ conditions d’existence

/ capital humain

/ exclusion sociale

 

 

 

 

-35,0%

-32,8%

-34,6%

 

èConditions d’existence

·          maison en dur ou non

·          accès à l’eau courante dans la maison ou dans la cour

·          nombre de personne par pièce

·          mode d’éclairage

·          combustible utilisé

 • toilette avec fosse septique (individuel ou en commun, avec ou sans chasse d’eau)

ècapital humain

·          le nombre d’années d’étude réussies du chef de ménage rapporté au nombre d’années maximum qu’il aurait pu atteindre compte tenu de son âge s’il n’avait pas redoublé

·          le nombre total d’années d’étude réussies des autres membres du ménage rapporté à la somme des années d’études potentielles qu’ils auraient pu atteindre

·          le niveau de français du chef de ménage

 • le niveau de français des autres membres du ménage

èexclusion sociale / indicateurs d’intégration sociale vue

 

sous l’angle de la solidarité (densité et mobilisation du capital social

Sous l’angle de la participation à la vie de la société

-Au moins un membre du ménage a participé à des travaux d’entraide avec le voisinage

-Au moins un membre du ménage a trouvé son emploi grâce à des relations personnelles

-Le ménage a reçu (donné) des dons ou cadeaux venant (à destination) d’autres ménages à l’occasion de fêtes au cours de l’année

-Le ménage a reçu (donné) des dons ou cadeaux venant (à destination) d’autres ménages en dehors des fêtes au cours de l’année

-Le fait de suivre ou non les informations

-La possibilité ou non d’avoir facilement accès à l’information

 

à à approche subjective

 

avec 3 formes de pauvreté

 

Perception générale de son niveau de vie

-la façon dont les ménages jugent leurs conditions de vie (je vis bien, ça va à peu près, ça va moyennement et il faut faire attention, je vis difficilement)

-la manière dont ils perçoivent leur niveau de vie

 

33%

Non satisfaction de besoins jugés vitaux

-Prendre un petit déjeuner

-Manger du riz tous les jours

-Avoir un accompagnement de riz dans le quotidien

-Avoir un nombre minimum d’habits pour pouvoir changer

-Avoir au mois deux paires de chaussures

-Avoir un logement suffisamment grand

-Pouvoir se soigner quand on est malade

-Pouvoir être propre et prendre soin de son corps

-Pouvoir envoyer ses enfants à l’école

 

 

 

 

 

 

34,5%

Difficultés financières

-un niveau des dépenses du ménage inférieur ou égal au besoin minimum déclaré

-des rentrées d’argent estimées insuffisantes pour vivre bien ou moyennement

-le ménage désépargne

-au cours de l’année passée, le ménage a très souvent payé en retard (son loyer, ses factures d’eau et d’électricité, l’écolage de ses enfants, le salaire des domestiques

 

 

 

33,9%

 

 

 

 

Cumulant les différentes formes  de pauvreté

2,4%

Cumulant les 4 formes de pauvreté objective

 

4%

Cumulant les 3 formes de pauvreté objective non monétaire

 

 

8,9%

Cumulant les 3 formes de pauvreté subjective

 

11%

 

Présentant au moins une forme de pauvreté

77,7%

 

 

2 - Fehin-kevitra asongadina eo amin’ny fametrahana fokonolona tompon’andraikitra

Tompon’andraikitra amin’ny fivoaran’ny tenany ny olombelona .

 

Ny ezaka ataon’ny Malagasy ihany no afaka mampandroso ny Malagasy, fa fanampiana fotsiny ny ataon’ny firenen-kafa sy ny mpamatsy vola.

 

“ Ny fokonolona malagasy no hampiroborobo ny firaisana, ny fandriampahalemana ary ny fiandrianam-pirenena ”.

 

Fampandrosoana sy ny fokonolona

 

Ny fokonolona dia fihavanana, fifanampiana ary loa-bary an-dasy sy tefy amorom-patana.

 

Ny valalabemandry eo anivon’ny fokonolona mandray andraikitra dia hanana risipo mavitrika satria hahatsiarotena ho tompon-draharaha, hiantsoroka am-pahasahiana ny fivoarana eo amin’ny lafiny rehetra, sady tsy hatahotahotra intsony no hanam-pitokiana ny momba ny tenany.

 

Io fokonolona io no hahatonga ny olom-pirenena tsirairay handray an-tanana ny zotram-pivoarany, ka hanentana ny vahoaka tsy ho tompony mangataka atiny intsony na koa ho tompon-trano mihono. Tena saro-piaro amin’izany na ny fokonolona na ny isam-pianakaviana na ny isam-batan’olona.

 

Ny vahoaka mifampitondra am-pihavanana eo anivon’ny fokonolona (base de la bonne gouvernance malgache) no mpahandro mahalala ny aty vilany sy mpandrandrana tsy hanafenana loha sola. Ary izany no hampandatsa-paka ny tetik’asa fampandrosoana rehetra ho lasa riba eo anivon’ny mpiray monina isan-tanàna, isam-paritra.

 

Ny fokonolona sy ny fanarenana ny firenena ary ny fanamafisana orina ny fitondram-panjakana

 

Ny vahoaka malagasy manana ny kasinga maha-izy azy isam-paritra, ary manana ny maha-tokana azy eto anivon’ity Nosy ity, ka velona ao izy iray fonenana, maty iray levenana.

 

Eo anivon’ny fokonolona no nahaizan’ny razambentsika hatramin’izay  nampifanojo ny fihavanana eo amin’ny lafin’ny firazanana sy ny fihavanana eo amin’ny toeram-ponenana. Amin’izao fotoan’ny fanontoloana izao, io no fototra malagasy iorenana am-pahamendrehana ny maha-olom-pirenena ny tsirairay (identité citoyenne) ary ny firenena iray manontolo (nation citoyenne).

 

Izany rehetra izany dia mifototra amin’ny soatoavina faran’izay ankafizin-dRamalagasy indrindra ka iainany  amin’ny alalan’ny fitsipi-pihavanana, izay sady manana endrika manokana isam-paritra  no mampiredareda hatrany ny lenta avon’ny “ fanahy no olona ”.

 

3- Concepts et mots -clés

L’appropriation locale

 

suppose une démarche qui incorpore, entre autres, les éléments suivants:

 • l'engagement des autorités traditionnelles locales et des mécanismes traditionnels de prise de décision communautaire,
 • l'identification d'acteurs/facilitateurs issus de la communauté servant d'agents de médiation, entre la communauté et les nouveaux outils introduits par le processus PCD et les autres programmes qui en dérivent,
 • la traduction des termes du développement et de la planification en dialecte local et la conciliation des concepts avec les valeurs et la conceptualisation locale du développement,
 • l'introduction de mécanismes locaux de contrôle et d'évaluation de l'exécution des programmes et investissements, concrétisant l'appropriation (au sens de propriété) du développement par les communautés locales.

 

Appuyer les acteurs/actrices locaux/locales, c’est-à-dire:

 • aider à les faire naître, à s’organiser, à se construire, à se constituer en réseaux, pour leur permettre de faire partie de ceux et celles qui ont quelque chose à dire,
 • avoir conscience des dynamiques qui traversent toute société et permettre à des individus ou des groupes isolés de construire un point de vue collectif, de s’organiser selon leurs propres rythmes et modalités, de se situer dans le monde,
 • les aider à comprendre et analyser les contextes et à se relier à d’autres pour constituer une forme d’acteur global,
 • les soutenir à inventer des formes de dialogue équilibrées entre eux et les pouvoirs publics, les universités, les centres de recherche, les agences de développement et les partenaires financiers nationaux ou étrangers, du local à l’international.

 

Développement peut se traduire, en malgache, par

 

 • fampandrosoana, ce qui est en référence avec ce que l’on entend quand on parle de politique, de stratégie et de structure de développement identifiées et réalisées par les agences nationales, (publiques, privées et associatives) et internationales de développement, les gouvernements successifs, les collectivités publiques locales ; ce qui vient du dehors et/ou d’en haut par rapport au citoyen, à sa famille et à sa collectivité, par rapport au fokonolona, par rapport à l’entreprise, par rapport au bassin de vie et de travail de ces unités
 • fandrosoana , ce qui est sous-tendu par le projet de vie de chaque individu en train de créer sa propre voie pour devenir une personne, celui d’une communauté en quête d’identité et de progrès et celui de chaque entreprise dans sa montée en croissance sur son chemin d’accumulation ; ce qui est en référence avec les concepts de projet de ville et de projet de région du point de vue de ses habitants et de ses élus. Ce développement-ci peut être  constitué par le processus par lequel une personne, une communauté accroît sa capacité d’intervenir sur ses conditions d’existence et les transforme en fonction d’un projet autonome de changement qu’elle juge préférable.

 

Fanahy  : extraits de “Ny atao no miverina”. Ethnologie et proverbes malgaches. P. Gabriele Navone. Librairie Ambozontany. Fianarantsoa. 1974.

 

... « On peut conclure que la responsabilité personnelle est bien affirmée

dans les fitenenana – agents de conservation et de transmission de la culture traditionnelle - (comme dans toute autre langue, il y a dans la langue malgache, certaines expressions qui, par leur structure, leur rythme, leur style, le ton avec lequel on les prononce, s’élèvent au-dessus du langage commun, sont des « expressions consacrées »)... .

 

« Sans dramatisation, bien que non sans une certaine angoisse :

- Le malgache expérimente un certain nombre de conditionnements qui le suivent et le marquent tout au long de sa vie le vintana (vient de Dieu, en relation avec le jour de la naissance, on ne peut pas s’en débarrasser mais on peut toutefois le maîtriser, avec les indications du mpanandro – devin -), l’anjara (dans la succession des bonheurs et des malheurs, qui surviennent indépendamment de toute situation objective, des conditionnements dont chacun est marqué, chacun aura sa part – anjara -), le lahatra (il y a des évènements qui semblent échapper au jeu normal des forces , qui ont un caractère d’irrationalité et, donc, qui n’ont apparemment pas de sens ; ils sont rapportés à Dieu comme à sa source)... . A la base du vintana, du lahatra et du anjara, nous croyons qu’il y a cette exigence de donner un sens à tout évènement, même le plus déroutant, le refus de l’absurde. Cela explique aussi que ces vintana, lahatra et anjara soient confinés dans des domaines bien définis et caractéristiques : les évènements les plus mystérieux de la vie humaine. Prendre conscience de la complexité des phénomènes ; savoir distinguer ce qui st à notre portée et ce qui échappe à nos forces, ce n’est pas du fatalisme : c’est du réalisme).

- Il a conscience de sa finitude : la mort, la maladie, les faiblesses, les limites de sa nature ...

- Il reconnaît les implications cosmiques des actions qu’il accomplit et un certain caractère inéluctable de leur retour.

 

« Mais à l’intérieur de ces limites, il fait l’expérience de son autonomie, de sa liberté, et se porte en authentique responsable de ses peines et de ses bonheurs. C’est pourquoi l’angoisse ne tourne pas au fatalisme ni au complexe de culpabilité, mais concourt plutôt à marquer de réalisme son optimisme foncier.

 

... « Comment joue cette liberté à l’intérieur de l’homme ? Quelle est sa structure portante ? Si on considère les actes posés par l’homme, comment ces actes procèdent-ils de lui ?

 

... « Le fanahy qui constitue l’homme en tant qu’homme n’est pas un principe métaphysique : le correspondant de l’âme.

 

« Les différents sens rencontrés peuvent se cristalliser autour de deux pôles :

1- Fanahy exprime un type de comportement habituel de nature différente :

·        comportement tellement connaturel à la personne qu’il se modifie. Il structure la personne de l’intérieur et la caractérise surtout en ce qui concerne ses relations avec les autres

·        comportement habituel mais qui peut être maîtrisé par la personne, susceptible de modification et de progrès vers un modèle de comportement idéal, dont les caractéristiques sont : la maturité, les qualités relationnelles

 

2- Fanahy est le centre moteur des actions humaines.

Avec « fo et kibo » (recouvre une réalité assez complexe qui désigne le centre de quelque chose), le fanahy est la source d’où procède la réponse au message venant de l’extérieur, la source des projets, des intentions, des désirs. Fo et kibo semblent avoir une fonction propre : celle de réceptacle des messages venant de l’extérieur. Mais leurs réponses paraissent plus instinctives et moins contrôlées. Fanahy par contre comprend une composante intellectuelle et volontaire. Il n’est toutefois pas réductible à une « faculté » : c’est toute la personne en tant que source autonome et libre de ses actes.

 

... « Ny fanahy no olona » ne doit pas être interprété comme une définition métaphysique de l’homme abstrait : « c’est le fanahy qui constitue l’homme ». Il s’agit plutôt d’une définition de l’individualité : ce qui caractérise « tel » homme, ce qui fait sa valeur, c’est le fanahy, c’est sa manière de se situer par rapport aux autres ; résultat de toutes les forces qui sont en lui : « ce qui fait l’homme, c’est son fanahy. »

 

Fihavanana

Extraits du livre « le Fihavanana, utopie malgache », de Robert Dubois en cours d’édition (Karthala, Paris). « Lorsque nous emploierons l’expression « les Malgaches pensent que… », nous penserons aux Malgaches d’avant leur contact avec l’Occident.

 

... « Avec la pensée de participation, être à plusieurs et se percevoir"un-en-tant-que…." et cela à travers la participation à un "AINA" commun, telle est l’essence du fihavanana.

... « Une structure de pensée unique a permis aux ancêtres malgaches d'établir les relations entre consanguins, entre époux, entre habitants d'un même terroir, entre gouverneurs et gouvernés

 

Pensée de participation

Pensée de participation et pensée d'abstraction

Certains animaux –chats, chiens-- voient le monde extérieur comme nos yeux le perçoivent: les feuilles, les branches, le tronc, les racines, la terre, etc ... forment un tout continu. L'esprit de l'homme les distingue et les reconnaît différents les uns des autres. Cette faculté de distinguer les éléments d'un tout s'appelle abstraction; elle est le propre de l'homme. Mais les manières différentes de manier cette abstraction a engendré deux grandes familles de pensée. Les unes distinguent un objet et le séparent du tout où il se trouve. Les autres distinguent l'objet dans son tout, sans le séparer de lui.

Ces deux manières d'abstraire sont communes à tout homme. Mais, malheureusement, l'environnement culturel où vit l'homme a souvent atrophié l'une des deux manières au profit de l'autre. Pour faire bref, mais d’une manière impropre, on appelle la première, pensée d'abstraction et la seconde, pensée de participation.

L'éducation aura à cœur de développer harmonieusement ces deux manières de penser et au besoin de corriger l’atrophie culturelle.

Aina

Ce mot qui tient une si grande place dans la culture malgache ne sera pas traduit dans cet écrit. Dans une première approximation, nous dirons qu'il évoque le flux vital.

...

« Relations des vivants à la "vie" et à l'aina

Vie et aina étant des concepts différents, la relation des personnes avec chacun d'eux sera, elle aussi, différente.

Le langage courant est instructif. L'Occidental dira "avoir la vie, perdre la vie". Le Malgache en bénissant son enfant ne dira jamais : "Que tu aies une longue vie" –aoka hanana aina lava ianao- l'expression n'est pas malgache [3], mais "Que tu sois vivant longtemps –(aoka ho ela velona ianao)".

Le concept de vie n'inclue pas ceux qui jouissent de cette vie; aussi vie et vivants sont-ils réunis par l'avoir: la pensée d'abstraction dira ainsi: "il a eu une longue vie".

 

Autre est le concept de l'aina; l'abstraction malgache, bien que distinguant l'aina de ceux qui en vivent, ne les sépare pas; les parents voient leur enfant dans l'aina ancestral, vivant de celui-ci ; enfant, flux vital sont deux entités inclusives, la seconde contient la première -voir le schéma ci-dessus--; dès lors, celle-ci est celle là; leur relation est perçue dans l'être. Le père dira de son enfant « tu es un morceau de mon aina, tu es mon aina » ("aiko ianao"-).

 

Pour la pensée de participation, tous ceux qui participent d'un même aina sont un.  

 

L’adjectif ‘un’ ne désigne pas un nombre mais la qualité de plusieurs personnes qui, ensemble, constituent un être unique.

 

Lévy Brühl a été le premier philosophe qui ait remarqué cette manière de penser et en a fait une étude approfondie. Ecoutons-le: "L'existence d'un être intègre des éléments d'un autre être", "(Pour la pensée de participation) être, c'est participer. Elle ne se représente pas d'être dont l'existence se conçoive sans y faire rentrer d'autres éléments que ceux de ces êtres mêmes."[4]

 

"Nous sommes un"

 

L'Occidental devra faire un réel effort pour comprendre le sens malgache de cette expression, car elle indique une réalité inconnue dans leur culture ; elle ne dit pas une certaine unité entre des personnes, elle affirme, ce qui est très différent, que les personnes qui se disent »un » constituent un être unique.   

 

Selon leur degré de participation à l'aina commun, ces personnes se perçoivent plus ou moins "un".

L'exégète Robinson a découvert ce concept dans la Bible et l'a baptisé "personnalité corporative" [5]

L’essence du Fihavanana

 

Le "en tant que ..." qualifie la manière d'être un; ce qui est qualifié et non son qualificatif est l'essentiel; à plusieurs se sentir être un, tel est donc l’essence du fihavanana.

 

Le langage courant des Malgaches peu occidentalisés le confirme.

 

" Ils ne sont pas parents (havana), ils sont un"  a rectifié un paysan, voulant exprimer la relation forte de frères et sœurs de même père et même mère. Pour eux l'expression "un" exprime mieux cette relation que celle de "havana".

 

Pour connaître le sens profond du mot "fihavanana", nous ne devons donc pas porter notre attention sur la racine de ce mot –havana- mais sur le qualificatif "un" et le pronom personnel "nous".

 

Les expressions "nous sommes proches parents" et "nous sommes un" ont certes le même sens, la deuxième cependant parle davantage au cœur des Malgaches; elle attire l'attention sur l’essence du fihavanana.

 

L'attachement des Malgaches aux fihavanana

Vivre les fihavanana est difficile, comme il est toujours difficile de vivre ses valeurs. On entend parfois cette réflexion. "C'est étonnant, certains se souviennent du fihavanana, d'autres pas."

 

Ce qui a été vécu pendant les six mois qui suivirent la dernière élections présidentielle montre le bien fondé de cette réflexion. Certains nièrent le choix du peuple et sortirent ainsi du fihavanana de la nation. La masse du peuple, elle, accepta d’endurer de grandes souffrances pour sauvegarder le fihavanana (voir le retour de Dakar II-). Chacun est libre d’accepter une valeur ancestrale ou de la refuser.

L’ensemble des Malgaches toutefois perçoit que dans la mesure où ils vivent les fihavanana, il aurait la force de supporter allègrement les difficultés de la vie et de vivre sa condition humaine dans une grande sérénité. C'est pourquoi il le désire comme un bien précieux, mais difficile.

 

« Structure des fihavanana / structure unique

 

Nous sommes un-en tant-que père-fils , frère-sœur  = fihavanana des consanguins

Nous sommes un-en tant-qu'époux                              =      fihavanana des époux

Nous sommes un-en tant-que-vivifiés-par-une-même-terre  =     fihavanana des

                                                                                       cohabitants                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fokonolona-en-tant-que-père-des habitants                  = fihavanana  du gouvernement

 

Ils perçoivent ensemble le "nous sommes un" et la manière dont ils sont un .

Une structure de pensée unique a permis aux ancêtres d'établir les relations entre consanguins, entre époux, entre habitants d'un même terroir, entre gouverneurs et gouvernés.

 

C'est elle qui constitue la culture malgache et lui a donné son identité. C'est elle qui a construit la cohérence de sa vision du monde. C'est elle encore qui a permis à des illettrés de construire une telle culture et une telle cohérence.

 

Cette cohérence ne résulte pas d'une série d'analyses et de synthèses; elle est le fruit de participations s'ajoutant les unes aux autres. C'est pourquoi des illettrés purent l'élaborer. La bibliothèque des ancêtres fut les relations des hommes, entre eux, avec leur cosmos et leur Zanahary.

 

"Zanahary a donné l'aina aux ancêtres", disent les anciens. Cet aina n'est pas encore le « ain-drazana ». Ils avaient donc connaissance d'un aina abstrait des personnes. Il ne fut pas objet de leur réflexion. Ce qui les intéresse et sur quoi porte toute leur attention, c'est l’aina participé par des hommes –l'ain-drazana- et donné par le Zanahary.

 

Les ancêtres malgaches ne furent pas des philosophes hantés par la nature des choses, mais des humanistes qui avaient pris pour norme de vivre, entre eux, avec le Cosmos et avec le Zanahary les relations que requerrait l'œuvre de ce dernier.

La culture malgache est bien celle des relations, celles des hommes entre eux et celle de ceux-ci avec leur Créateur

Cette structure identique éclaire la démarche de la pensée de participation, elle n’a pas cherché à synthétiser les trois fihavanana ; c’eut été faire appel à l’abstraction ;  elle a préféré les vivre et les enrichir l’un l’autre ; ils peuvent ainsi s’enchaîner les uns les autres et se compléter mutuellement.

 

L’enchaînement des fihavanana

Le fihavanana de la famille est à la source des autres

 

C'est en vivant le fihavanana dans sa famille que le Malgache a appris tous les autres fihavanana; l'esprit de l'enfant malgache a alors été structuré dans la pensée de participation de sa nation. Il lui sera naturel ensuite de vivre les fihavanana du fokontany et de la nation.

 

Faire aimer et goûter ce fihavanana par les enfants devrait être un des grands desseins des parents et des professeurs. L'avenir de la nation en dépend.

 

Le fihavanana du fokontany engendre celui de la nation

 

C'est le fihavanana du fokontany qui enseignera aux adultes la démocratie malgache et son fihavanana à l'échelon  national.

 

Un gouvernement qui respecte le fokontany et collabore avec lui, éduque et prépare le peuple pour le fihavanana de la nation. Celui qui ignore cette instance abîme la démocratie malgache.

 

Le premier fihavanana prépare le second, ce dernier, le suivant et ainsi de suite. Telle est la genèse des fihavanana. Les éducateurs d'enfants et d'adultes auront à cœur de respecter cette démarche de l'esprit malgache. Là se manifesteront leur respect et leur amour pour la culture malgache

 

L'origine de ces expériences / Démocratie malgache

 

Nous retrouvons ici, comme pour les époux, deux fihavanana qui s’épaulent et se complètent. Reprenons pour les juxtaposer les deux expériences fondatrices de la démocratie malgache.

i) fihavanana des co-habitants

Lorsque fatigué par son travail, le Malgache mange du riz, il sent la vie revenir en lui; il dit alors ce riz,  cette rizière sont  mon aina, mon moi.

Il se sent inséparé de sa terre nourricière.

   Lorsque chaque habitant affirme cette terre est moi, ils perçoivent qu'une partie de leur moi est commune à tous les habitants; un lien objectif les unit, ils sont un quant au village;

   Lors du repas, le Zanahary vivifie leur aina par l'intermédiaire de la même terre, tous sont sur le même plan ; ils reçoivent cette vie comme des frères;  ils sont égaux.

Cette expérience existentielle constitue le premier fondement de la démocratie malgache.

ii) « fihavanana des fokonolona

Lorsque les habitants d'une même région prennent conscience d'être un, ils s'unissent, forment un fokonolona et  obtiennent ainsi une nouvelle qualité de vie.

Le fokonolona – ensemble de la population- est perçu comme un père qui transmet l'aina; il doit donc commander ; l'autorité vient du peuple. C'est à lui de désigner ses chefs. Ceux-ci ne seront que 'solo' du fokonolona;

 

L'action vivifiante du fokonolona sur ses membres est la deuxième expérience existentielle fondatrice de la démocratie malgache.

 

Ces deux expériences ont une origine commune: la participation des hommes à leur cosmos. Cette participation n'est perçue que par une pensée qui n'abstrait pas l'homme de son environnement. Participation et démocratie malgache sont solidaires. Une scolarité qui atrophierait la première détruirait la seconde.

La démocratie malgache, remarquons-le,  n'est pas démagogie. Le peuple ne désire pas commander; il sent la nécessité d'un chef et d'un chef qui commande. Mais il exige que ce chef, d'une manière directe ou indirecte, provienne de son choix. 

L’aboutissement : l’utopie du fihavanna                    

Etre ‘un’ avec les membres de sa famille, l’être aussi, mais d’une manière différente avec sa portion de cosmos et ses habitants, essayer de vivre ces relations par respect de l’œuvre  du Zanahary et avec l’aide de ce dernier -la synergie homme-Zanahary- ,  tel est l’idéal du fihavanana.

Quelle magnifique utopie ! Pour l’homme qui la vivrait, il n’y aurait plus d’«étrangers»; les individus qu’il côtoierait, quelque soient leurs origines, raciales et sociales, seraient avec lui « un-en tant-que... » et dans la mesure du « en-tant-que ....», il participeraient à leurs joies et à leurs souffrances.

 

L’origine de cette solidarité ne se trouve pas dans une sentimentalité sujette à l’inconstance, mais une donnée objective et constante: la participation à un aina commun donnée par le Zanahary.

 

Bien qu’irréalisables en perfection, les utopies   sont dynamiques: celui qui s’efforcerait de se souvenir qu’il est « un » avec son prochain, verrait son comportement se transformer. Les ancêtres reconnaîtraient  en lui un de leur fils  authentique: le fihavanana vit en lui. »

 

Fokonolona, lieu d’appartenance,  de solidarité première

 

Dans la culture malgache, les familles appartiennent au Foko si l’on se réfère à l’histoire et à la genèse du lignage qui constitue la fondation du "Fihavanana ara-pirazanana" (solidarité clanique). Elles vivent également dans un espace géographique : le quartier, le terroir, se constituant alors en Fokonolona, unité socio-anthropologique pour la définition et la promotion du "Soa iombonana" (bien commun) et à partir duquel se développe le "Fihavanana ara-ponenana" (solidarité à l'intérieur du village, du quartier, du terroir).

 

Le fokonolona, qui peut être défini comme l'ensemble des populations vivant dans le même village, est la structure de base de la communauté malgache. Le fokonolona est la forme organisée traditionnelle d’expression de l’appartenance de chaque habitant d’un village à la communauté villageoise. C'est au sein de ce principe d’organisation sociale, nourri par les règles du “fihavanana” (convention de droits et de devoirs, avec sanction) que prend forme chacun des actes de la vie sociale de l’individu. Historiquement, c’était au niveau des travaux des champs que le phénomène associatif était le plus fort, et cela persiste dans de nombreuses régions du pays. C’est également dans ce cadre que s’effectuent les mécanismes d’entraide en cas de maladie, de décès ou de cataclysmes, d’organisation communautaire pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif, d’échanges de dons et de contre-dons.

 

Ce phénomène collectif est toujours suffisamment fort pour que le fokonolona reste l’espace de première solidarité et la base de l’organisation sociale de la société malgache malgré la tendance actuelle à la désagrégation de l’économie agricole traditionnelle et au phénomène rapide de l’urbanisation.

 

 Même « négligé », « manipulé » par les administrations, le concept de Fokonolona tient toujours une place importante dans la vie communautaire en matière de participation. Et dans le contexte d’ éloignement et de cloisonnement géographiques qui caractérisent les bassins de vie en milieu rural malgache, ce concept est incontournable et demande à être pris en considération dans toutes ses dimensions  Toutes les actions collectives au sein de la communauté se rattachent à la notion de Fokonolona ( « dinam-pokonolona » : convention collective liant les membres du Fokonolona, « asam-pokonolona » : travaux communautaires, « fivoriam-pokonolona » : réunion villageoise, etc.).

 

Cette forme d'organisation de la société civile locale, au sein du Fokontany,  réunit l'ensemble des populations d'une localité dans les actions collectives sur la vie communautaire.

En milieu rural, le fokonolona, qui conjuguait une finalité sociale d’intégration de l’individu dans la communauté avec une finalité productive, la mise en valeurs des terres, ouvre de plus en plus la dimension collective du travail vers la fourniture de services nouveaux correspondants à des besoins pressants de la communauté. Ce sont des activités de protection sociale (santé, éducation), pour des équipements d’infrastructure (école, hydraulique, route), de défense du patrimoine de la communauté (contre les inondations, les criquets et les dahalo - les bandits de grand chemin). Parfois l’initiative collective incite le fokonolona à dépasser les frontières du village et à rechercher l’appui d’autres fokonolona proches pour la réalisation de projets plus ambitieux (digues, barrages, CEG, restauration ou construction de temple).

 

En milieu urbain, ces actions collectives, expression de la solidarité communautaire, se sont développées ces deux dernières décennies. A travers le phénomène du “zanaka ampielezana”, (les natifs d’un village, terroir, région migrant en ville), l’action collective du fokonolona prend la forme de fourniture d’un service non marchand de protection sociale en ville. Cette protection consiste en une couverture des frais d’hospitalisation et de médicaments en cas de maladie, du coût du rapatriement du corps au village en cas de décès. Elle tend aussi à s’étendre aux dépenses liées à la scolarité des enfants. Enfin les "zanaka ampielezana" s’investissent de plus en plus dans les travaux d’aménagement de leur terroir et village d’origine (équipements collectifs, aménagement des bassins versants).

 

Le Fokontany,, espace de vie assigné au fokonolona, constitue, en ville comme en milieu rural, la "structure administrative de base. C'est à ce niveau que la structuration sociale, dimension importante du processus de développement, voit son objectif se dessiner de manière efficace (toutes les parties prenantes de la société locale sont représentées, de mieux en mieux, dans la dynamique formelle et informelle de changement, à travers les projets de développement qui s'y trouvent.

 

La prise en considération de cette dimension du fokonolona est un des facteurs de pérennisation des fonctions acceptées et développées au sein du fokonolona au service de tous les habitants et non au service d'une partie d'entre eux (parti politique, caste, groupe d'influence).

 

Gestion orientée sur l’impact

 

On peut, dès que la volonté de s’y mettre est présente, chercher à implanter cette démarche, soit en cours de réalisation d’un projet, avec l’ajustement à apporter au cours du suivi-évaluation, soit au moment du montage du projet. Dans les deux cas, la nécessité d’assurer la coordination du programme de développement au niveau de la Région est à prendre en compte.

 

 

On peut utiliser le suivi-évaluation pour une gestion orientée vers l’impact.

 

A- Pour cela on peut s’intéresser à quatre éléments de base :

 

 1. Orienter la stratégie du projet de façon à ce que celui-ci ait un impact sur la pauvreté : il s’agit de comprendre les finalités et les objets du projet (tout projet a une logique d’ensemble, tout le monde n’aura pas la même perception de ce que sont les principaux problèmes et de ce qui constitue une amélioration. C’est pourquoi il est très important d’adopter une démarche participative pour formuler l’intervention), puis d’affecter les ressources disponibles (comprendre la stratégie d’intervention et en modifier l’orientation lorsque les problèmes apparaissent) et de définir les relations entre acteurs de façon à maximiser l’impact

 

 1. Créer les conditions favorables à la réflexion critique : il s’agit (le suivi-évaluation est un processus ouvert de réflexion critique et de communication destinés à renforcer les compétences de divers ordres des acteurs et actrices associé€s au projet.) d’inciter et d’aider ceux et celles (deux questions sont à poser : i) quelles sont les personnes dont l’opinion est importante ? ii) comment faire en sorte que différents types de personnes puissent participer de la meilleure façon possible 

                                I.      à la conception du système suivi-évaluation,

                              II.      à la collecte et à la synthèse des données,

                            III.      aux analyses débouchant sur les décisions pour améliorer les actions et

                            IV.      à la communication et à la restitution des résultats ?

qui participent au projet à faire preuve d’esprit critique (la participation au suivi-évaluation doit permettre de donner à tous ceux et à toutes celles qui ont des avis pertinents sur le projet la possibilité d’apporter leur contribution à son amélioration) en ce qui concerne soin déroulement, à en tirer les enseignements des erreurs commises, à identifier et à savoir utiliser les novelles opportunités perceptibles et à émettre des propositions pour apporter des améliorations.

 

 1. Assurer une mise en œuvre efficace (à insérer dans les comportements requis pour le cycle de crédibilité : bonne gouvernance du projet, mécanismes pour une bonne visibilité, système de codage pertinent pour une bonne lisibilité, travail de plaidoyer et de lobbying et de nouveau montage pour une bonne gouvernance du projet) : il s’agit de planifier, d’organiser et de contrôler les moyens en personnel (effectifs, salaires, compétences, qualité des performances), le matériel (biens, bâtiments, quantité et qualité sur chaque site, dispositifs et moyens alloués pour l’entretien), les contrats avec les partenaires (définition et contrôle de la qualité des activités des sous-traitants, y compris en ce qui concerne les contrats avec les communautés définissant leurs droits et leurs responsabilités), les ressources financières (contrôle des dépenses avec si besoin modification de l’allocation des ressources en fonction des besoins et de la réalisation des audits), les programmes de travail (pour chaque membre du personnel, les équipes de mise en œuvre et l’ensemble du projet) et les communications (calendrier d’élaboration et de diffusion des éléments de communication, détermination des responsabilités pour tous les communiqués, rapports et publications qui servent au processus participatifs de prise de décision et de compte rendu) afin d’exécuter les activités de façon efficace et efficiente.

 

 1. Elaborer et mettre en œuvre le système de suivi-évaluation : il s’agit

 

 • de concevoir (une conception à six étapes
  1. Définition de l’objectif et du champ d’action du système
  2. Identification des critères de performance, des besoins en matière d’information et des indicateurs à utiliser
  3. Planification de la collecte et de l’organisation de l’information
  4. Planification des mécanismes et des activités liés à la réflexion critique
  5. Mise en place des conditions nécessaires à une communication et à des rapports de qualité et
  6. Planification des conditions et moyens nécessaires.)
 • et de mettre en œuvre la collecte d’informations et le processus de réflexion critique qui fourniront les éléments à même d’aider à améliorer les actions et à ajuster si nécessaire les orientations stratégiques du projet.

 

B- Il y a ces quatre éléments pour un suivi-évaluation dans l’ensemble d’axes de tout management de projet. Mais il est aussi important, au quotidien, pour le personnel du projet, les organisations partenaires ainsi que tous les acteurs et actrices [présenté(e)s ci-dessous]  par rapport à des fonctions) à la base d’exercer des fonctions de gestion plus précises qui offrent toutes l’occasion d’accroître l’impact :

 • direction : fournir la vision d’ensemble, exercer l’orientation stratégique, insuffler la dynamique
 • planification : fixer et ajuster les objectifs, décider dans quels délais les atteindre, définir les cations à engager, comment, par qui, et en affectant quels moyens
 • organisation (interne et externe) : mettre en place des mécanismes internes nécessaires à la mise en œuvre du projet, tout en tenant compte du système politique dans lequel celui-ci s’inscrit et en assurant la coordination de l’actions des différents acteurs et actrices
 • gestion du personnel : employer, superviser, former et motiver les personnes impliquées
 • contrôle : s’assure que les activités prévues ont été effectivement exécutées et que les ressources ont été allouées et utilisées de manière appropriée.

 

Montage de projet

 

La « gestion de projet orientée sur l’impact » exige

 • de lier la conception du projet, la programmation annuelle et le suivi-évaluation
 • de concevoir un projet qui favorise l’apprentissage mutuel, le renforcement des capacités des acteurs et actrices et la durabilité des résultats.

 

1- Les points essentiels de la conception étant consignés dans l’accord de prêt, d’aide, de coopération, il est primordial que la conception initiale soit de la meilleure qualité possible. Tout en considérant comme essentiel le fait que la conception est un processus qui se poursuit pendant toute la vie du projet, il est pertinent de présenter certaines pratiques comme importantes pour la conception de toute intervention :

 • Impliquer tous/toutes les acteurs et actrices  concerné(e)s dans des processus participatifs de conception du projet
 • Entreprendre un diagnostic approfondi de la situation, avec les acteurs et les actrices à la base (quartier, communautés de base, fokonolona...), de manière à connaître le mieux possible le contexte du projet, pour la conception d’une stratégie et des procédures de mise en œuvre pertinentes
 • Elaborer une stratégie cohérente et réaliste, exprimant clairement ce qui est attendu (finalité et objectifs) et la manière de l’atteindre (réalisations et activités)
 • S’accorder et se concentrer sur les questions transversales telles que la pauvreté, le genre et la participation
 • Prévoir le développement à long terme et durable des capacités locales afin de s’assurer que le projet contribue au renforcement et à l’autonomie des populations et des institutions locales
 • Prévoir des activités et des moments privilégiés pour favoriser l’analyse critique et permettre l’adaptation de la stratégie du projet en cours de mise en œuvre.

 

2- Pour que la mise en œuvre du cadre logique soit faite, de manière souple et critique, il est important de

 • reconnaître que le développement n’est pas un processus mécanique
 • insister sur les effets (niveau d’accomplissement entre les réalisations concrètes et les impacts à long terme) en les explicitant dans la matrice du cadre logique
 • éviter toute simplification excessive des grands programmes ou projets en utilisant des objectifs spécifiques multiples, généralement un par composante
 • intégrer les vues et les aspirations de la population et identifier les potentialités lors de la planification au lieu de se concentrer seulement sur l’analyse des problèmes
 • reconnaître que les indicateurs quantitatifs et les informations qualitatives sont nécessaires au suivi-évaluation
 • éviter la tendance au contrôle bureaucratique en relatant davantage les résultats obtenus, les effets intermédiaires et les améliorations prévues que les activités et les produits
 • éviter une utilisation de pure forme de la matrice du cadre logique en veillant à ce que qu’elle représente une vison partagée de l’intervention, en l’utilisant comme instrument de gestion du projet et en la tenant à jour
 • surveiller la justesse des hypothèses pour aider à orienter la stratégie du projet.

 

3- Enfin il est bon de concevoir un projet qui favorise

 • l’apprentissage mutuel (associer les acteurs et les actrices à la conception du projet, un processus bien conçu et compris par tous étant d’un apport essentiel, ... explicitation des thèmes transversaux, c’est la manière d’obtenir un accord solide sur le moyen d’intégrer ces concepts dans la stratégie du projet,
 • le renforcement des capacités des acteurs et actrices (avec les questions suivantes : quelles sont les personnes dont les capacités sont renforcées grâce au projet ? ces capacités permettront-elles de réduire la pauvreté ? et sinon, que devrait-on faire en matière de renforcement des capacités pour obtenir un impact local durable ?  
 • et la pérennité des résultats (pour obtenir un impact durable, trois points méritent une attention particulière : i) un public élargi –les bénéficiaires, d’autres acteurs et en particulier les agents de l’administration locale avec le programme d’engagement des acteurs locaux ii) programmer le désengagement (avec attribution des responsabilités spécifiques, de façon à pouvoir montrer les résultats durables, obtenus grâce aux investissements effectués dans le développement local et iii) aborder comme il faut le sujet sensible du suivi-évaluation (sujet délicat car il vise des personnes et porte sur des jugements de leurs activités).

 

 Coordination de l’aide

 

La volonté politique d’établir des mécanismes de coordination au niveau de la Région peut être abordée par la mise en place d’une approche planification – programmation – budgétisation comme outil d’aide à l’orientation et au contrôle des actions et de l’affectation des ressources mises à la disposition de la Région, de source interne ou externe.

 

1- Il s’agit d’assurer une chaîne cohérente entre

 • l’orientation du développement économique et social
 • les objectifs et les impacts attendus
 • les programmes, les projets
 • la structure de mise en œuvre et de financement des projets
 • le suivi-évaluation des impacts obtenus.

 

2- Un comité au niveau de la Région est/sera chargé de l’implantation de ce dispositif.

 

3- Parmi les buts à atteindre, il faudrait

a- Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme de développement de la région, ainsi  que celle de l’atteinte des impacts recherchés notamment au niveau

 • des indicateurs de développement économique de la Région
 • de l’amélioration des conditions de vie de ses populations
 • de la mobilisation sociale des communautés et des citoyens pour une prise en charge de leur devenir et une redynamisation de l’initiative individuelle et de la solidarité
 • du repositionnement de l’Administration comme étant au service des administrés.

 

b- Améliorer la coordination des aides qui viennent de l’extérieur de la Région pour renforcer et compléter les impacts recherchés.

 

c- Assurer, à un terme relativement court, une capacité de la Région à maîtriser un outil / démarche lui permettant d’avoir une excellente performance à l’exécution de programmes / projets et d’orienter ceux-ci en fonction d’objectifs et d’impacts recherchés, c’est-à-dire :

 • à prendre l’initiative pour la coordination des aides
 • les diriger vers des priorités régionales représentatives des changements de comportement découlant de ce qui a été effectué auparavant
 • contrôler la conformité des impacts obtenus avec les aspirations initiales.

 

4- Un certain nombre de principes de base doivent être pris en considération dans le cadre de la relation entre les partenaires techniques et financiers nationaux ou étrangers :

 • les deux parties sont également comptables des impacts, la comparaison entre les impacts attendus et ceux obtenus qui permet de déterminer si les choix faits en amont étaient pertinents
 • les autorités locales sont comptables, à l’égard des partenaires techniques et financiers et des citoyens, de la performance du suivi des projets

 

5- Un dispositif approprié et convenu d’un commun accord est à mettre en place pour disposer d’une base d’évaluation ; il doit permettre

 • de traduire au niveau des programmes et des projets les orientations de développement retenues, les objectifs et les impacts attendus, d’évaluer la compatibilité de ces programmes/projets et la façon avec laquelle ils sont mis en œuvre avec les impacts et les crédits alloués
 • d’assurer au niveau du choix des projets, de leur mise en œuvre et de leur contrôle, une efficacité par rapport à des indicateurs, de moyens, d’activités, de résultats et d’impacts. Untel dispositif fournirait un outillage précieux pour suivre l’effort entrepris au niveau des changements de comportement dans les relations avec l’extérieur et susceptibles d’influencer la totalité des relations entre la Région et les partenaires techniques te financiers venus d’ailleurs.

 

6- Cette dynamique serait susceptible d’entraîner une triple influence bénéfique :

 • consolider l’appui donné aux initiatives ponctuelles actuelles,
 • fournir un cadre et un support au niveau de la coordination recherchée avec le principe de contrat-programme et
 • esquisser une nouvelle carte de relations entre la Région et ses partenaires techniques et financiers au profit des impacts identifiés.

 

7- Le choix concernant l’implantation du dispositif envisagé repose sur plusieurs considérations :

 • pour contribuer au renouvellement de l’approche dans la gestion de la chose publique, ce dispositif conçu selon une approche systémique est établi pour

i) accroître la cohérence de la gestion

ii) améliorer l’allocation des ressources

iii) décentraliser la décision d’exécution et passer du contrôle a priori au contrôle a posteriori

iv) rendre le décideur « comptable » de ses actes.

 • il doit permettre aussi de faire un lien entre réflexion et action, entre le processus d’élaboration et le processus d’exécution
 • enfin il doit éviter les outillages lourds et permettre une démarche dynamique combinant pensée et action :

i) minimiser le temps de conceptualisation / développement d’outil

ii) passer rapidement à l’opérationnalisation avec des outils simples

iii) affiner progressivement les outils et

iv) contrôler le suivi et gérer le processus d’implantation jusqu’à à assurer l’irréversibilité du changement.

 

Hypotheses et pratiques du programme / projet

 

Voir la cohérence et la pertinence des hypothèses de départ à travers les fonctions suivantes

 

1.     Travailler sur la conception primaire du programme/projet et les pratiques sur le terrain afin d’identifier la cohérence et la pertinence des hypothèses de départ pour la réduction de la pauvreté à une nouvelle approche de développement rurale et le modèle qui sous-tend ces hypothèses

2.     Connaître aussi la perception locale de la pauvreté et

3.     Identifier les effets multiplicateurs des actions supportées par le programme / projet.

 

Par exemple, dans la lutte contre la pauvreté

 

A travers l’objectif général,

           Contribuer à une réduction de la pauvreté et à une amélioration des conditions de vie dans les zones rurales

           Attribuer aux populations rurales la maîtrise de leur développement économique et social

          

 

A-    Par rapport à la cohérence des hypothèses de départ

 

Rendre lisibles les hypothèses de départ :

1-      Les facteurs qui réduisent la productivité:

o       La croissance économique liée à l’augmentation de la productivité des exploitations paysannes. Cette augmentation de la productivité est déterminée par l’accès au marché et par l’établissement de bases durables de la production ;

o       Accès élargi et durable aux services sociaux de base.

o      

2-      L’information et la communication permettent aux plus défavorisés de rompre avec leur marginalité.

3-      Les effets multiplicateurs sont effectifs grâce à des alliances avec d’autres donateurs voulant travailler dans la même zone

4-      Une approche différenciée selon les sexes conduit a un développement plus équitable et plus productif et

5-      De nouvelles opportunités de développement surgiront avec les changements de la mentalité insulaire malgache vers l’ouverture

6-     

Ceci va entraîner, pour le cadre logique du programme/projet, les orientations stratégiques suivantes :

·         La pauvreté des communautés rurales ou des associations paysannes (les maîtres d’ouvrage) sera réduite par la croissance de la productivité et l’accès durable aux services sociaux

·         L’accès au marché et l’établissement de bases durables de production sont déterminants pour l’augmentation de la productivité.

·         Le développement devient plus équitable et plus productif si l’approche selon les sexes est différenciée.

·         Les effets multiplicateurs viennent avec les alliances et les activités conjointes avec d’autres donateurs.

·         La mentalité insulaire et la marginalité seront rompues par  l’information, la communication et l’apparition de nouvelles opportunités

·        

Comme on est dans le domaine du normatif, que penser, alors,  de la non référence, au niveau des hypothèses de départ, à

o        la bonne gouvernance - activités vers la réduction de la corruption et la participation dans les procès de décision politique pour les maîtres de ouvrage - et l’ajustement du cadre institutionnel - l’intégration des institutions locales et de leurs mécanismes de régulation / persuasion dans le déroulement des activités-

o         L’incorporation de la perception locale de la pauvreté, en tant qu’instrument de travail, et à travers la langue malgache, qui se réfère plus à l’appauvrissement qu’à la pauvreté et qui témoigne aussi du fait que le renversement de la situation est possible ; Les dimensions économiques, social, institutionnel, politique et alimentaire de la pauvreté sont représentées dans le discours des pauvres

o        l’action à orienter vers la demande économique : des améliorations à faire sur les différents marchés (foncier – spéculation,  au niveau de la gestion durable des ressources naturelles - ,  financier - le marché financier formel démarre et que l’usure domine l’informel, en matière d’innovations - , des produits - les monopoles des acheteurs et des approvisionneurs, innovations au niveau des filières - et des services - Information sur les prix des produits, l’établissement de contrats et négociations avec les collecteurs et fournisseurs d’intrants …- )

o        l’identification des effets multiplicateurs endogènes ?

 

B-     Par rapport à la pertinence des hypothèses de départ

 

Après l’analyse  de la pratique sur le terrain pour apprécier le bien fondé de ces hypothèses / non hypothèses : où l’on constate que des activités sont effectuées, souvent, par les cadres du programme/projet, lesquelles, sont en rapport avec les problèmes posés par les distorsions du marché, par exemple à

 

è     La pertinence des hypothèses de départ

·         Le problème : du coté de l’offre économique comme dans les hypothèses et aussi du coté de la demande économique telle qu’elle lisible sur le terrain ? Faut-il aussi, pour réduire la pauvreté, améliorer les mécanismes et les structures de la demande 

·         le moteur qui assurera les effets multiplicateurs endogènes – dans l’histoire du développement on a identifié divers éléments : le commerce extérieur, l’éducation, et la formation professionnelle, l’agro-industrie

·         la prise en considération de la stratégie économique spatiale du gouvernement :

o        Les zones favorisées: pôles de production vers les marchés d’exportation avec une exploitation moderne en zones foncières d’investissement absorbant le surplus de main d'œuvre des zones défavorisées (vers le concept de PIC)

o        Les zones vulnérables en termes agro-écologique: développement d’activités secondaires génératrices de revenus et sur le capital forestier et environnemental

o        Le secteur secondaire urbain: textile et agro-industries qui iront aussi gérer une attraction de main d’œuvre des zones défavorisées ?

 

C-     Le problème de l’ajustement des hypothèses de départ du programme/projet

 

è     Renouveler les hypothèses de départ, afin de les rendre cohérentes avec les données du terrain … à méthodologie de retour permanente aux hypothèses de départ pour leur amélioration … pour la construction d’un modèle beaucoup plus proche de la réalité et avec des possibilités normatives beaucoup plus élargie … Il y a cette stratégie qui concerne l’accroissement de la productivité dans la ferme et la transformation des paysans en entrepreneurs orientés par et pour les marchés. Peut-on concevoir une transformation des paysans en entrepreneurs et pas, essentiellement, en travailleurs salariés des pôles de production ou du secteur secondaire urbain ? Du côté de l’offre économique, il y a le cycle d’appauvrissement tel qu’il est perçu par les paysans et par des cadres du programme/projet, et du côté de la demande économique il y a le cycle de la distorsion du marché  à Comment évaluer et accompagner l’évolution du modèle d’intervention initial ?

 

IEC/CC : l’éducation civique et politique au sein de la commune

 

Au niveau de la conscience et de la pratique de chaque habitant de la commune, il s’agit de promouvoir  l'éducation civique et politique des citoyens et des citoyennes.

 

Là où cette démarche a été réalisée, l'on s'est adressé en priorité

 

- aux communautés et groupes de base organisés de toutes les catégories de la population de la zone,

- aux projets encadrant ces communautés, particulièrement dans les domaines social, économique et environnemental,

- aux organisations de la société civile (secteur privé, syndicats, associations socio professionnelles, associations de femmes et de jeunes…),

- aux écoles et aux autres établissements d'éducation formelle et non formelle.

 

Trois types de contenu sont généralement présentés:

 

·        identification des courroies institutionnelles susceptibles d'assurer les échanges entre le citoyen, la citoyenne et l'appareil de l'Etat et de l'Administration, ainsi que les différentes formes d'articulation possibles entre l'Etat et les organisations de la société civile nouvellement adaptées aux fonctions civiques. Par exemple, dans le domaine de la conservation de la biodiversité, il s’agit d’avoir les informations pertinentes, utiles  sur l’octroi des différents permis, les contrats de location-gérance délivrés par le service forestier, les textes sur la politique forestière, l’administration forestière. Il faut également, comme cela va être suggéré au point suivant - que ces informations soient des matériaux servant à animer un processus “analyse - diagnostic à partir de questions d’intérêt public sur le thème qui intéresse les populations, pour la formulation de proposition et vers l’identification de ce qui est éléments d’orientation et de communication vers les décideurs.. Ceci nécessite une démarche de médiation. Cette partie sera complétée par la diffusion d'un ensemble d'informations permettant aux citoyens et aux citoyennes de ce pays de situer Madagascar dans le contexte économique et politique international.  Il est à souligner que cette démarche est possible à tous les niveaux, même à celui des analphabètes;

 

·        au cours de ce mouvement, les citoyens et les citoyennes seront sollicité(e)s de concevoir, découvrir et mesurer, en particulier, à travers des enquêtes et des débats de groupe: i) leurs richesses et apports de tous ordres,  puis,  ii) leur poids effectif et leur place dans la vie nationale, les relations essentielles entre leur vie de tous les jours et l'économie nationale, et , enfin, iii) la dynamique de la relation de la population (et du groupe concerné) avec la nature en tant que ressource, et, de la relation de cette nature avec l'économie nationale en devenir, afin que soit posé, sur les plan civique et économique, le problème de la gouvernance  et du volet "participation" de sa solution;

 

·        les citoyens, les citoyennes sont informé(e)s, dans la mesure du possible, de l'ensemble de leurs apports à l'Etat (impôts, participation financière…) et des moyens (dépenses, qualité de prestation…) mis en œuvre par cet État pour leur fournir les services auxquels leur donnent droit ces apports. Cette connaissance leur sert à évaluer l'action de l'Etat, à éclairer, définir et justifier, mais aussi, limiter à l'occasion, certaines initiatives d'ajustement tirées du répertoire de la participation. Ils / elles découvriront également les initiatives, autres que revendicatrices, pour assurer cet ajustement, dont, entre autres, la gestion participative.

 

Dans cette perspective, la maîtrise d’un outil de type SEAC (- services efficaces axés sur le client – cf SEAC) à quatre composantes parait indispensable.. Avec l’appui d’un facilitateur, cela peut être un bon moyen, dans le domaine de la gouvernance,  pour la mise en place d’un processus d’amélioration continue des services, processus durable parce que fondé sur la qualité des prestations fournies et sur la reconnaissance de cette qualité par les usagers. Son efficacité sera améliorée  avec l’emploi de ce  mécanisme de rétro information (observatoire de changements sociaux), pour veiller à l’application des règles de la bonne gouvernance dans la conduite et l’exécution des actions.

 

Globalement, la participation populaire, par le renforcement / amélioration de la décentralisation et de la gouvernance, vise à promouvoir, d'abord au sein des communes, de nouveaux modes relationnels entre tous ces acteurs et aider au re-apprentissage de la citoyenneté dans notre démocratie à construire ensemble. L'appui à l'émergence et au développement de la société civile, en particulier au niveau local, permettra petit à petit aux populations de se faire reconnaître en tant qu'interlocuteur auprès des institutions et des élu(e)s et de s'affirmer progressivement comme acteurs / actrices de leur développement.

 

Intégrer / intégration :

 

Avec l’aide de la référence à l’étymologie du mot, on voit avec P. Grudzieski (1999) [cité par Agusti Nicolau, Proposition pour une diversité culturelle et interculturelle à l’époque de la globalisation, Octobre 2001, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, www.alliance21.org] que «  « integer », en latin, signifie « entier », « complet ». Intégration signifie alors le processus par lequel un objet, un corps, un organisme, une société devient entière, complète. Evidemment, une définition de ce genre ne peut pas être appliquée à une personne. L’idée d’une personne « qui devient complète » est un contresens. Le mot en question s’applique donc au tout et non pas à la partie. Alors, dans les questions sociales, l’intégration devrait aussi concerner l’ensemble de la société et non pas ses membres (personnes ou groupes). Néanmoins, pour une raison quelconque, le sens de ce terme n’a pas été assumé dans les discours et politiques en matière d’immigration ou de coexistence ethnique (ou de développement fampandrosoana). »

 

Intervention loco-régionale : mode d’approche

 

Le changement de style est perçu à travers les étapes suivantes :

 

1.     Partir d’une véritable réunion-négociation au sein du fokonolona

2.     Sécuriser cette décision et cet engagement au niveau de la commune

3.     Assurer l’accompagnement, la formation et le coaching de cette dynamique en faisant le va-et-vient entre le fokonolona, la commune et le projet

4.     Avoir des personnes qui soient vraiment des ressources et pour le projet et pour le fokonolona-commune

5.     Se donner le temps (4 mois avec la commune pour finaliser le document « avant projet sommaire ») de pouvoir être un bon médiateur entre les conflits d’identité et d’intérêts qui vont apparaître et qui transforment, pratiquement à tous les coups, le couple «programme – commune » en une arène pour certains « courtiers de développement » et autres agents de politique politicienne

6.     Aborder le problème du suivi-évaluation de manière à répondre aux aspirations de la maîtrise d’ouvrage communale et de celle du fokonolona et

7.     Inscrire cette réalisation sinon dans un projet de vie communale, du moins dans le cadre d’un plan de développement culturellement et institutionnellement correct.

 

Loabariandasy (LBD) ou processus de collaboration négociée.

 

Définition

Mode de résolution de conflits ou d’introduction d’une innovation, au sein d’un fokonolona, pour assurer la production / reproduction sociale du fokonolona. C’est à la fois un outil (table de négociation), un état d’esprit et des règles du jeu dont l’ensemble se réfère à un processus de critique institutionnelle et de créativité collective.

 

Caractéristiques

a)     La perception de la nécessité de résoudre un conflit ou d’introduire un changement se fait jour, s’amplifie et devient un sujet de discussion dans le système d’action « fokonolona »,

b)     La décision d’effectuer un LBD apparaît aux yeux de toute la communauté comme la voie à suivre pour établir les bonnes conditions de découverte et d’application de la solution requise,

c)      Le groupe des loholona gère la dimension « espace-temps » de ce LBD tandis que l’ensemble du fokonolona, qui dans son ménage, qui dans son hameau, le long des sentes, au marché, à travers les activités communautaires ... analyse, compare, argumente,

d)      Quand le groupe des loholona sent, à travers le bouillonnement de ces multiples échanges d’idées dont le fokontany est le siège, que le LBD set arrivé à maturité, il convoque l’assemblée du fokonolona, gère le débat et assure la finalisation (synthèse des décisions prises, répartition des responsabilités, et rappel des mécanismes qui invitent chaque membre du fokonolona à être comptable de ses actes).

 

Principes

a)     « Mitovy lenta ... molo-bilany », une personne, une voix, mais en même temps, invitation à prendre la parole (il n’y a plus ni jeune, ni vieux, ni homme, ni femme ... chacun est engagé à s’exprimer et ne doit pas être l’objet d’une quelconque réprimande, par la suite, pour ce qu’il aura à dire  (tsy misy arakaraka),

b)     Transparene (mangarahara) et authenticité (mazava fo) sont parmi les qualités demandées pour la réussite du LBD. Le respect des règles du jeu du LBD est la source de la légitimité des résultats du LBD,

c)      C’est un processus qui peut être itératif pour que la règle « omeo hitsiny ny fo dia hahita rariny ny saina », ((que chacun puisse se retrouver devant la vérité de son être, la recherche de harmonie/synergie en sera effective)  soit réellement mise en pratique,

d)     Un LBD est cristallisé dans une décision prise et dans des actions à entreprendre, à travers un engagement formel du fokolonona.

 

Particularités

Parfois la finalisation d’un LBD est consacrée par une convention « un dina ». La dynamique sociale, en milieu rural, est actuellement le cadre où le LBD déploie toute sa richesse. Le livre du Père Robert Dubois sur le « Fihavanana malagasy sy ny heriny, Raharaha 2002, Editions Ambozontany, 2005 » montre aussi que les concepts de fokonolona, de loa-bary an-dasy peuvent émerger dans la modernité, c’est ce qui a été vécu  à Tananarive, en 2002, à travers la participation des fokontany  de Tananarive à ce mouvement. Aussi n’est-il pas étonnant de voir dans cette capitale  la gestion des activités communautaires être inspirée par ce processus de collaboration négociée (par exemple, dans le fokontany Antohomadinika III G Hangar).

 

Maitrise d’ouvrage communale : extrait de « Maîtrise d’ouvrage communale et urbaine en Afrique », Jean-François Tribillon, Ministère des Affaires Etrangères, Coopération et Francophonie, Paris, 1998.

 

...Construire une maîtrise d’ouvrage communale ...

 

... Procédés (qui) sont de trois ordres :

 • le faire soi-même
 • le faire-faire
 • le laisser-faire

Il y a plusieurs manières d’offrir à la population des activités culturelles, des équipements collectifs, de l’eau...

 

... Dans une acception plus professionnelle que juridique (en droit strict le maître de l’ouvrage est la personne qui, dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage et des marchés publics assimilés, commande, paie et reçoit l’ouvrage matériel ou intellectuel, objet du contrat ou du marché) on a pris l’habitude de qualifier de « maîtrise d’ouvrage » l’intelligence des choix entre les divers faire et plus globalement l’habileté d’un organe politique à :

 • penser un programme de tâches et de travaux, imaginer le montage, les façons de faire
 • donner des ordres en leur donnant la destination (bureau municipal, fournisseur, entrepreneur de travaux, bureau d’étude, association de quartier, opérateur professionnel d’aménagement urbain, entreprise concessionnaire d’un service public marchant...) et la formulation adéquate (décision unilatérale réglementaire ou individuelle ; marché public ou contrat ou même simple convention formelle)
 • contrôler la bonne exécution des ces ordres et la qualité du service fait.

 

L’essentiel pour la maîtrise d’ouvrage communale est de disposer des moyens d’assumer le service de la population et non nécessairement de l’assurer elle-même, du moins en dehors de la sphère des obligations de faire soi-même que la loi met expressément à la charge de la collectivité et dont elle ne saurait se démettre.

C’est dans l’intelligence technique, sociale et politique des choix des modes opératoires et des opérateurs que se reconnaît le maître d’ouvrage municipal. Celui-ci a en effet à faire la preuve :

 • d’un véritable savoir-faire politique pour organiser les services (de l’agglomération) de manière optimale (répartition des tâches d’exécution des services aux petites entreprises locales, concessions des tâches « nobles » aux grandes compagnies concessionnaires...)
 • d’imagination institutionnelle et financière lors du montage des projets et du recours à des opérateurs publics et privés, professionnels et non professionnels
 • de rigueur pour instaurer un système de contrôle de l’exécution des missions confiées aux opérateurs ainsi que d’évaluation
 • d’une bonne pratique des tâches qu’il commande, délègue, ou concède, car, pour bien faire-faire, il est pédagogiquement nécessaire de savoir faire soi-même.

 

... (Il y a) la pratique de l’exécution des tâches par opérateurs.... (mais) à l’évidence ...  Nous sommes en présence de nouvelles formes de division du travail qui laissent, en tous cas, à la collectivité la responsabilité politique et sociale du travail confié à l’opérateur.

 

... Il est temps de concevoir la maîtrise d’ouvrage communale comme une sorte de trépied technique, social et politique. On doit cesser de croire que la rationalité technique est seule digne d’être honorée, que les considérations sociales et politiques sont des déviances et viennent corrompre la pure raison.

 

... La maîtrise d’ouvrage communale peut donc aller jusqu’à dire non à une offre pressante et alléchante mais inacceptable porté par un Etat ou une coopération. Le plus souvent, ce refus est en réalité une invitation à discuter des conditions offerte à la commune. Encore faut-il que les offreurs –et en particulier les coopérations trop peu enclines à discuter directement avec les collectivités locales – acceptent d’ouvrir de telles négociations.

 

Milieu incubateur de l’entrepreneurship / collectivité publique locale

 

Le processus de transformation d’une communauté locale en un milieu incubateur de l’entrepeneurship est l’ensemble des activités susceptibles de créer un environnement et un climat favorable à l’émergence d’entrepreneurs et d’entreprises. Il faut dire que les communautés locales ne sont pas des ensembles suffisamment grands pour se plier facilement aux généralisations. « Tout y est personnalisé : le leadership, les institutions, les entreprises,les groupes communautaires. Tout, en définitive, a un nom et possède des qualités et des faiblesses connues, largement liées à la personnalité des acteurs et actrices... le développement local n’est pas un processus mécanique ; il est avant tout l’affaire d’intervenants, d’acteurs de toutes sortes qu’il faut mettre en rapport, mobiliser pour assurer leur participation, pour stimuler une synergie créatrice et porteuse d’effets de développement. Le développement local est avant tout un processus organique, un phénomène humain. » (Entrepreneurship et développement local, Quand la population se prend en main, Paul Prévost, Fondation de l’Entrepeneurship, Les éditions Transcontinentales inc. , Québec, 1993. p. 170)

 

Etude de cas : montage d’une entité entrepreneuriale pour la continuation des activités du projet

 

 Il s’agit de mettre sur un itinéraire d’accumulation un groupe d’agents, ayant travaillé au sein du projet, et qui ont acquis un savoir faire et un savoir être avec les cadres du projet ; agents qui peuvent être à la base d’une formation de capital fixe dans la sous région, en termes d’expertise dans le domaine de la construction de puits et de latrines.

 

S’inspirer des principes de l’économie sociale

 

Si on part de l’hypothèse

 • de faire de chaque agent, qui a travaillé pour construire des puits et des latrines dans les deux sous zones, un acteur,
 • de substituer à des collectivités subies ou imposées des collectivités choisies
 • de permettre aux individus d’imaginer, maîtriser et réaliser ensemble, directement, un projet dont la finalité est d’abord l’homme, que l’objectif soit économique ou culturel ou sanitaire...
 • de concilier les préoccupations sociales et économiques afin de provoquer de nouvelles dynamiques

alors, il faut élaborer un processus de création d’entreprise par rapport au concept d’économie sociale.

 

Ce concept a émergé et s’est promu dans l’histoire de l’Europe à travers, au moins, trois types de démarche :

 • Le libre regroupement d’individus décidés à répondre à une série de besoins, à mettre en œuvre un idéal. Les associations ont pris en ce sens la suite de communautés plus anciennes
 • Le libre regroupement d’individus décidés à exercer entre eux ou avec d’autres une solidarité. Les sociétés mutualistes ont été constituées pour ce faire
 • Le libre regroupement d’individus voulant organiser leur entreprise, formelle ou informelle, non en fonction du « capital » mais « de l’homme et de son travail ».

 

Ses principes peuvent se formuler ainsi :

 • Libre association d’individus, des hommes et des femmes pour créer une unité d’économie sociale pour porter un projet
 • Gestion démocratique, « un individu, une voix », quelque soit son apport
 • Non cumul individuel de profits, la recherche d’un profit n’est pas interdite, ce qui compte c’est la juste répartition entre les individus, l’unité elle-même, la collectivité alentour
 • Solidarité interne comme externe : les gens agissent dans un intérêt commun, ils ont liés par une solidarité voulue. Ils sont également préoccupés de participer à l’amélioration de la vie de la collectivité alentour
 • Qualité de services et produits, par rapport à des besoins réels et répondant au meilleur rapport prix/qualité
 • Epanouissement de l’individu par la formation et la culture.

 

Son cadre juridique est diversifié : i) les coopératives, ii) les mutuelles et iii) les associations.

 

 

Voir l’entreprise sous l’angle système

 

En termes d’organisation, cette unité est une entité

 • Economique : elle importe, transforme et exporte des ressources
 • Technique : elle utilise un savoir-faire acquis et amélioré à travers une courbe d’expériences vécue tout au long du PDPA avec Medair et Asos,
 • Sociale : elle est composée d’individus, des gans qui habitent dans les communes de la sous zone de Manantenina et de Ranomafana.

 

Les principes stratégiques que cette unité aura à considérer seront de quatre ordres

a)     les idées, les profils et les préférences de ces personnes qui ont travaillé avec Medair et Asos et qui veulent continuer à travailler, et à partir de leur expertise vivre du fruit de leur travail, après la fin du projet

b)     Leurs points forts et leurs points faibles en termes de compétences, de fonds de mobilisation, d’image et d’autres avantages durables

c)      Les possibilités et les menaces du marché, principalement dans les deux sous- zones et

d)     Les considérations sociales, légales, institutionnelles et culturelles de ce qui va être leur bassin de travail.

 

Ces quatre paramètres vont servir à confectionner un plan d’affaires pour chaque regroupement :

 • avec a) on écrira une introduction et un résumé (l’unité de travail, l’entreprise et ses fondateurs  - produits et services - ... le marché et la concurrence ... le plan d’investissement et de financement ... les projections financières)
 • avec c) on formulera un plan marketing (recherche et analyse des marchés ... plan de mise en marché ... recherche et développement)
 • avec b) et d), on analysera la faisabilité technique (plans de production et d’exploitation ... organisation) et la faisabilité financière (plan d’investissement et de financement ... analyse financière – avec le taux de rentabilité des investissements - )
 • la conclusion.

 

 Dans le contexte actuel de lutte contre la pauvreté, où pour mieux résoudre les problèmes sociaux de la population, les Collectivités publiques locales peuvent et doivent jouer un rôle moteur significatif dans la croissance économique interne.  En effet, entre l’analyse/comportement macro-économique  et l’analyse / comportement micro-économique, il y a un espace économique qui doit être occupé par les collectivités publiques locales. Le pays est à un point d’inflexion de son histoire : dans le cadre d’un Etat décentralisé, dans une économie qui se décentralise, avec une collectivité publique locale qui peut être l’instrument d’une régulation décentralisée, une coordination entre les actions ministérielles et les partenaires financiers et techniques étrangers ou nationaux, s’appuyant sur le dynamisme des petites entreprises et des associations. Ce faisant, les collectivités publiques locales exploitent cette mutation pour renforcer la promotion des petites entreprises et des associations (l’Etat jouant le même rôle au niveau des grandes entreprises) en

 • soutenant les capacités d’innovation/adaptation des petites entreprises
 • orientant leur ouverture et leur croissance dans le cadre de la libéralisation
 • en maximisant la valorisation de leur première grande richesse,les hommes
 • en favorisant leur interdépendance entre elles et avec des entreprises plus grandes, au bénéfice de celles-là
 • ayant une véritable politique régionale décentralisée pour densifier un tissu économique régional
 • étant le promoteur, au sein de l’entreprise, de l’innovation sociale, de la définition et de  la mise en place de rapports sociaux véritablement nouveaux.

 

OPCI :

 

Organisme Public de Coopération Intercommunale, selon le décret d’application n°99.952 de la loi sur la décentralisation 94.004.

 

Participation : prendre en charge ... pour prendre en main (mandray anjara mba handray an-tanana) :

 

Les projets et les programmes de développement correspondent à la réalisation précise, localisée dans l’espace et dans le temps, de certains objectifs de développement, en principe, inscrits dans la planification. Ces derniers objectifs constituent la traduction technique d’un certain nombre de choix politiques et sociaux déterminés au niveau de la société.

Mais qui décide à chacun de ces différents niveaux? Qui détermine les finalités de la Société? Qui fixe les objectifs du Plan? Qui choisit les projets de développement?

 

Au bout de près de bientôt 50 ans d’expérience, beaucoup de projets et de programmes de la coopération nationale et internationale de développement se soldent par des échecs. Les raisons d’une telle constatation sont complexes et sont exposées en détail dans nombre de rapports d’analyse, d’évaluation et autres documents. Une des causes souvent citée de la non pérennité des efforts engagés est la suivante : les projets qui ne sont pas planifiés dès le départ en concertation avec des partenaires locaux, en accord avec les acteurs concernés et selon une approche par processus, sont voués à l’échec.

 

Encadré :          La participation : ce que cela suppose …

 

Un partenariat bien compris implique la recherche de l’égalité des droits dans la coopération au développement... Le dialogue s’avère un instrument essentiel dans les relations de partenariat. Dans son contenu comme dans son horizon temporel, un dialogue entre partenaires ne peut se limiter aux rapports formalisés engagés autour d’un projet.

L’approche participative ... va plus loin que l’orientation vers les groupes cibles, puisqu’elle aspire à laisser aux intéressés le soin de prendre les décisions et d’assumer les responsabilités. Elle ne concerne pas seulement les rapports entre les organisations donatrices du Nord et leurs partenaires du Sud mais aussi les relations entre ces derniers et la population concernée.

La promotion d’un tel processus repose sur le principe que tout développement implique des changements dans les structures sociales ... Les actions de promotion ponctuelles apparaissent insuffisantes; il importe de soutenir et de guider les processus d’apprentissage et d’organisation sociale ...

Source : Là où il n’y a pas participation.... Ulrike Müller-Glodde, GTZ, Eschborn, 1992.

Pour être ou devenir partenaire dans un processus de développement, il faut y participer. La participation se révèle ainsi être la clé du succès. Et l’accord est unanime pour accepter l’idée que le concept de participation en constitue le fondement de l’approche dans les différents domaines de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

 

Encadré : Des stratégies clés pour servir de cadre d’orientation au développement participatif

 

 ... En matière de gestion de ressources et de sécurité alimentaire, des stratégies clés ont été identifiées à Masvingo, au Zimbabwe. Ce sont :

·          le développement d’une politique de renforcement et d’appui aux organisations locales et la promotion d’un dialogue avec les organisations étatiques aux niveaux local, régional et national

·          la promotion de la société civile dans le but de conscientiser et d’aider les populations locales à mieux s’organiser pour intervenir dans l’élaboration des règlements régissant l’utilisation des ressources financières, physiques et humaines

·          le réveil des potentialités locales pour la génération autonome d’innovation sociale et technique au moyen d’un processus d’apprentissage collectif.

 

Source: Learning together for change, Jürgen Hagman, Margraf Verlag, 9-97990, 1999.

 

De nombreuses pratiques d’implantation de cette ingénierie ont été capitalisées. On atteindra effectivement les pauvres si un certain nombre de conditions sont respectées :

·        Le concept de développement gagne maintenant à être compris comme un processus social d’apprentissage, visant à renforcer la responsabilité locale, l’auto organisation des groupes-clients concernés et à accroître la capacité d’intervention d’une communauté, d’une société sur elle-même

·        le développement, en général, et le développement rural régional, en particulier, ne se fait pas pour mais par et avec la population, ce qui veut dire que le concept de participation implique le passage de la collaboration à des programmes à la responsabilisation politique des pauvres

·        le principal problème de la politique d’assistance technique réside dans la promotion de stratégies participatives de développement

·        la gestion des programmes vise à introduire la dimension participative dans la structure organisationnelle, dans la planification qui doit être “itérative”, dans le suivi-évaluation et dans les modalités de budgétisation et de financement qui doivent être souples

·        il faut optimaliser l’articulation de  l’association des groupes bénéficiaires pauvres au processus de développement en tirant profit des acquis faits dans les domaines de la recherche-action participative, du développement organisationnel, de la promotion des ressources financières de la population et en développant un climat de confiance.

 

Ce concept de la participation se décline selon plusieurs dimensions, par rapport auxquelles des critères/indicateurs peuvent et devraient être identifiés et mis en œuvre  selon le contexte d’intervention.

 

B-(Source: La gestion participative du processus d’implantation de l’innovation technologique, pratique symbolique ou opportunité d’émancipation humaine, Real Jacob, in Cahiers de Recherche 90 - 06, Département d’administration et d’économique, Université du Québec à Trois-Rivières, 1990)

En premier lieu, le rôle de l’utilisateur - opérateur - bénéficiaire, en tant que sujet ou objet, lorsqu’il est sollicité à apporter sa contribution dans la gestion du processus d’implantation d’une innovation technique, organisationnelle et sociale, est systématiquement à analyser. L’idée maîtresse est d’apprécier si cette innovation peut constituer une réelle source d’émancipation humaine au sens de la réhabilitation de cet individu comme sujet - acteur et citoyen effectif. Cette appréciation est à faire sur les relations entre d’une part le rôle de l’utilisateur et d’autre part:

·        le niveau de contrôle sur la prise de décision, où il s’agit de préciser le degré         d’influence de l’usager - opérateur - bénéficiaire à travers l’analyse du registre     utilisé: (information ou consultation ou collaboration négociée),

·        l’étendue du champ d’information qui se réfère à la nature des décisions, pour laquelle on peut retenir trois niveaux : stratégique ou conceptuel ou opérationnel,

·        les phases du processus d’implantation de l’innovation, avec ses trois étapes d’initiation :

o         moment des études de faisabilité ou de “design”

o         moment de l’étude des variantes technico-organisationnelles et du choix d’une variante

o         ou d’implantation proprement dite (moment de l’action supportée par diverses pratiques de gestion).

 

B- (Source: Evaluation des méthodes de participation dans des projets financés par la Banque Mondiale et par d’autres bailleurs de fonds à Madagascar, Consortium Comode, Orimpaka, Tantely, Tananarive, 1994).

 

Ensuite, la participation est à placer, pour ce qui est de ses résultats, sur un itinéraire de responsabilisation et d’interdépendance, un processus qui est constitué par plusieurs paliers:

 

Les deux premiers paliers :

1- amélioration de l’efficience,

2- partage des coûts avec les populations desservies, 

font référence à une certaine forme de participation, conçue comme une mobilisation de la main d’œuvre locale. Participer, c’est participer aux efforts, mais aussi participer aux décisions et à la jouissance des fruits attendus de ces efforts.

Aussi, à travers un processus d’écoute et d’accompagnement, dont le coût est lié à la formation, l’information et au dépassement de la résistance de ceux qui tirent bénéfice de l’absence de participation, le contenu des trois autres paliers se dessine-t-il progressivement vers

3- l’amélioration de l’efficacité (obtenir les résultats les mieux adaptés aux objectifs visés), puis

4- la construction des capacités des bénéficiaires sur les plans technique, managérial et stratégique et finalement vers

5- l'empowerment (capacité à s’auto organiser, à prendre des décisions concertées, à se donner une marge de manœuvre et à renforcer son pouvoir de négociation face aux autres organisations, à l’administration et au marché).

 

C - Enfin, il est important de souligner l’importance de l’évaluation participative, comme une des modalités stratégiques d’un développement économique et social durable. Elle a pour objectif d’encourager les changements et les ajustements nécessaires aux activités en cours et futures. Le groupe concerné, ici, n’est plus seulement objet de l’évaluation. Il en devient l’acteur principal et par-là renforce ses propres capacités à l’action.

 

PCD :

 

Plan Communal de Développement.

 

Projet :

 

Il est important de dire que chaque projet se présente comme une réponse à des exigences multiples et différentes :

 • Réponse aux nécessités internes d’un système économique, ce sont les exigences économiques
 • Réponse aux problèmes posés par le développement et la différenciation des éléments d’un système par rapport à sa propre finalité, technique, écologique ; ce sont les exigences techniques et écologiques,
 • Réponse aux espérances et aux attentes de groupes sociaux qui possèdent certaines exigences latentes ou manifestes ; ce sont les exigences sociales.

 

Ces exigences, qui pourraient se traduire en types de rationalité, sont non seulement différentes en nature, mais aussi posées par des groupes sociaux dont les intérêts ne convergent pas nécessairement. Ainsi ne s’expriment-elles pas forcément en termes d’augmentation ou de diminution mais elles peuvent viser une nouvelle harmonisation, une plus grande intégration, un changement, un développement.

 

Encadré 03.

 

... « le capital (en fait) ... représente la capacité collective d’une société donnée, son aptitude à se gérer et à exploiter ses ressources. A ce titre, il est l’indicateur de la cohésion (loco-régionale) nationale ... . en termes analytiques, la meilleure solution consisterait ... à définir le capital comme l’aptitude (d’une  zone, d’une région) d’un pays à s’entendre sur des objectifs réalistes et à choisir des moyens appropriés pour atteindre ces buts ... . Rationaliser notre analyse économique, nos décisions d’investissement et notre approche ... (voilà l’axe sur lequel notre effort peut se porter) : décrire l’homme sous les traits d’un Homo sapiens et non comme marchandise, main d’œuvre salariée ou capital. »

 

Source : Le piège bancaire, Richard W. Lombardi, , Paris, Flammarion, 1985, p. 247-248

 

SEAC :

 

Services Efficaces Axés sur le  Client : un processus et un outil pour améliorer la qualité des services fournis par un système d’action, à adapter par chaque institution à ses besoins et aux circonstances. C’est une approche, avec un facilitateur, composée de quatre éléments faits de

·        l’autoévaluation de la prestation de service,

·        des interviews du client par un médiateur externe,

·        l’analyse de l’acheminement du client par ce médiateur et

·        l’établissement concerté du plan d’action et d’amélioration.

 


33- Fehiny: ny “alaolana”, processus de résolution de situation à problèmes

 

LE FOKONOLONA, VOIE DE L’UNITE POUR LES MALGACHES

« Tout se passe parfois comme si la nature conspirait à l’émergence d’une créature rare, dont la gestation peut prendre plusieurs siècles.

A l’apparition de ces créatures rares, leur environnement conspire à son tour à sa destruction, car elles sont différentes des autres.

Le colonel Ratsimandrava était de ces créatures-là. »

Antananarivo, 10-28 février 1976

 

(Exposition organisée en commémoration de la disparition du colonel Richard Ratsimandrava,

Antananarivo, Place du 19 mai 1929, du 10-28 février 1976)

 

 

Les problèmes de l’heure de la nation :

-         une économie dominée par les intérêts étrangers

-         une instruction orientée vers la défense de ces intérêts

-         une croissance économique inférieure à la croissance démographique

-         une mentalité individualiste peu soucieuse des intérêts nationaux

-         une masse paysanne condamnée à servir les intérêts d’une minorité.

 

LA VOIE A SUIVRE : UN CHOIX BASE SUR LE FOKONOLONA

 

« La structuration du Fokonolona a pour finalité la rénovation. Celle-ci doit se baser sur le peuple, élément fondamental des affaires nationales, d’où la nécessité de donner au Fokonolona sa part de responsabilité dans la conduite des affaires de l’Etat ».

 

Le choix suivant s’impose à toute personne sur le point de prendre en mains les affaires de l’Etat :

I.                  La mise en place d’un gouvernement se fera-t-elle dans des conditions hâtives, et est-elle seulement destinée à ramener l’ordre par la force, sans aller jusqu’à la source du mal, quitte à voir le désordre réapparaître sous peu ?

II.              Ou bien s’agit-il d’élaborer et de mettre en œuvre un système de gouvernement qui s’appuie sur l’ensemble du peuple, de manière à favoriser la solidarité et la responsabilité de tous dans l’entreprise de développement de la nation ?

 

« A la première question, nous avons répondu ‘Non’ », a déclaré le colonel Ratsimandrava, « et bien que la voie qu’implique le deuxième choix soit longue et difficile, nous estimons que la conjoncture présente offre une ultime opportunité pour la mise en place d’un gouvernement qui mette en avant les valeurs nationales. Ainsi avons-nous décidé de nous appuyer sur le Fokonolona pour asseoir le développement et la paix sociale. »

« L’heure est à la prise de conscience, à la prise de responsabilité. L’élan concerté que nous prendrons à travers le Fokonolona nous conduira au salut, à la promotion des intérêts de la majorité. En effet, il n’y a pas lieu d’attendre que la manne nous tombe du ciel !

Il nous faut doter le Fokonolona de capacités nouvelles. C’est ainsi que nous pourrons accéder au développement et au progrès. Le Fokonolona est donc la base, qui sera dotée du pouvoir de décision sur les questions qui le concernent.

C’est le peuple lui-même qui, à travers le Fokonolona, sera responsable de la réalisation du progrès dans tous les aspects de la vie :

-         la préservation de son patrimoine

-         la sécurité

-         la santé

-         l’entretien des routes

-         la résolution et l’arbitrage des conflits entre résidents, et relevant du code civil

-         l’élaboration et la prise de décision concernant toutes les actions de développement susceptibles de promouvoir les intérêts de la nation ou de la région concernée

-         la constitution d’épargne

-         les activités économiques et commerciales

-         l’agriculture, l’élevage et la pêche.

 

C’est à travers le Fokonolona, facteur de rassemblement des Malgaches, et d’harmonisation de leurs conditions de vie, que devra être menée la lutte pour le développement de la nation.

 

Voir. aussi les Décrets :      73.009

                                       73.010

                                       73.040

                                       73.025

                Journal Fokonolona, novembre 1974 : ‘Le Fokonolona en milieu urbain.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 - Extraits de « Kabary alaolana » (Traduction française de Mireille Rabenoro)

 

 

Ratsimandrava et le respect des droits de la personne humaine

 

Un concept central de la pensée et de la culture traditionnelle est résumé dans l’expression : ‘Ny fanahy no mahaolona’ (c’est son âme qui fait de l’homme une créature humaine). C’est ce concept qui a toujours poussé les Malgaches à défendre et à respecter les droits de toute personne humaine, quelle qu’elle soit. Toute personne en relation avec nous, étant dotée d’une âme, est une âme tout comme nous ; cette âme mérite le respect, et ses droits ne sauraient être bafoués impunément. C’est là un héritage de nos ancêtres. Du temps de la colonisation, nous avons respecté les étrangers, en tant que personnes humaines qui, comme nous-mêmes, seraient dotées d’une âme. Nous les avons donc respectés. En recevant ces étrangers, tous autant que nous sommes, nous les avons respectés, prenant même la peine de respecter leurs coutumes. C’est là quelque chose d’unique au monde. Lorsque nous nous rendons à l’étranger, c’est nous qui prenons la peine de nous enquérir des coutumes de nos hôtes afin de nous y conformer.

Lorsque des étrangers se présentent chez nous, nous autres Malgaches prenons la peine de nous informer sur leurs coutumes, de manière à pouvoir leur faire les honneurs de notre foyer. Cette attitude, pourtant, présente des effets pervers. Du temps de la colonisation, quand les étrangers étaient tout puissants, ils croyaient que ce respect que nous leur témoignions leur était dû. En fait, ils nous ont obligés à les considérer comme supérieurs à nous-mêmes, à nous plier à leur volonté. C’est en ce sens que je disais que notre attitude présentait des effets pervers.

Par la suite, cette situation a eu d’autres conséquences néfastes. La nation a recouvré son indépendance, et ce de façon non violente, ce dont nous autres militaires avons été les premiers à nous féliciter. En effet, si l’indépendance avait été obtenue par la force en 1960, c’est nous militaires qui servions alors dans l’armée française, qui aurions eu le plus de problèmes. Imaginez le dilemme auquel nous aurions été confrontés : notre devoir en tant que soldats nous aurait commandé de nous attaquer à nos compatriotes. Je suis donc convaincu que l’obtention de l’indépendance sans violence a été une bonne chose. Cependant, il y a une chose dont nous n’étions pas tout à fait conscients à l’époque : l’indépendance signifiait que l’intégralité du pouvoir de décision nous revenait désormais, que les décisions ne nous seraient plus imposées de l’extérieur  par la force.

Malheureusement, comme nous en avons tous été témoins, beaucoup d’entre nous, agents de l’Etat, se sont sentis comblés simplement parce qu’ils s’installaient dans le fauteuil qu’avait occupé le fonctionnaire colonial, dans les maisons et jusque dans le lit qui avaient été ceux des agents de l’administration coloniale. De ce fait, ces nouveaux fonctionnaires ont adopté toutes les attitudes des fonctionnaires coloniaux dans leurs rapports avec le peuple. Et c’est là que nous avons perdu le sens du ‘fihavanana’ malgache, qui se base sur l’idée que c’est l’âme qui fait l’être humain. Ainsi, nous avons oublié que ces gens du peuple auxquels nous avions affaire, si humbles soient-ils, jeunes ou vieux, étaient tous du même sang que nous. C’est d’eux que nous tenons le pouvoir actuellement entre nos mains. C’est pour l’avoir oublié que nous nous sommes retrouvés en difficulté, dans la désunion et la zizanie.

 

Morondava, 27.04.1973

 

L’égalité de droits

 

Pourquoi faire figurer dans la Constitution ‘l’égalité de droits de tous les Malgaches’, s’il ne s’agit que d’être égaux dans la pauvreté et la misère ? Le principe est bon, mais dans la pratique il est plus ou moins occulté, de sorte que seuls sont préservés les intérêts d’une minorité de citoyens. Je suis convaincu qu’il n’y a pas d’autre alternative pour essayer de mettre véritablement le peuple sur un même pied d’égalité, de manière à ce que tous profitent équitablement du fruit de leur travail : c’est sur la base du Fokonolona, facteur d’unité et d’égalité des Malgaches, que doit être menée la lutte pour le progrès de la nation…

Il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, à propos de l’égalité : les individus ne sont pas tous semblables. Certains sont doués pour la musique, d’autres pour le travail manuel, d’autres encore pour les activités intellectuelles. Les individus ne sont donc pas tous les mêmes. Notre objectif d’égalité consiste à permettre à chacun de progresser dans son domaine propre. Certains en effet sont compétents dans certains secteurs, d’autres ne le sont pas du tout, mais le seraient plutôt dans des secteurs différents. Voici ce qu’il nous faut trouver : comment faire pour que chacun puisse identifier le secteur qui lui convient le mieux, s’y épanouir et en tirer les moyens de sa subsistance ? Il ne s’agit surtout pas de couler tous les individus dans un même moule. La personnalité de chacun doit être respectée dans la recherche du progrès commun. En effet, s’il fallait faire en sorte que tout le monde ait les mêmes compétences basiques, ce serait insuffisant, car dans ces conditions chaque individu n’aurait plus l’opportunité de s’épanouir.

Notre objectif est de favoriser l’épanouissement de chaque individu, qui suivrait alors la voie de sa personnalité propre.

 

« Vous voulez que je censure ce que vous écrivez dans votre journal, mais moi j’ai décidé de faire régner la liberté de la presse à Madagascar. Vous pouvez donc m’insulter dix fois dans le même numéro, vous verrez que je ne vous intenterai pas le moindre procès… »

 

Ratsimandrava,  échange d’idées et concertation

 

-         les jeunes

-         les femmes

-         les paysans

-         les fonctionnaires

-         l’armée

-         les journalistes

-          les organisations confessionnelles

-         le CNPD

-         les étrangers.

 

Si le pouvoir est remis entre les mains de l’armée et des techniciens, sans que ce pouvoir soit contrebalancé par la mise en place d’une assemblée représentative, le gouvernement serait déséquilibré. Les techniciens en effet ont fait leurs études à l’étranger, et non sur place ; ils sont allés dans divers pays, mais il se peut qu’ils n’aient pas eu l’occasion de voir de près les réalités nationales, de prendre connaissance des aspirations du peuple, ni de ses capacités. C’est pourquoi les représentants du peuple et les techniciens doivent toujours aller de pair, et que le gouvernement a établi dès le début le principe de la concertation. Il faut savoir tout ce qui se passe dans le pays : PERSONNE NE PEUT CONTRIBUER AU PROGRES NATIONAL EN N’UTILISANT QUE SES PROPRES COMPETENCES. Il faut écouter l’ensemble du peuple malgache. C’est ce qui justifie les échanges d’idées qui ont été menées depuis plus de deux ans.

 

La mise en place de nouvelles structures de gouvernement a pour objet de favoriser la participation du peuple, l’expression de ses aspirations par le peuple, la collaboration du peuple avec le gouvernement. En effet, si le gouvernement devait agir à sa guise, il donnerait raison à ses détracteurs, qui affirment que le régime actuel fait de l’autoritarisme. Pourtant, ce n’est pas du tout le cas. Ce régime a reçu les pleins pouvoirs pour mettre en place la démocratie dans notre pays. C’est la raison d’être des structures de gouvernement que nous avons mises en place.

               

                                                       Foire d’Arivonimamo, 5.7.74

 

Explications données par le colonel Ratsimandrava

 

Certaines expressions utilisées par les politiciens provoquent la confusion ; par exemple, l’expression ‘Fanjakan’ny madinika’ (pouvoir prolétarien).

L’analyse minutieuse du concept de pouvoir prolétarien fait apparaître son caractère utopique. En tant que slogan politique, il semble clair dans l’esprit des gens, mais sa mise en œuvre est une autre histoire. Il y a nécessairement un groupe de politiciens derrière ce slogan ; c’est eux qui accèderont au pouvoir, et non chaque prolétaire. Le seul objectif réaliste est la participation de tous à la conduite des affaires nationales, par la représentation de toutes les classes sociales sans exception aux différents niveaux de l’Etat. Tout le monde peut y prendre part. C’est là le sens de la véritable démocratie, et non la confiscation de la totalité du pouvoir par certains groupes ou certaines catégories de gens.

 

Le slogan : ‘Oui à l’expression de la volonté du peuple ; Non aux ordres venus d’en haut’

 

Ce slogan est également trompeur : l’expression de la volonté du peuple a nécessairement son pendant, qui est l’ordre venu d’en haut. Il est vrai que sous l’ancien régime tout se basait exclusivement sur les ordres venus d’en haut, ce qui n’est pas bon. Cependant, l’extrême opposé, où seul serait accepté le mouvement de la base vers le sommet, ne serait pas viable non plus : dans un tel système à sens unique, la volonté du peuple s’exprimerait dans le vide, et à force de monter, elle finirait par se dissiper, telle la fumée dans l’air.

 

La concertation

 

La concertation consiste à permettre au peuple, à la base de la société, de dire : Voici les réalités locales que nous vivons, voici comment nous envisageons de les gérer. De leur côté, les responsables aux échelons supérieurs de l’Etat expliquent : Voici pourquoi nous entendons mener telle ou telle action.

Si les responsables, au niveau de l’Etat, ne savent rien de ce qui se passe à la base, ils risquent de prendre des décisions erronées, parce qu’ils ignorent tout des réalités. Par contre, s’il y a véritable concertation, c’est-à-dire que les idées des uns sont confrontées à celles des autres, là le système fonctionne bien. La communication à sens unique, que ce soit dans un sens ascendant ou descendant, n’est pas viable. Seul peut fonctionner un système à double sens.

 

Les comités économiques  (Vatoeka)

 

Certains de nos compatriotes, aveuglés par le profit, ignorent l’avenir de la nation, l’avenir des générations futures, et considèrent que l’argent n’a pas d’odeur. Ils profitent de la conjoncture difficile que traverse le pays pour s’allier aux riches étrangers. C’est cela qui nous fait prendre conscience de la nécessité de chercher les solutions à nos problèmes dans la manière de placer véritablement la gestion de l’économie entre les mains du peuple. Cette voie, le gouvernement l’a tracée, en organisant le Fokonolona. Tout au long de l’année passée, nous nous sommes attachés à la mise en place des structures de l’Etat dans sa dimension globale. Certains prétendent que le Fokonolona a un rôle purement administratif, c’est-à-dire que seules les affaires administratives lui sont confiées. Les individus qui font de telles affirmations n’ont jamais pris la peine de lire les décrets relatifs au Fokonolona. J’y ai en effet stipulé que le Fokonolona doit prendre l’économie en main, et je vous l’affirme maintenant, le Fokonolona sera la base sur laquelle sera bâtie l’économie nationale. C’est dans ce cadre que sera défendu l’intérêt général. C’est dans le cadre du Fokonolona que seront répartis équitablement les produits de la terre, du sous-sol, des activités artisanales ou industrielles que nous aurons menées. A défaut de suivre cette voie, nous remplacerions les exploiteurs étrangers par une autre petite minorité ; et je crois qu’à ce moment-là, il nous serait encore plus pénible de voir des compatriotes nous exploiter, nous réduire à la misère. Quelle voie adopter pour réaliser la véritable prise en main de l’économie par le peuple ?

Le décret n° 10 de l’année 1973 relatif au Fokonolona stipule clairement que le Fokonolona a le pouvoir d’ériger une commission qui s’occupe des affaires économiques de son ressort. C’est cette structure, que nous avons baptisée ‘Commission Economique’ ou VATOEKA, qui servira de base au redressement de l’économie nationale.

 

Talatavolonondry, mars 1974

 

Une année s’est écoulée. Nous avons pu mettre en place les Fokontany. De même, nous avons établi les Commissions Economiques ou Vatoeka. Les avantages que nous pourrons tous en tirer sont évidents. La première action des Vatoeka, aussitôt mises en place, a été de collecter le riz. Les fokontany perçoivent X francs (venty sy kirobo) par kilogramme de riz ainsi collecté.

Poursuivant sur cette lancée, les Vatoeka se sont ensuite attelées à la collecte de la vanille. Les fokontany ont perçu 20 francs par kilogramme, ce qui est un bon début. La collecte de café a également commencé, et les fokontany perçoivent X fr (loso) par kilogramme. Cependant, dès que le café aura été exporté, les Vatoeka reveront 7 francs ( ?) supplémentaires.

Toutes ces sommes seront recueillies par le Trésor des fokontany. Le maire a eu entièrement raison, en déclarant tout à l’heure qu’il ne faut plus tout demander à l’Etat. En effet, les pouvoirs qui vous ont été remis ne sont pas seulement d’ordre administratif, ils vous permettent aussi de prendre directement en main le développement économique. Toutes ces sommes substantielles devraient permettre à chaque fokonolona de disposer de fonds suffisants pour les actions sociales, la construction de routes et autres projets économiques, selon ses priorités. En effet, cet argent est la propriété des fokonolona. Il leur appartient donc de décider librement de son utilisation dans la limite de leur circonscription.

       

Antalaha, 14.0.74

 

Les Vatoeka ont été mises en place pour nous permettre d’aller de l’avant dans le combat pour le développement économique. En effet, l’économie est presque entièrement entre les mains des étrangers, et ce de plusieurs points de vue. Et c’est maintenant que nous allons nous efforcer par tous les moyens de libérer notre économie du joug des intérêts étrangers.

Dans ce contexte d’appropriation de l’économie nationale, outre la mise en place des Vatoeka, l’organisation de foires telles que celle-ci a un rôle important à jouer. Cependant, il nous faut comprendre que les foires actuelles sont différentes de celles tenues par le passé. Il ne s’agit plus de foires décrétées par l’Etat, ni par un sous-préfet ou un gouverneur local, qui s’en servirait pour exposer des produits pris au hasard. Non, il s’agit aujourd’hui d’organiser l’économie dans toutes les régions, d’organiser l’économie sur l’ensemble du territoire national. En exposant les produits de vos fokontany respectifs, vous visez un objectif important : favoriser les échanges, entre fokontany voisins et même entre fokontany éloignés les uns des autres, afin de promouvoir le commerce. Jusqu’ici, même les fokontany voisins ne se connaissaient pas, chacun essayant de se débrouiller tout seul. Pourtant, nous n’arriverons à rien si nous ne faisons pas preuve de solidarité, d’assistance mutuelle.

Je disais donc que les foires comme celle-ci doivent être mises à profit pour rapprocher les fokontany entre eux, les Vatoeka entre elles, de manière à favoriser les échanges économiques. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à chercher les moyens d’acheminer les produits vers les centres urbains.

Lorsque nous aurons réalisé cela, je pense que l’ensemble du système fonctionnera à merveille.

Je voudrais souligner, à propos des Vatoeka, que cette structure ne se situe pas en dehors du Comité du Fokontany, mais qu’elle est l’un des éléments qui coopèrent en son sein. Seulement, c’est à elle qu’a été confiée la responsabilité des affaires commerciales et économiques au sein du Fokontany.

Certains croient que les Vatoeka fonctionnent séparément, et que les bénéfices leur reviennent exclusivement. Pas du tout : ces structures sont destinées à servir l’intérêt général, et à permettre justement de ne plus avoir recours aux levées de fonds, aux cotisations de toutes sortes qui étaient obligatoires chaque fois que le fokonolona organisait une activité. Nous avons étudié la question, et conclu qu’il n’y a qu’une seule solution : la prise en main du commerce, qu’il s’agisse de l’évacuation des produits ou de la distribution des produits de première nécessité. Et les bénéfices n’iront pas à telle ou telle personne, ils serviront à développer le fokontany. C’est là la fonction des Vatoeka. Tous, nous avons donc le devoir d’en surveiller le fonctionnement, de faire en sorte que çà marche.

 

Foire d’Arivonimamo, 5.7.74

 

Les commissions économiques (Vatoeka) et le vol de bétail

 

Le fond du problème est le suivant : certains exploitent l’idée que le vol de bétail fait partie des pratiques traditionnelles. C’est ainsi que les exportateurs et les industriels trouvent leur profit. Et c’est là que se situe le problème. Je crois que le vol de bétail continuera à prospérer tant que le fokonolona n’aura pas pris en charge le commerce du bétail et la surveillance des transactions. C’est l’insuffisance du nombre de têtes de bétail mises sur le marché qui est à l’origine de tous ces problèmes. Les Vatoeka, dans les régions orientales, commencent à jouer un rôle très important dans le commerce des produits de rente. Elles ne pourront jouer le même rôle dans les régions occidentales que si elles prennent en main la commercialisation du bétail. C’est là que réside la véritable solution de ce problème. Le reste n’est que du vent.

 

L’éducation

 

Le fokonolona est partie prenante dans l’éducation, dans le cadre du développement national. Il s’agit de favoriser l’ouverture de l’esprit, de manière à nous permettre de renoncer aux diverses idées fausses qui nous empêchent d’avoir accès à ce qui devrait nous apporter des avantages.

Pour réaliser le progrès, nous devons avant tout favoriser l’ouverture d’esprit de chacun, de manière à pouvoir renoncer aux idées fausses qui nous empêchent d’être réceptifs à ce qui devrait nous faire progresser… Le véritable développement favorise l’épanouissement de chaque citoyen, de manière à lui permettre d’affirmer sa personnalité, et d’affronter sereinement les difficultés de la vie, sans jamais se décourager. Le concept de fokonolona contient tous les principes de vie propres aux Malgaches. Ces principes ont, je pense, la même valeur que ceux qui régissent les autres civilisations. C’est là que nous pouvons puiser les idées pour l’éducation de la jeunesse, ainsi que le progrès des adultes…

Le problème de l’instruction telle qu’elle était dispensée jusqu’ici, c’est qu’elle visait à nous faire perdre notre identité. Tout au long de la période coloniale, les parents ont consenti de grands sacrifices pour l’instruction de leurs enfants. En fait, en leur donnant accès à l’instruction, c’est comme si les parents chassaient leurs enfants du village natal, puisqu’une fois instruits, les jeunes partaient travailler soit dans la fonction publique, soit dans les grandes compagnies. Jamais ils ne revenaient chez eux, et ils rejetaient le mode de vie qui est celui de leur région d’origine…

Les diplômes obtenus par une minorité, ou la richesse accumulée par certaines catégories de personnes, ne sont que des signes superficiels de progrès. Si on considérait qu’ils suffisent à réaliser le développement national, les conditions de vie de la majorité de la population resteraient misérables : une petite minorité accaparerait tous les profits, tandis que la grande majorité continuerait à vivre indéfiniment dans la pauvreté, l’ignorance et la misère.

Le progrès que nous cherchons à réaliser doit viser toutes les catégories de la population sans exception.

Le fokonolona est partie prenante dans l’effort de développement national, du point de vue de l’éducation.

Si nous nous considérons comme un pays en voie de développement, c’est par comparaison avec les autres pays, qui ont tout ce dont ils ont besoin. Si nous pensons que nous n’avons pas assez, c’est parce que nous voyons combien les autres sont riches. Ayant établi la comparaison, nous aspirons à devenir comme eux. La recherche des moyens de réaliser ces aspirations est au centre de nos préoccupations.

C’est comme deux individus qui feraient la course à partir d’un même point de départ. L’un reste immobile au moment du départ. Il est évident que c’est celui qui avait l’avantage initial qui prendra de l’avance. Celui qui est resté immobile n’arrive pas à démarrer, et n’arrivera à rattraper l’autre qu’au prix d’un effort intense. Cependant, le premier court très vite aussi, de sorte que le second n’a aucune chance de le rattraper. C’est une situation préoccupante. Nous irions au suicide si nous cherchions à le rattraper tout de suite, car il faudrait pour cela que nous renoncions à tout ce qui fait notre identité dans l’espoir d’être comme lui.

Il est vrai qu’il y a eu des actions d’alphabétisation des adultes sous l’ancien régime, mais les stratégies adoptées n’étaient pas appropriées. Voici ce qu’a expliqué sur ce point le colonel Ratsimandrava, alors ministre de l’Intérieur, au Sokoty de Bekifafa, à Fianarantsoa. Les Vatoeka ont été mises à contribution, sans attendre que des personnes diplômées soient affectées à la tâche. En effet, l’objectif était de « se libérer du sentiment d’impuissance », l’essentiel était d’être prêt à prendre ses responsabilités. L’alphabétisation au sein du Vatoeka se basait donc sur les difficultés vécues. Il faut que chaque fokonolona prenne conscience des problèmes auxquels il est confronté, et c’est sur cette base que sont conçues les actions éducatives.

La lutte contre l’analphabétisme implique une éducation continue, sur le long terme. Pour alphabétiser les autres membres de la communauté, il faut non des gens venus d’ailleurs, mais des personnes lettrées du même fokonolona, prêtes à se dévouer pour le faire. Dès lors qu’un individu analphabète se dit : « J’ai besoin de savoir lire, écrire et compter », c’est qu’il est décidé à apprendre.

 

Les paysans ne sont pas ignorants

 

L’alphabétisation des adultes était désignée sous le nom de « lutte contre l’ignorance ». Ainsi, les paysans étaient qualifiés à tort d’ignorants. Les alphabétiseurs leur ont fait croire qu’ils étaient ignorants. De ce fait, les paysans se complairaient dans leur ignorance !

Rien de plus faux : en milieu urbain comme en milieu rural, il y a des gens qui sont analphabètes, ce qui ne les empêche pas d’être très intelligents. Il faut que, au sein du fokonolona, l’entente et la confiance mutuelle s’établissent entre les membres lettrés et les membres analphabètes de la communauté. Ce n’est pas facile, car depuis toujours une frontière, un fossé a été tracé pour séparer les lettrés des analphabètes, ceux qui ont des diplômes de ceux qui n’en ont pas. Pourtant, tous les métiers sont complémentaires, et comme dit le dicton, ceux qui ne savent pas fabriquer un panier savent fabriquer un - ?  Ainsi, les parents qui ont fait l’effort de nous faire faire des études ne l’auront pas fait en vain, puisque nous mettrons les connaissances que nous avons acquises au service de la nation, ou du moins du fokonolona dont nous sommes originaires, au lieu d’en faire un usage strictement personnel. Le changement ainsi réalisé permettra de donner à chacun la place qu’il mérite dans le cadre du progrès. C’est le résultat attendu de la complémentarité, de la confiance mutuelle et de l’entraide entre membre lettrés et analphabètes de la communauté.

 

Les relations internationales

 

D’après le colonel Ratsimandrava, les Malgaches sont réputés pour leur disposition à coopérer avec tous ceux qui respectent leur souveraineté nationale et se gardent de toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Les investisseurs peuvent également travailler en toute sérénité du moment qu’ils se conforment à la loi et au plan de développement actuellement mis en œuvre.

 

Ratsimandrava et la défense nationale

 

Certains parmi nous croient que la défense nationale consiste tout simplement à parer à une éventuelle invasion de l’ennemi par la mer. Cependant, la défense nationale, en même temps que les modes de vie actuels, est devenue beaucoup plus complexe. Ce n’est plus seulement une affaire de militaires s’affrontant dans un conflit armé ; la défense nationale touche actuellement les aspects les plus divers de notre vie quotidienne, tels que l’économie, auxquels nous ne pensons même pas.

 

                                               Antsirabe, Académie Militaire, 20.11.73

 

De nos jours, ce ne sont plus seulement ceux qui portent l’uniforme qui sont responsables de la défense nationale, c’est aussi l’ensemble du peuple.

On nous a fait croire que nous n’avions pas d’ennemis, et que nous pouvions dormir tranquilles. Pourtant, il nous faut prendre conscience de ces deux faits :

-         les ennemis de la souveraineté nationale de Madagascar sont partout présents ;

-         les ennemis de la cohésion nationale aussi.

Ce sont là des faits avérés.

 

Les comités de vigilance du fokonolona

 

La protection de la participation directe du peuple à la conduite des affaires représente également un élément essentiel de la mise en place des fokonolona. Il s’agit d’aider les forces de l’ordre dans leur tâche de défense nationale. Je pense que les fokonolona auront un jour leur rôle à jouer dans la défense de nos institutions. Le problème, jusqu’ici, c’est que toutes les institutions nationales étaient structurées selon des modèles étrangers, en particulier celles de la France, de sorte qu’elles fonctionnaient à sens unique, les ordres venant toujours d’en haut. De ce fait, quand les difficultés sont apparues, il ne s’est trouvé personne pour prendre la défense de ces institutions qui nous avaient été imposées de l’extérieur.

Le peuple tout entier a remis ces institutions en cause, ce qui l’a entraîné dans la rue et provoqué la chute du régime en 1972.

Il est essentiel que le peuple conclue dans le cadre du fokonolona un pacte exprimant sa volonté. C’est une manière de garantir la paix sociale, car sous toutes les latitudes, les gouvernements sont constamment susceptibles de changements ; les institutions de base par contre doivent être pérennes, de manière à ne pas être ébranlées chaque fois que surviennent des événements, tels les conflits politiques. Les bases de l’Etat au niveau de toutes les structures dépendant du fokonolona ne devraient donc pas être trop sérieusement affectées. Celles-ci ont été mises en place à des fins de protection ; en effet, s’il fallait que la nation toute entière soit ébranlée chaque fois qu’il y a crise au sommet de l’Etat, celui-ci serait vite anéanti, et je crains même que cela ne nous replonge dans une forme de colonisation, qui serait encore pire que celle que nous avons connue jusqu’ici. C’est la raison pour laquelle les fokonolona ont ainsi été mises en place.

 

« Nous ne sommes plus dépendants d’une puissance étrangère »

 

En étudiant le meilleur moyen de protéger la nation, on s’aperçoit que la principale menace provient du fait que l’économie est entre les mains des étrangers. Notre meilleure arme, pour la libérer, consiste à inciter le peuple à diversifier la production. En outre, une certaine culture nous a été inculquée, de sorte que nous défendions les intérêts des étrangers, ce qui nous empêchait de percevoir leurs actions maléfiques. Il y a aussi les troubles fomentés délibérément. Ce sont là des menaces auxquelles il nous faut trouver des parades.

 

Si les étrangers s’étaient chargés de pacifier le pays, nous ne connaîtrions pas encore la situation dont nous jouissons aujourd’hui, c’est encore eux qui feraient la loi chez nous. L’un de leurs principaux objectifs, en cas de troubles, est d’intervenir lorsque la gendarmerie et l’armée sont en conflit. Du moment que c’est eux qui rétablissent l’ordre, c’est eux qui font la loi.

Ils nous ont fait croire que nous n’avons pas d’ennemis. Mais nous devons être conscients d’une chose : les ennemis de la souveraineté malgache sont toujours là, les ennemis de l’unité nationale sont toujours à l’affût. C’est un fait. Et certains cherchent constamment à saper notre souveraineté et notre unité.

L’action de l’ennemi est multiforme : il s’agit soit d’affaiblir les responsables de la sécurité intérieure, soit d’affaiblir le peuple par d’incessantes querelles intestines. L’ennemi suscite le mécontentement du peuple, en lui rappelant sans cesse la pauvreté dans lequel il vit.

… Cela est inadmissible. »

 

La coopération

 

Quelles sont les différentes catégories d’ennemis ?

Il y a ceux qui cherchent à saper l’unité nationale, et aussi ceux qui sabotent l’économie de diverses manières. Il y a ceux qui sèment le désordre par les cambriolages, par les attaques à main armée.

A cela, une seule solution : la solidarité du fokonolona, et sa prise de conscience quant à ses responsabilités dans ce domaine.

En effet, une dizaine de gendarmes, au niveau d’une sous-préfecture donnée, sont totalement impuissants en cas de troubles sérieux. Par contre, si une organisation est mise en place de sorte que le peuple puisse se mettre en relation avec la dizaine de gendarmes, une grande force naît de cette synergie, grâce à la coopération entre les autorités et le peuple, à la confiance mutuelle entre le peuple et les autorités, qu’il s’agisse des techniciens ou des militaires, et ce jusqu’au niveau du gouvernement.

Il est impensable que nous perpétuions la gouvernance fondée sur l’intimidation. Si ce sont des étrangers qui viennent des bords de la Seine pour nous intimider, et repartent au bout de trois ans, c’est encore tolérable. Par contre, si ce sont nos propres compatriotes qui se livrent sur nous à des actes d’intimidation, alors il n’y a aucune issue possible pour nous.

Je pense que les autorités n’inspirent la peur qu’à ceux qui ne réfléchissent pas.

 

Les comités de vigilance des fokonolona

 

Je vous fais confiance, mes frères, mes sœurs, mes aînés et mes cadets, je m’en remets à votre sagesse, aux idéaux élevés qui sont les vôtres, car c’est vous, au sein du Fokonolona, qui détenez le pouvoir au niveau de vos circonscriptions respectives.

 

 


A l’écoute du monde rural.

D’une dynamique à l’autre

 

 Roland Ramahatra

 

Résumé

 

Une grande île constitpuée, en fait,  par un ensemble d’îlots d’hommes et de femmes mal reliés les uns aux autres, une force pour faire société et une force pour se replier en cristallisation identitaire, unité et diversité, c’est le soubassement complexe à partir duquel l’Etat, son administration et le marché avaient à travailler et continuent à être interpellés en ce début du XXIe siècle.

 

Les habitants de Madagascar, en particulier, en milieu rural, se trouvent marginalisés par rapport à tous ces éléments indispensables pour créer le cercle vertueux, où se trouvent reliés et en synergie, travail, production, revenu, profit, innovation, investissements et échanges, sur un itinéraire de croissance minimale et soutenue. Dans leur quête d’identité, d’appartenance et de bien être, ils trouvent difficilement les conditions de vie et de travail qu’ils sont en droit d’attendre d’un Etat dont une des tâches principales est, ainsi, de se décentrer par rapport aux caractéristiques liées à sa longue construction néo-patrimoniale. 

 

Dans cet environnement « isolationniste » le principal problème de l’aide au développement est d’abord celui de la pertinence, tandis que celui du programme d’ajustement structurel concerne l’efficacité de l’implantation du libéralisme économique.

 

Pour modifier ce paysage de dysfonctionnement, de déficit d’équité et de dignité, une dynamique, tirée par la coopération volontaire, initiée par l’Etat, autour de la bonne gouvernance – qui ne soit pas un succédané du programme d’ajustement structurel - à travers une démarche de va-et-vient fluide entre le fokonolona – unité de base de la société malgache - et le sommet de la pyramide sociale, pourrait prendre forme et vie. Elle tisserait une trame qui génèrerait les éléments pour la traduction pratique d’une volonté de concevoir et de  mettre en œuvre une stratégie pour une autre dynamique sociale, volonté déjà exprimée sous forme de  mouvement de masse en 1972, en 1991 et en 2002 sur l’ensemble du pays. Cette trame se constituerait, progressivement, par référence à différentes notions, tirées des expériences et des acquis du « terrain » et qui gravitent autour des mots « symétrie, partenariat, contrat ».

 

Cette orientation est inspirée par les leçons que l’on peut tirer d’une phase récente de l’histoire du pays, au cours de laquelle le Colonel RATSIMANDRAVA, alors Ministre de l’Intérieur, a lancé, pour implanter une autre gouvernance entre 1972 et 1975, le processus ala olana (processus pour une résolution d’une situation à problème).

 

A travers cette dynamique ala olana, une spirale de bonne pratique du développement peut se dessiner dont les deux axes en interaction seraient constitués par l’exploitation du capital social malgache qu’est le fihavanana et par l’utilisation des opportunités économiques actuellement identifiées.  Elle donnerait racine, ouverture et vie, au concept complet de développement humain et social durable, équitable et participatif, avancé comme principe de la politique de développement de l'Union Européenne dans la foulée de l'accord de Cotonou.

 

 

Sommaire

 

Introduction

 

Madagascar dans ses divers aspects : Les leçons de l’Histoire 

 • Géographie humaine
 • Dynamique du sous-développement
 • L’ « Etat importé »
 • Le citoyen écartelé et sa famille en voie d’éclatement : désarticulation forcée ; articulation forcée
 • L’aide au développement : problème de pertinence
 • Programme d’ajustement structurel : problème de libéralisme de l’offre
 • Le mal développement

 

Comment se pose le problème en 2006 ?.

 • Le défi formulé en 2001-2002
 • Le capital social
 • Comment relever le défi à partir du capital social malgache?
 • L’hypothèse de travail
 • Les atouts pour cette stratégie de mise en coopération
  • Opportunités économiques
  • Le fihavanana dans tous ses états

 

Comment peut-on améliorer le processus de résolution de cette double problématique culturelle et économique mis en mouvement en 2002?

 • Mise en œuvre :
  • La dynamique ala olana
  • Stratégie de mise en œuvre
 • Deux grands axes d’action :
  • des actions de recherche-développement
  • l’établissement d’une ingénierie de contrat social.

 

Conclusion

Devenir un ensemble d’espaces de parole inter reliés.

 

Liste des auteurs consultés

 

 


 

A l’écoute du monde rural

D’une dynamique à l’autre.

 

Introduction

 

A Madagascar, l’ascendant conceptuel et programmatique pris depuis 2002 par le couple « développement – démocratie » s’accompagne d’une anxiété grandissante sur son fonctionnement réel. Une relecture des initiatives locales et régionales prises par les populations dans leur bassin de vie et de travail, en milieu rural, invite à revisiter l’offre de développement en provenance des pouvoirs publics, de l’aide au développement, en général, et du programme d’ajustement structurel, en particulier. Quelles conditions faut-il réunir pour créer/consolider une dynamique qui fasse société ensemble avec une perspective de durabilité dans un tel contexte ? Il s’agit non seulement  de chercher à « pactiser avec le monde rural sur la base d'un discours privilégiant la formation, et, non plus, l'accaparement du surplus social »[6], mais aussi de  relever le défi posé par l’ensemble de la population malgache depuis l’évènement de 2002.

 

Madagascar dans ses divers aspects 

 Les leçons de l’Histoire :

 « Une paysannerie se détruit facilement ; elle est impossible à reconstruire"

 (Louis Malassis)[7].

 

Géographie humaine

 

Madagascar est une « île-continent » de l’Océan Indien dont l’isolement est amplifié par les dimensions du pays (quatrième île du monde) et le cloisonnement géographique (relief montagneux). Il y habite des sociétés dont les activités, les comportements, les règles sociales et les systèmes de valeur sont divers[8] et, en même temps, marqués par une relative spécificité.

 

Le pays apparaît comme un ensemble d’îlots faiblement intégrés et mal reliés les uns aux autres. Ceci entraîne, d’une part, des conséquences psychosociologiques et politiques : les hommes sont écartelés entre des forces qui tendent à l’unité et des forces qui poussent à maintenir la diversité ; et d’autre part, des conséquences économiques : des productions limitées et hétérogènes, l’existence d’une multitude de petits marchés, juxtaposés les uns aux autres et non d’un marché national et de structures commerciales qui assurent mal leur fonction d’arbitrage.

 

 

C’est un pays peu urbanisé (16% de la population en milieu urbain en 1992) où le processus d’urbanisation se poursuit à un rythme plutôt lent, estimé à 3%, (entre 1975 et 1992, rythme à peine supérieur à celui de la croissance de l’ensemble de la population et estimé a 5% pour la capitale, Antananarivo[9]). Une partie non négligeable de la population est mouvante et en même temps éprise de stabilité, ce qui se manifeste, de manière plus marquée, par un attachement à la propriété privée individuelle et au terroir d’où l’on vient. Sur le plan politique, il en résulte la présence de populations qui échappent pour une partie à l’ordre public et sur lesquelles les pouvoirs administratifs ont difficilement prise.

 

Dynamique du sous-développement

 

Depuis la fin du XIXe siècle, l’économie malgache combine des structures capitalistes et communautaires mutuellement altérées par leur articulation[10].

 

Comme la plupart des produits échangés par le système productif géré par le capital colonial ne participaient pas, dans la colonie, à la reproduction de la force de travail local (à travers un rapport capital-travail sous forme de salaire et/ou par le développement d’un marché intérieur), son développement a nécessité une intervention directe. Celle-ci a pris deux formes : la pression administrative (impôt par capitation et sur les bovidés, mobilisation des travailleurs pour des travaux d’intérêt général…) et l’investissement direct. Et la colonisation s’enlisa dans une contradiction opposant le développement des échanges (par le marché local) et la facilité (la nécessité en fait) d’imposer à un secteur non capitaliste les coûts de reproduction de l’énergie humaine.

 

Dans ce cadre de subordination soumis à des atteintes externes, les communautés villageoises malgaches se sont transformées, se trouvant devant la nécessité de résoudre leurs propres problèmes[11]. Ces transformations se sont poursuivies au-delà de la période coloniale vers l’insinuation de la nécessité des rapports d’échange dans les communautés paysannes. Elles ont créé un nouveau secteur « co-capitaliste » (Philippe HUGON, cité par Guy POURCET): les régions qui avaient un avantage relatif (cultures vivrières, plantations de denrées exotiques) l’ont utilisé ; celles, que rien ne favorisait, ont alimenté le flux migratoire.

 

L’élargissement du marché intérieur engendré par cette dynamique communautaire et ces échanges inter-régionaux a profité au secteur moderne, qui s’est développé principalement par l’investissement étranger direct. Mais ce secteur s’est avéré inapte à fonder une dynamique propre de généralisation des rapports de production capitalistes ; il n’est même pas parvenu à absorber la main d’œuvre croissante que lui procuraient l’exode rural et la croissance démographique urbaine. La croissance rapide d’un secteur co-capitaliste urbain (petits métiers dans l’économie dite informelle) en est un signe révélateur.

 

Ainsi l’on peut constater le fait que les « rapports marchands ne peuvent pas s’imposer d’eux-mêmes dans un milieu pré-capitaliste »… et qu’il y a « impuissance des capitaux étrangers à développer seuls un marché capitaliste local ». « L’intime connexion de ces deux

 

formes de valorisation du capital (la plus value dans le secteur moderne, la capture du surplus d’origine pré capitaliste) constitue la charpente du système productif sous-développé malgache qui conserve un aspect dualiste ... Ceci s’opère en soutenant i) les économies urbaines sous-développées qui agissent comme le relais de l’exploitation capitaliste et ii) particulièrement l’Etat, qui exerce sur les secteurs pré-capitalistes les pressions nécessaires à la valorisation du capital ».

 

L’ « Etat importé »[12]

 

Dans ce contexte, la construction néo-patrimoniale du pouvoir de l’Etat, lors de l’indépendance, est devenue, en même temps, un trait majeur de la société malgache, comme  elle l’a été, en général, pour les sociétés  en développement, et « un élément décisif de la connexion entre princes du Sud et princes du Nord » (cf. l’instrument « Françafrique »[13]). L’Etat s’est donné, dans la gestion des rapports avec l’extérieur, le rôle de principal pourvoyeur de ressources, et « celles-ci, acquises par le jeu de la négociation internationale, renforcent la dépendance des élites du pays par rapport à celles des pays du Nord, tout en les dotant d’un sur-pouvoir par rapport aux espaces sociaux qu’elles sont censées administrer ».

 

Cette logique néo-patrimoniale « entretenait solidairement une élite de hauts fonctionnaires dotés de nombreux privilèges matériels et symboliques, demanderesse d’une élévation constante de son niveau de consommation et une armée, sans cesse plus forte, de petits fonctionnaires mal payés et frustrés dans leurs espoirs d’ascension au sein des espaces de modernité ». L’Etat privilégiait les premiers jusqu’à en faire des importateurs actifs des modèles politico-administratifs occidentaux, au prix d’abandonner les seconds que rejoignaient les petits intellectuels chômeurs et les étudiants incertains de leur emploi futur, dans une contestation radicale et dans la mobilisation identitaire.

 

Le citoyen écartelé et sa famille en voie d’éclatement

 

En somme, une autre appréhension de la société malgache, surtout à partir du milieu rural, pourrait tourner autour du concept d’articulation-désarticulation : « à l’intérieur des branches entre les différentes activités économiques ; entre le l’éducatif et le socio-économique, entre la ville et la campagne ; entre le pouvoir central et le pouvoir loco-régional ; entre l’oral et l’écrit ; entre le mental et l’imaginaire »[14].

 

Par rapport aux spécificités du milieu rural malgache, ce concept peut se déplier et se résumer de la manière suivante :

 

 

Désarticulation forcée à travers:

 

 • Un processus qui tend à désinsérer les ruraux de leur espace vernaculaire, espace « tanindrazana », terre des ancêtres, îlot d'appartenance et de dignité, réseau de solidarité, lieu d'imagination et base des stratégies de l'individu et de la communauté, espace où les valeurs morales peuvent présider aux relations et aux interactions entre les gens    .
 • Un processus qui les empêche d'avoir accès, selon leur propre rythme et suivant le mode d'insertion qui leur convient, à tous ces facteurs qui sont les matériaux de base pour augmenter la production et améliorer la productivité: la terre, le crédit, l'innovation technologique, les informations institutionnelles et économiques utiles, un réseau de communication valorisant les échanges horizontaux, la sérénité et la sécurité, un cadre juridique incitatif (par rapport à des opportunités de production), un système éducatif adapté à leurs réalités et à leurs besoins, un système de santé accessible et efficace et … un marché loco-régional concurrentiel, non captif.;
 • Un processus qui persiste à maintenir, à l'intérieur d'une minorité politico-commerciale de la population, une économie de rente. Celle-ci crée une désarticulation entre la production et la consommation, entre la production et la reproduction. Il entraîne, sur le plan politique, la déliquescence des notions de droit et de justice et le règne de l'arbitraire. Il génère, sur le plan social, un climat permanent de violence et d'insécurité matérielle et psychologique.

 

 

Articulation forcée à travers

 

 • Un processus pour insérer leurs attitudes et leurs comportements dans le cadre de ce qu'on appelle " le développement". C'est une sorte de mot-valise fondé sur la conception "statocratique" des relations où la primauté de l'Etat est réaffirmée en toute occasion. Ce développement est appuyé par une dynamique où l'attention est portée surtout sur les activités. Cette dynamique est peu soucieuse de l'identité et des intérêts des véritables acteurs de développement, - les destinataires ultimes des effets de ces activités, qui vont prendre en charge leur entretien, leur maintenance et le remboursement des financements empruntés pour leur mise en place -, les autres maîtres de l'ouvrage  au niveau loco-régional.

        

Bref, les populations rurales défavorisées (la majorité de la population malgache) se trouvent marginalisées par rapport à tous ces éléments indispensables pour créer le cercle vertueux, où se trouvent reliés et en interaction, travail, production, revenu, profit, innovation, investissements et échanges, sur un itinéraire de croissance minimale mais soutenue.

 

 

L’aide au développement : problème de pertinence

 

Sur cet environnement « isolationniste »  sont plaqués des  pouvoirs pour le développement, « produits d’un transfert mimétique de techniques, d’institutions et d’idéologie »[15].

 

Les dizaines d’années d’aide au développement et d’ajustement structurel ont fini, par créer des langages, des modes de faire, des institutions, des opérateurs / opératrices[16], des

réflexes et des relations entre acteurs qui forment un système sous-tendu par un modèle culturel[17].

 

Si on revisite le domaine de l’aide au développement, un certain nombre d’observations peuvent être formulées.

 

Le monde du développement connaît un décalage très grand entre les discours et les pratiques.

 

D’une manière plus concrète, il y a, par exemple, un décalage entre, d’un côté, les discours publics sur le développement produit par les décideurs et leurs conseillers, et, de l’autre côté, les discours privés des experts ou opérateurs de terrain, qui sont plus conscients de la complexité des réalités.

 

Dans leur quête d’efficacité, de viabilité et de pérennité, les projets / programmes ont, généralement, rencontré un certain nombre de  difficultés,  liées, entre autres, à:

 

 • Leur démarche habituelle, par projet : « projet du gouvernement - conçu par la planification - approuvé par le sous-ministre - dessiné par les ingénieurs - installé par la population » -(litanie présentée lors d’un atelier sur « la bonne gouvernance »)
 • Leur approche   - approche par “besoin”, ou par le biais d’acteurs considérés comme “pilotes”  
 • Leur mode d’ancrage   - qui ne permet pas un niveau d’articulation susceptible d’être approprié par les populations dites bénéficiaires, un mode d’ancrage qui devrait se faire  selon l’intensité et le rythme que celles-ci jugent préférables -,
 • Leur mode de gestion   - processus de planification en butte aux ruptures en tous genres, en particulier, d’ordre humain et institutionnel -, 

 

Quand on regarde le type de produits/biens livrés par ces projets/programmes depuis  des décennies, il se situe,

 • Dans la majorité des cas, dans les prestations de service et dans la production de biens,
 • De plus en plus, vers des activités de renforcement de capacités mais
 • De manière encore insuffisante vers des activités inspirées  par le couple « appropriation/habilitation ».

 

Enfin quand on essaie d’apprécier la nature des projets de développement en tant qu’instrument d’intervention dans le processus de développement et que l’on analyse l’impact de ce développement induit ou planifié, on s’aperçoit que, dans la majorité des cas: 

 • Les leviers financiers ne peuvent pas se substituer aux leviers non économiques pour la réorganisation sociale et institutionnelle, comme condition nécessaire pour un développement durable. Et, c’est bien souvent le cas, de graves contradictions surviennent quand seules les ressources financières augmentent et que les facteurs non financiers du développement ne sont pas modifiés
 • Un déploiement linéaire d’une succession d’activités prédéfinies, orchestrées dans le temps, prend mal en compte les pratiques de développement. Celles-ci sont des processus soumis aux pressions politiques, au marchandage social, à l’inadéquation bureaucratique, aux distorsions en fonction des circonstances et à de multiples réorientations. Ces dimensions négligées, écrasées par le poids des schémas directeurs, des travers technocratiques et des délais trop courts pour les missions sur le terrain, prennent toujours leur revanche. En outre, les investissements dans les infrastructures techniques s’accompagnent généralement d’un désinvestissement dans les structures sociales, culturelles et institutionnelles, dans lesquelles les

 

premières sont ancrées, et la durabilité du progrès technique lui-même se trouve, ainsi, menacée. En fin de compte, le projet ne sera pas durable et échouera, quelle que soit l’organisation nationale ou internationale qui le soutient. L’analyse de vingt cinq projets, réévalués plusieurs années après la fin du transfert des fonds des projets, est significative : elle montre que le manque d’argent n’était pas à l’origine de la non-durabilité, mais que, parmi les principales raisons, figuraient les facteurs socio-culturels[18].

 

 

Programme d’ajustement structurel : problème de libéralisme de l’offre

 

Pour ce qui est de la relecture de l’espace “ programme d’ajustement structurel ”, on peut identifier les caractéristiques suivantes.

 

La problématique de la production de la richesse nationale malgache est traitée par le protocole technique de la politique de l’offre, à travers l’ajustement structurel, en milieu se voulant libéral.

 

Cette politique de l’offre peut constituer une contrainte salutaire, par exemple, sur les grands équilibres, l’allocation des ressources, le rétablissement de la concurrence et le rôle de l’initiative privée. 

 

Une stabilisation réussie, après plusieurs années de contraction de la demande intérieure, s’est traduit par le rétablissement des grands équilibres, l’augmentation des réserves de la Banque centrale, l’amélioration du compte courant, un abaissement du déficit budgétaire, le ralentissement du rythme de la croissance, le taux de change ramené à environ la moitié de son niveau des années soixante dix, c’est-à-dire à son niveau antérieur à l’apparition des déséquilibres et au fort endettement extérieur. Le corollaire en était un niveau de salaire réel qui a été un des plus bas d’Afrique[19].

 

S’agit-il là de conditions « idéales », permettant un développement sain ?  Toute la difficulté est de savoir à quel rythme, comment et jusqu’où se rapprocher de ces conditions. D’où l’apparition d’un certain nombre de contraintes néfastes (une approche globale dans un ensemble constitué d’îlots économiques mal reliés les uns aux autres, le choix du moteur de l’industrialisation du pays dans les premières étapes de sa croissance …). Et le programme d’ajustement  ne constitue en rien un programme de développement ; celui-ci est considéré, en général, comme la traduction d’un mouvement d’ensemble de la société, un phénomène à la fois politique, social, culturel, cultuel et économique.

 

Quel est, en fait, le problème posé par ce libéralisme de l’offre ?

 • Il exclut toute neutralité, car il concerne les structures de la société : les rapports entre l’Etat et les activités privées, les modes de répartition du revenu, les critères de rationalité qui fondent les décisions, les domaines et l’intensité de la concurrence, les modèles de consommation, bref un modèle culturel donné comme seul possible
 • Ce libéralisme impose et détermine, à travers l’économie, une conception globale de la société et du développement. Il le fait d’autant plus facilement qu’à côté de ses avantages et de ses réussites incontestables mais provisoires, aucune vision alternative, globale et cohérente, traduite en modes opératoires, n’est présentée. On risque de n’avoir que le choix entre ce libéralisme de l’offre et le vide.

 

Le mal développement

 

En somme, cette histoire de Madagascar peut être déclinée autour de celle de son régime d’accumulation–appauvrissement dont les fondements sont le poids important de la population agricole et la marginalité de l’industrie manufacturière. C’est un régime séculaire où les rapports précapitalistes de production et l’économie de subsistance/survie gardent une grande importance.

 

Le mode d’insertion de Madagascar sur le marché international est marqué par l’extraversion de son économie avec un nombre réduit de produits primaires d’exportation, dont la valeur est fortement soumise aux fluctuations conjoncturelles et qui est supportée par un secteur faiblement articulé au reste de l’appareil productif national –ce secteur apparaît, alors, comme une sorte d’ « enclave » dans le paysage socio-économique du pays-. Pour ce qui est du mode d’insertion de l’exploitant « vernaculaire », généralement rural ou dans l’économie informelle urbaine, sur le marché national, ses traits caractéristiques sont lisibles à travers les attitudes et les comportements d’un producteur captif n’ayant accès qu’à un marché non concurrentiel, limité, fragmenté et dominé par un système d’intermédiation lourd et coûteux, contre lequel il a peu de recours, au sein d’un ensemble d’économie de rente improductive.

 

Nous avons ainsi affaire à une société hétérogène, de plus en plus duale, constituée, d’une part, par un pôle d’enrichissement en quête de croissance où vit une minorité de populations imprégnées des modèles liés au concept dominant de « modernité et de développement » et, d’autre part, par un pôle d’appauvrissement formé par une majorité en augmentation de ruraux et de citadins qui vivent sans une grande possibilité d’insertion sur un itinéraire de croissance. Le type d’articulation entre ces deux pôles caractérise le mal développement de Madagascar.

 

Comment se pose le problème en 2006 ?

 

Le défi formulé en 2001-2002

 

A travers les élections présidentielles du 16 décembre 2001, la société malgache manifeste son intense aspiration à la démocratie et à la justice. Elle se cherche, non seulement par rapport à la chose politique mais surtout par rapport à son avenir. Elle veut se créer un processus pour construire un développement rapide et durable.

 

Elle se pose la question de savoir s’il faut vivre et comment :

 • La démocratie avec ses exigences de droits et de devoirs, avec l’acceptation par tout pouvoir d’être comptable de ses actes et d’être sanctionné
 • L’économie de marché animée par la compétition, le profit et la rigueur
 • L’ouverture de la société au monde extérieur avec ses effets efficaces et bénéfiques mais aussi sa cohorte de nuisances et
 • La solidarité entre, d’une part, cette lutte permanente entre l’égoïsme individuel, corporatiste, de clan et de classe, et, d’autre part, le sens du bien commun et la volonté de le promouvoir.

 

Ce mouvement pose un défi qui est engendré par une double problématique :

 • une problématique culturelle, concernant le comportement humain et

 

 

 • une problématique économique qui est constituée par la confrontation entre nos capacités effectives actuelles de production économique, d’une part, avec les possibilités offertes par la potentialité en rapport avec les éléments naturels à Madagascar et la population malgache, et, d’autre part, en face des opportunités qui se présentent aujourd’hui.

 

Devant une telle situation, la réaction d’une société dépend, généralement, des valeurs qui la portent, de ses croyances, attitudes et habitudes.

 

 D’une manière plus précise, ceci passe,  par la mise en articulation de la résolution de la problématique du comportement humain – de la problématique culturelle - avec celle de la problématique de la croissance économique et de la dynamique de développement du pays[20]. Ceci s’avère d’autant plus pertinent que le pays vit se succéder et/ou se télescoper, depuis les années soixante, les enthousiasmes les plus grands, les illusions les plus vives et les désenchantements les plus douloureux.

 

Le capital social

 

« Réussir à  vaincre les dilemmes de l’action collective et l’opportunisme aux effets pervers qu’ils engendrent, dépend du contexte social plus large dans lequel on se situe »[21] écrit  PUTNAM qui s’appuie, pour son analyse, sur « une expérience unique de réforme institutionnelle, effectuée en Italie ces dernières décennies ». On y découvre la relation entre les traditions civiques (le capital social qui désigne certaines caractéristiques de l’organisation sociale comme la confiance  sociale, laquelle facilite la vie collective dans les domaines politiques et économiques) et le niveau du développement socio-économique. On peut y lire que « la différence entre les gouvernements plus efficaces et plus souples et les autres s’explique par l’engagement civique, l’égalité politique, la solidarité, la confiance  et la tolérance, et les associations volontaires ».

 

Une collaboration réussie construit connexions et confiance. C’est une ressource morale qui, quand on l’utilise, augmente au lieu de décroître et qui diminue si l’on ne s’en sert pas.

 

En fin de compte, bien qu’il soit habituel de « penser que l’Etat et le marché offrent des mécanismes permettant de résoudre les problèmes sociaux, (PUTNAM note) que l’Etat et le marché travaillent, de manière plus efficace, dans un cadre civique fondé sur la confiance sociale et la coopération ».

 

Comment relever le défi à partir du capital social malgache?

 

Comment se pose la problématique de la promotion d’un tel cadre civique dans le contexte malgache de ce début du troisième millénaire ?

 

Comment exploiter notre capital social – et ce faisant établir les conditions d’une bonne gouvernance véritable -   construire la coopération volontaire, créer un climat de confiance, établir des normes et mettre en œuvre des réseaux, qui peuvent améliorer le bon fonctionnement de la société en favorisant des actions coordonnées ?

 

Après la relecture  des actions de développement à Madagascar, il est indispensable et urgent de dire que le développement  ne consiste ni à construire l’Etat dans l’espoir qu’il engendrera la société, ni à développer une société sans État, mais à construire, en même temps, et les pouvoirs publics et la société et les rapports entre eux, aux niveaux local, régional, provincial et national. Non pas l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre.

 

C’est une transformation globale, conduite dans  la durée, faisant appel à l’implication de tous qui s’avère nécessaire et qui doit être initiée par l’Etat. Elle invite à mettre à nu un certain nombre de fils directeurs qui prévalent encore à Madagascar, dans ce système de relations et de partenariat, et qui renvoient l’une à l’autre les notions de dissymétrie, de dysfonctionnement du système d’intermédiation et de contradiction entre les objectifs poursuivis et les modalités de mise en œuvre.

 

L’hypothèse pour ce travail peut se formuler de la manière suivante : dans ce paysage de dysfonctionnement et de déficit d’équité et de dignité, si on met en œuvre une dynamique, tirée par la coopération volontaire, initiée par l’Etat, autour de la bonne gouvernance, à travers une démarche de va-et-vient fluide entre le fokonolonacellule de base de la société malgache - et le sommet de la pyramide sociale,  une trame peut se tisser qui génèrerait les éléments pour la traduction pratique d’une volonté d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie pour une autre dynamique sociale, volonté déjà exprimée en forme de mouvement de masse en 1972, en 1991 et en 2002 sur l’ensemble du pays. Cette trame se constituerait, progressivement, par référence à différentes notions, tirées des expériences et des acquis du « terrain » et qui gravitent autour des mots « symétrie, partenariat, contrat »[22] :

 

Il s’agit, en somme, de mettre la coopération loco-régionale, nationale et internationale au service des acteurs, des actrices et des processus de développement de ce pays[23].

 

Les atouts pour cette stratégie de mise en coopération

 

Opportunités économiques

 

Des opportunités sont identifiées comme expression d’une volonté politique, avec un montage institutionnel et juridique, se déclinant en une configuration programmatique et qui peuvent être utilisées pour la croissance économique selon les exigences du développement des acteurs ruraux:

 

 • un processus d’autonomisation de la sphère économique face à la sphère politique avec la reconnaissance de la recherche du profit et de la concurrence comme principes de fonctionnement de la société
 • une adhésion officielle de plus en plus ferme en ce qui concerne l’application des principes de subsidiarité, condition indispensable pour le développement de l’entrepreneurship loco-régional, avec les communes comme niveau d’ancrage à privilégier pour toute activité de développement
 • le besoin affiché d’un développement renforcé de la société civile pour un partenariat dense et multiforme entre le public, le privé et l’associatif, et qui est de plus en plus institutionnalisé
 • la place de plus en plus grande pour une gestion plus ouverte, plus accessible de la gestion des informations et des connaissances, surtout dans les domaines économique et institutionnel, malgré de nombreux comportements reflétant le poids du caractère néo-patrimonial de leur gestion
 • la possibilité de réaliser des sauts technologiques au profit de l’entrepreneurship loco-régional, avec les innovations réalisées dans les domaine financier et commercial… et
 • une meilleure prise en considération de la lutte contre l’exclusion et l’appauvrissement[24]
  • avec une priorisation déclarée pour suivre les exigences de la bonne gouvernance[25],
  • dans une perspective de plus en plus rigoureuse vers le développement durable.

 

Le fihavanana dans tous ses états

 

La promotion du développement culturel se fait par l’exploitation du capital social, dont la matrice est  assurée chez les Malgaches par le fihavanana. Malgré la situation conflictuelle autour de ce concept de fihavanana due à diverses mutations, le fihavanana est le lieu d’expression de l’être malgache et de son devenir. Son mode d’expression institutionnel est le fokonolona. Fondé sur l’intuition de la “ vie-aina ”, le fihavanana est ressenti comme besoin, comme participation à l’aina et perpétuation de l’aina. Ce fihavanana, code d’éthique individuelle et collective pour le malgache, constitue la pierre angulaire de tout mécanisme de coopération, qui veut s’inscrire dans le management de l’ensemble “ parole donnée – consentement – contrat ”.

 

Des mouvements ont été lancés, surtout, ces vingt dernières années, par des gens, que le “ développement officiel ” a complètement désillusionnés. Et c’est au niveau des communautés loco-régionales que l’on peut percevoir l’importance réelle d’un « mouvement qui relie [26]

 • l’affirmation de son identité culturelle par une société donnée et
 • les fondements d’un développement autocentré et
 • une vision cherchant à satisfaire les membres de cette société ».

 

De la profondeur du tissu social malgache, dans leur terroir, dans leur quartier, des pauvres, des moins pauvres, des promoteurs, des stratèges, en groupe et/ou individuellement ... ne cessent de chercher à créer des mécanismes pour survivre, des sphères pour produire de la valeur. Un peu partout, existent des entrepreneurs, des gestionnaires formels et, surtout, « informels », qui sont en train de faire craquer les structures matérielles et immatérielles qui empêchent leur énergie de se libérer et leur personnalité de s’épanouir. Ces mécanismes se vivent dans la solidarité, à travers l’entraide, les crédits, les dons au sein de la famille, avec les mouvements associatifs et les organisations confessionnelles. Mais tout ceci se fait dans un secteur où les activités sont fragiles et les résultats précaires.

 

Le mouvement informel, souterrain s’est constitué par la connaissance et la reconnaissance de l’identité culturelle de groupes en auto promotion. Cette identité a pu se déployer en stratégie identitaire, à travers de nouveaux comportements[27] :

 • Capacité de parole
 • Développement vers l’auto organisation et amélioration de la cohésion sociale
 • Reconstruction de normes et de symboles
 • Tri des opportunités et choix d’un modèle de comportement
 • Se faire reconnaître dans sa nouvelle identité.

 

Par ailleurs, une série d’observations de phénomènes de société, lesquels se déroulent sous nos yeux, permet de constater, par exemple, que tout un ensemble de comportements peuvent être objet de stratégie de promotion :

 • Effort soutenu (les caractéristiques des travaux rizicoles …),
 • Vision à long terme (l’investissement des parents pour l’éducation de leurs enfants …),
 • Capacité pour se créer des opportunités et pour réagir en conséquence (avec la libéralisation, l’augmentation du nombre des entreprises en articulation à des marchés en croissance …),
 • Respect des engagements (on a pu montrer la grande participation du secteur informel à la construction de la richesse nationale, à la fin des années 90, secteur, où tout se traite sur la base du contrat, souvent verbal)
 • Sens de la rigueur en affaires, (quand le client est exigeant, rigoureux et juste à travers le contrat)
 • Emergence significative de la créativité et de l’innovation supportées par le couple ouverture – enracinement chez des artistes, des artisans, des cultivateurs, des enseignants, des chercheurs, des ingénieurs, des administrateurs, des décideurs à différents niveaux de la pyramide sociale.

 

Enfin des méthodologies et des outils ont été confectionnés et structurés par les différents agents de développement qui voulaient mieux appuyer et accompagner un processus d’auto promotion des communautés des villages ou des quartiers et de renforcement des capacités  des communes. L’amélioration de l’ingénierie de la maîtrise d’œuvre socio institutionnelle devient de plus en plus effective et s’avère être d’une grande utilité pour cette mise en coopération :

 • dans le cadre de l’offre de prestations pour le développement, se cantonner dans le rôle du technicien, à travers une suite d’immenses exercices en vue de se changer soi-même, en vue de lier davantage notre théorie à notre pratique, à travers l’humble travail des dossiers ou des groupes d’études,  et dans celui du maître d’œuvre,

 

capable de s’effacer au moment de la prise de décision devant les maîtres d’ouvrage loco-régionaux

 • « se mettre selon une posture méthodologique, permettant de produire des interprétations nouvelles, « proches du terrain », méfiantes envers les idéologies (scientifiques comme « développementistes »), soucieuse d’appréhender les faits de développement dans leur complexité et être en meilleure disposition pour accompagner les confrontations », lisibles à travers l’enchevêtrement des logiques sociales et l’hétérogénéité des acteurs et qui s’opèrent autour des opérations de développement [28]
 • gestion des informations et des connaissances : par exemple, le centre provincial de gestion des informations à Fianarantsoa, les observatoires rurales et en matière de gestion du service de la statistique[29]

                              

Ces données apparaissent, maintenant, autant comme des éléments qui interpellent – par exemple, le problème de l’accompagnement institutionnel pour leur consolidation et leur diffusion - que comme des atouts pour rendre possibles l’émergence et la promotion d’un système de valeurs productif, compris comme un ensemble de règles de comportement, de croyances.

 

Comment peut-on améliorer le processus de résolution

de cette double problématique culturelle et économique

mis en mouvement depuis 2002?

 

Il peut être réaliste de concevoir au profit des habitants de ce pays, une mise en coopération vigoureuse au service des acteurs / actrices et des processus de développement. Ceci  suppose  des transformations importantes de la culture, de l’organisation et des procédures. Ces transformations sont sous-tendues par trois lignes de force [30] :

 

 • « le passage de la défiance à la confiance: transférer l’énergie du contrôle a priori au suivi en commun et à l’évaluation collective,
 • la capacité à se mettre au service de la diversité: l’unité et la simplicité doivent être du côté des procédures et des modes de financement; la diversité du côté des acteurs, des  actrices, des communautés et de la société,
 • se centrer non pas seulement sur tel ou tel domaine pour lequel on apporte son expertise, mais plutôt sur les méthodes mêmes qui permettent d’appuyer acteurs / actrices et processus de développement ».

 

Avec ces différents éléments (opportunités économiques et fihavanana) en train de se configurer sous la pression de la quête de la « bonne gouvernance », la démarche devrait être la même: aider les milieux à se construire et à construire dans le même mouvement leurs relations avec les autres et, en particulier, avec les pouvoirs publics. Ces modes concrets de dialogue permettront d’enrichir les stratégies et de partager les responsabilités. Et les échanges d’expériences faciliteront progressivement l’émergence des formes communément admises de partenariat.

 

Mise en œuvre :

 

Il s’agit d’aller vers un système d’action effectivement différent, puisque centré sur les acteurs / actrices et les processus de développement, pour la construction des acteurs / actrices et des institutions tant publics que privés.

 

La dynamique ala olana du Colonel RATSIMANDRAVA (Ministre de l’Intérieur puis Chef d’Etat, de 1972 à 1975) peut nous indiquer la direction vers laquelle il est intéressant de s’orienter pour cette construction/reconstruction de l’Etat et de la société.

 

Avec l’analyse qui en a été faite par Françoise RAISON-JOURDE, dont voici quelques citations,  quelques caractéristiques peuvent en être présentées :

 

 • « La capitation, reste symbolique de l’oppression coloniale, avait été abolie dès 1972. Cela avait suffi à susciter chez les ruraux (habitués à vendre obligatoirement leur riz à certaines dates pour payer cet impôt)  un sentiment nouveau d’autonomie et puissance »
 • Juin 1972, c’est  « à partir d’apports différents qu’évoluera la pensée de RATSIMANDRAVA » … Et le 27 juillet 1972, la première allusion prit corps, en relation avec « une stratégie de développement conforme aux valeurs fondamentales malgaches, par la restructuration du monde rural, en se fondant sur les communautés paysannes existantes »
 • Dès le mois de juillet 1972, « une tâche d’expérimentateur (avec  un intellectuel de la gendarmerie) … se rapprocher du fokonolona, savoir écouter pour laisser la parole des paysans s’exprimer » … ; de ces rencontres « est né le processus ala olana, entretien d’un quart  d’heure trois fois par jour, juste après les informations, une antenne aux paysans à la Radio nationale … avec publication du journal Fokonolona,  par le ministère de l’intérieur, pour fixer ces choses dites à la radio »
 • 25 mai 1973 : une citation du Colonel RATSIMANDRAVA : « Notre retrait de la zone franc nous oblige à instaurer rapidement le fokonolona » … « présenté (comme) le levier de transformation des rapports entre pouvoir et population, le gage d’un retour à l’essence de la civilisation malgache contre les influences étrangères et la base de l’autosuffisance, donc de l’indépendance économique »
 • Ordonnance n° 73.009 du 24 mars 1973, constitution du fokonolona moderne, « constitution qui relèvera de  lui-même y compris dans la définition de ses propres limites, autrement dit de son espace social, dont la gestion sera confiée à des élu(e)s de la localité », appelée fokontany, « cellule de base qui ne soit ni le fait du gouvernement ni des services techniques »,
 • ajustement « des structures étatiques parachutées dans les campagnes… (et leur remplacement) par un système montant « en paliers successifs (depuis le fokonolona) jusqu’au niveau national »…
 • la création d’une entité économique établie selon une approche de type coopérative de production (en appui aux producteurs) et de commercialisation, nommée (vatoeka – comité pour les affaires économiques -). Ce comité, constitué de cinq membres dont deux appartiennent au comité du fokontany et trois autres élus par le fokonolona, a pour rôle de libérer la filière de production de l’emprise du système d’intermédiation existant, source de la constitution et du maintien de la détérioration des termes de l’échange ville-campagne au détriment des paysans.

 

« Le signe qu’un changement important était en marche, (était lié au fait que) les chercheurs recevaient soudain réponse à la question qu’ils avaient posé cent fois sur le terrain. Un véritable dégel se produisit … de courte durée »[31] à cause de l’assassinat du Colonel RATSIMANDRAVA le 11 février 1975, alors qu’il venait d’être consacré Chef d’Etat, cinq jours auparavant.

 

L’interprétation de ce mouvement qui « mettait indubitablement en marche les paysans » peut être présentée de la manière suivante[32]:

 

 • prendre des mesures claires dont l’ampleur montre que l’Etat se soucie premièrement des causes des préoccupations psychologiques légitimes  des habitants de l’ensemble du pays: la peur devant l’oppression administrative (d’où le référendum pour légaliser l’accession au pouvoir en octobre 1972 et la suppression de l’impôt de capitation et de l’impôt sur les bovidés)
 • Un va-et-vient continu i) entre les habitants au sein des fokontany et les responsables du gouvernement, ii) entre d’une part l’écoute attentive et active des populations et d’autre part, au niveau national, la mobilisation des média, du sous-système juridique et institutionnel et des cadres qui évoluaient dans l’espace de la recherche, pour assurer l’articulation entre ces deux pôles (le micro du fokontany et le macro national)
 • Une démarche qui part des problèmes présentés par le fokonolona, qui est caractérisée par la consolidation des acquis gagné à chaque étape par l’arsenal juridique et médiatique, et par la nature ascendante, à partir du fokonolona, de la restructuration de l’appareil étatique,
 • L’essentiel se fait par référence au cadre culturel malgache pour la protection et la promotion des biens publics locaux et globaux[33],
 • « Les faits sociaux de développement sont pris en compte et intégrés dans des analyses concrètes qui portent simultanément sur les formes locales de gouvernance, sur les stratégies de captation et de pouvoir, sur les réseaux sociaux proches et lointains, sur les « appareils d’état », sur les normes professionnelles pratiques … Ces analyses sont transversales aux découpages habituels : on y transforme les ressources économiques en ressources sociales et vice-versa … On circule sans cesse de la ville à la campagne, ou des administrateurs aux administrés, on ne distingue plus ce qui relève d’une aide externe et d’un développement  « endogène »[34].

 

Au-delà de ces caractéristiques de la dynamique de mise en mouvement des populations rurales, on peut approfondir leur appréhension si on en articule la lecture, jusqu’alors ethno philosophique, sociologique et historienne qui en a été faite, avec la prise en compte des données de l’anthropologie, telles que nous les présente, à partir de l’analyse des « Evènements de 2002 », le Père Robert DUBOIS[35].

 

L'affirmation du « nous sommes UN» est au cœur  du fihavanana. « A plusieurs se sentir un », et cela par une participation à un « aina » commun donné par le Zanahary, tel est le « fihavanana » malgache. « Le peuple (d’Antananarivo), lors des évènements de 2002, nous a prouvé que ce fihavanana n’était pas lié à une époque,  mais qu’il pouvait se vivre et  être efficace dans notre monde moderne ».

 

Les quatre formes du fihavanana – « un en tant-que père-fils et que frère-sœurs, un en tant qu’époux, un en tant que vivifiés-par-une-même-terre,  un en tant que fokonolona-en-tant-que-père-des habitants »,  implique des liens de solidarité dont l’origine ne se trouve pas dans une sentimentalité sujette à l’inconstance, mais en rapport avec une donnée objective et constante: la participation à un aina commun. Chacune d’elles prend sa source dans une expérience primordiale, celle des parents malgaches devant leur nouveau-né, celle du paysan fatigué revivifié par un repas, celle d'une communauté villageoise dont la cohésion assure à chaque habitant une vie humaine.

 

Nous pouvons y découvrir que :

·         le capital social lié au fihavanana peut aussi se manifester et se vivre en ville, en pleine « modernité »

·         il constitue une "utopie" dans le sens philosophique du terme: une valeur qui stimule nos énergies, ne sera jamais pleinement atteinte mais qui invite à la marche et

·         que ce mode d’être et de faire qu’est le fihavanana peut disparaître petit à petit, en particulier, à cause du contenu du système éducatif qui privilégie seulement la pensée d’abstraction mettant à profit, de manière privilégiée, le cerveau gauche (principalement analytique) et de l’ampleur de la corruption.

 

Stratégie de mise en œuvre

 

Il s’agit d’initialiser, à travers sa promotion par l’Etat, une dynamique de recherche-formation-action, à inscrire dans la durée, que l’on peut appeler dynamique ala olana (à traduire ici par « processus de résolution de conflits ») pour ce XXIe siècle et qui est à effectuer sous la pression du questionnement suivant:

 • Comment mettre ensemble politiques, programmes, projets, tout l’arsenal juridique – convention, lois … - pour les emmener là où les gens en ont besoin, pour qu’ils puissent les utiliser et pour qu’une action de l’Etat soit capable, comme l’a écrit Françoise RAISON-JOURDE, de «  susciter (de nouveau) chez les ruraux  un sentiment nouveau d’autonomie et de puissance »
 • « Comment accompagner chaque territoire pour qu’il retrouve sa fonction intégratrice (…) en se constituant comme une sorte de brique de base fondamentale de la gouvernance qui permet, (entre autres choses), de réapprendre la citoyenneté et de mettre en place un système de relations interdépendant et solidaire »[36]
 • Qu’est-ce que nous avons que nous pouvons exploiter et échanger / vendre pour que nos enfants se sentent bien chez nous ?

 

C’est d’emblée en articulation avec le niveau loco-régional qu’il faut en commencer l’implantation: « la force potentielle des collectivités locales est de relier les problèmes entre eux et d'y chercher des réponses plus diverses, plus cohérentes et plus partenariales … (Cela) suppose une réforme de la gouvernance locale fondée sur une éthique partagée et sur une approche globale et innovante des problèmes »[37].

 

Les axes d’action

 

Deux grands axes peuvent  être présentés pour cette dynamique ala olana qui s’inscrit dans la durée et qui comprend

 • des actions de recherche-développement et
 • l’établissement d’une ingénierie de contrat social.

 

Actions de recherche-développement

 

La dynamique de reconstruction qui peut s’inspirer de cette donnée de l’histoire du pays doit être accompagnée par des actions continues de recherche-développement sur les thèmes suivants [38] et qui serviront à nourrir l’ingénierie de contrat social:

·         « les bribes de notre histoire pouvant servir de fondement culturel à notre développement,

 • « les concepts de base dans les théories économiques qui sont pertinents pour les nouveaux efforts déployés en dehors de la sphère officielle du développement,
 • « le régime politique et le contexte socio psychologique pour l’émergence d’autres formes de  développement et
 • « la politique de langue pour que nos espaces de parole soient les bases d’un management de participation à notre développement » (dans un contexte où de nouvelles opportunités peuvent apparaître avec le programme franco-malgache d’appui au bilinguisme, mis en oeuvre dans l’espace de la Francophonie à Madagascar).

 

Etablissement d’une ingénierie de contrat social,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Il s’agit de réfléchir / agir sur les points suivants et qui sont en interaction :

 1. l’identification des acteurs du développement selon les pôles suivants:
  1. une pensée constitutionnelle à élaborer
  2. sous-tendue par un choix et une philosophie politiques articulés, communiqués et transparents
  3. avec une population motivée, engagée et responsable
  4. un système de sanction (le système juridique et le média), autonome et crédible
  5. des rapports au sein de l’exécutif, solidairement et individuellement responsable
  6. un appareil législatif, qui voit le domaine des lois élargi, ses capacités de contrôle, de régulation et d’évaluation renforcées et améliorées et
  7. une décentralisation efficace et, en particulier, avec des moyens pour générer ses propres revenus.

 

 1. le partage des responsabilités pour le développement, à travers une Charte de développement avec
  1. d’une part un Président de la République qui définit une ligne politique de référence claire, accessible et maîtrisable, un Gouvernement qui traduit cela en objectifs techniques, cohérents et faisables, et l’administrateur qui, par une bonne ingénierie de ses programmes, projets, activités, contribue à offrir des biens et des services appropriés
  2. les partis politiques qui, en fonction des valeurs socioculturelles au sein de la société, dynamisent l’équilibre pluriel de la nation
  3. une société civile, à partir du fokonolona, accompagnée dans sa montée en croissance et
  4. d’autre part, le citoyen, avec son droit d’être informé, d’interpeller et avec son devoir de se prendre en charge, de payer ses impôts avec sérénité et confiance.

 

 1. le véhicule du développement, vu à travers une lecture globale,  comprenant
  1. l’entreprise privée, publique et associative, l’appareil de l’administration et le citoyen
  2. des mécanismes : système de gestion du budget, les manuels de procédures (PIP – programme d’investissements publics -, PDP –programme de dépenses publiques), ingénierie de projet, guichet unique … à internaliser au sein des entités publiques loco-régionales…
  3. des approches : planification nationale, régionale et communale, programme assorti de délai, contrat supporté par un processus de collaboration/ négociation…
  4. des concepts : développement durable, développement humain et social…
  5. des pivots : des oasis de qualité en termes de performance…

 

 1. les raisons qui ont rendu nécessaires la Stabilisation, le Programme d’ajustement structurel, le DSRP, la Bonne gouvernance … et le changement de paradigme qui s’est opéré depuis le début des années 2000, en relation avec la finalité d’un  développement à élaborer suivant quelques principes à développer:
  1. relier le macro des niveaux national et international avec le micro du niveau des gens et de leur famille
  2. densifier les échanges intérieurs
  3. bien cibler l’ensemble « espace / temps / zone / activité » par rapport à la communauté et à l’entreprise avec laquelle on est en relation : s’intéresser à l’arbre, et non aux feuilles ni à la forêt –concept de « zooming », au service du nouveau paradigme à inventer,

 

 1. les moyens de gestion du DSRP et du nouveau paradigme : il s’agit de relier la question comment financer le développement ? à la question quel développement financer ? en tenant compte des objectifs  indissociables suivants : i) les besoins et la

 

 1. souveraineté alimentaire, ii) les droits fondamentaux, iii) la conditionnalité liée à ces besoins et droits, iv) les services publics, les biens publics globaux et l’écologie [39],

 

 1. le cycle du contrat social, pour reprendre, en l’actualisant, ce mouvement qui a mis en marche les diverses composantes de la société, au début des années 70, et qui peut être constitué, en termes de sens et de direction, par les étapes suivantes :
  1. philosophie politique et économique
  2. désengagement de l’Etat, nouveau rôle de catalyseur plutôt que celui d’opérateur
  3. amélioration de la gestion du « maintenu », de l’existant
  4. amélioration de l’efficacité de l’administration : système décisionnel, ingénierie des projets, système de monitoring et de coaching
  5. développement de la fonction publique, devenue respectable et respectée, capable de performance de haut niveau
  6. création et entretien d’un milieu privé, d’un tissu industriel et commercial vivaces et dynamiques avec un système d’institutions financières performantes, pour tous les segments de marché existants et à améliorer
  7. développement d’un comportement civique de la population, y compris des personnes qui sont de passage au pays et
  8. mise en œuvre des moyens administratifs pour la prise en charge des responsabilités sociales (gestion des risques et de la vulnérabilité…).

 

 

Jusqu’alors on a privilégié les quatre dimensions de la gouvernance – l’entreprise, l’Etat, le marché et la démocratie dans la recherche–action sur la bonne gouvernance. Une autre dimension doit y être intégrée : la prise en charge des relations.

 

Cette ingénierie est présentée pour essaimer à tous vents, en va-et-vient continuel, avec des supports didactiques et de communication adaptés à chaque catégorie de communautés, accessibles pour les diverses composantes du système éducatif formel et non formel de la société (école, presse, les communes). Elle cherchera à accompagner tous les acteurs et toutes les actrices dans leur quête d’identité, d’appartenance et de bien-être, au sein de leur bassin de vie et de travail.

 

Il faut souligner que le système des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International, ne peut pas se mettre à la place des habitants de ce pays pour vivre, dans le concret  et au quotidien, cette dynamique ala olana pour leur développement.

 

 

Conclusion

 

Une relecture de la dynamique de lutte contre l’appauvrissement et contre la marginalisation à Madagascar montre une tendance vers une convergence d’angles de vue aux niveaux local, régional, national et international. Elle invite à considérer, comme condition nécessaire pour la réussite de cette lutte, la libération des énergies des producteurs sur un itinéraire de croissance qui leur soit favorable. Ceci passe par un double établissement de la relation d’appropriation : par rapport à l’instrument de travail (processus, méthodes, procédures, outil…)  et par rapport à la prise de parole, dans un système d’action (constitué par la plantation, l’atelier … l’entreprise formelle ou informelle … le programme, le projet … le marché … la famille, la communauté, l’administration, l’Etat, la société), établissement qui est à considérer à la fois comme processus et comme produit.

 

Une telle dynamique peut déboucher sur la production d’une relation authentique gouvernants/gouvernés, employeurs/employés, enseignants/apprenants, techniciens prestataires de service nationaux, étrangers/citoyens, bénéficiaires et/ou usagers de services publics  malgaches et étrangers et parents/enfants.

 

Tout système d’action concerné, du fokontany au niveau national et international, est appelé ainsi à devenir un ensemble d’espaces de parole inter reliés.

 

C’est la condition nécessaire pour donner racine et vie à Madagascar au concept complet de développement humain et social durable, équitable et participatif, avancé comme principe de la politique de développement de l'Union Européenne dans la foulée de l'accord de Cotonou[40]. A travers ce concept, l’on peut montrer qu'une économie soucieuse du long terme peut solliciter l’environnement à Madagascar et ses ressources naturelles dans une moindre mesure, mais bien davantage les ressources morales[41] des Malgaches.


Liste des auteurs consultés

 

BADIE, Bertrand.- L’Etat importé, l’occidentalisation de l’ordre politique, L’espace du politique, Fayard, 1992.

 

BIERSCHENK,-Thomas, CHAUVEAU Jean-Pierre & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre. – Courtiers en développement. Les villages africains en quête de projets, Paris, Karthala ; Mayence, APAD, 2000.

 

CALAME, Pierre, Mission possible, Lieu Commun, Paris, 1993.

 

CALAME, Pierre, Mettre la coopération européenne au service des acteurs et des processus de développement, Fondation Charles Léopold Mayer, Document préparatoire au séminaire de Bruxelles, 6-8 avril 1999.

 

CERNEA, Michael M., “Farmer Organizations and Institution Building for Sustainable Agricultural Development”, in Regional Development Dialogue, World Bank, n°2, 1988.

 

DUBOIS, R., Olombelona, essai sur l’existence personnelle et collective à Madagascar, L’Harmattan, 1978.

 

DUBOIS R., Fihavanana, utopie malgache, les évènements de 2002, un livre en cours d’édition aux Ed.  Karthala.

 

GABAS J.J, P. HUGON P., Les biens publics mondiaux et la coopération internationale , L’économie politique, n° 12, 4e trimestre 2001, p. 19-31.

 

GABAS JJ, HUGON P., LE ROY E., LILLE F., MARTY C., VERSCHAVE F.X., VINOKUR A., Biens publics à l’échelle mondiale, Bruxelles, Ed. Colophon, 2001 ; AITEC, Agir ici.

 

HARRIBEY, Jean-Marie, La « bonne gouvernance » ou l’allocation des ressources par le marché, c’est le non développement assuré, FSE Florence – 8 novembre 2002, Séminaire  « Financement du développement ».

 

Les Nouvelles Stratégies Internationales de Lutte Contre la Pauvreté, sous la direction de CLING Jean-Pierre, RAZAFINDRAKOTO Mireille,  ROUBAUD François, DIAL, ECONOMICA, 2002.

MARZAROLI, Silvio, Les paysans face aux défis du 21ème siècle, Documents de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, 28 novembre 2001, www.alliance21.org

 

de MORSIER, Yves, MAQUET MAKEDONSKI Paul, RANSON Ina, Territoires : Penser localement pour agir globalement, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, Documents de l’Alliance, 28 novembre 2001. www.alliance21.org

 

Ny fokonolona araka ireo kabary nataon’ny Kôlônely Richard RATSIMANDRAVA eran’ny Nosy 1973 – 1975, textes rassemblés par Juliette RATSIMANDRAVA, Ed. Ambozontany, Fianarantsoa, 2002.

 

OLIVIER de SARDAN Jean Pierre., Anthropologie et développement, essai en socio-anthropologie du changement social, APAD, Karthala, 1995.

 

OLIVIER de SARDAN Jean Pierre., Les trois approches en anthropologie du développement 1995, pour une description générale de ce projet scientifique et ...matisse. univ-paris1.fr/fr/IMG/ pdf/desardan.pdf.

 

POURCET Guy, Dynamique du sous-développement à Madagascar, thèse d’Etat, Paris X, Nanterre, 1982.

 

 PREISWERK Roy A., A contre courants, l’enjeu des relations inter culturelles. Textes réunis et publiés par Gilbert RIST, Editions d’En Bas, 1984.

 

PUTNAM Robert D., Démocratie, développement et communauté civique : témoignage d’une expérience italienne,  Culture et développement en Afrique par les Gouvernements norvégien et suédois, la Fondation Rockefeller, la Banque mondiale et l’Unesco, Série Débats – Environnement et développement durable n°1, 1994, p. 37 – 80.

 

RAKOTOARISEHENO R., RAMAHATRA R. - Madagascar,  MEUNIER A. – Montpellier, La rémanence de la tradition dans la crise économique malgache. Proposition pour une grille de lecture, in La Différenciation des régimes de croissance, Economies et société, Cahier de l’ISMEA, Série Développement, croissance et  progrès, n° 34, Juin 1995, p. 166 – 176.

 

RAMAHATRA Olivier, Madagascar, une économie en phase d'ajustement, L'Harmattan, 1989.

 

RAISON-JOURDE Françoise., La constitution d’une utopie du Fokonolona comme mode de gouvernement par le peuple dans les années 1960-1973 à Madagascar, Omaly sy Anio, n° 33 – 36, 1991 – 1992, Pouvoirs et états dans l’histoire de Madagascar et du Sud Ouest de l’Océan Indien., Faculté des Lettres et Sciences humaines, Département d’histoire, Université d’Antananarivo, p 675 – 712

 

VERSCHAVE François-Xavier, La Françafrique, le plus long scandale de la République », Ed. Stock, 1999

 

WINTERHALTER Roger, Autorités locales ou animation locale, Documents de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, date de publication : 28 novembre 2001, www.alliance21.org.

 [1]  Nous avons essayé de le prouver dans "Olombelona, Essai sur l'existence personnelle et collective à Madagascar", Robert Dubois, L'Harmattan 1979, p.125

[2] fihetseham-bahoaka nipetrahana teny amin’ny kianja sy ny lalambahoaka mba hanehoana ny fikomiana

[3]  La Bible malgache emploie l'expression "avoir la vie" (manana ny aina): elle a été traduite par des Occidentaux

[4] "Carnets posthumes de L. Lévy Brühl …p.77.. id .p. 22, 23

[5] Robinson H.W., The Hebrew of corporate personality - Beih.Ax.Berlin 1936

 

[6] Il s’agit, d’après Olivier RAMAHATRA, Madagascar, Une économie en phase d'ajustement, L'Harmattan, 1989, d’assurer l’identification des promoteurs, de leurs ressources et d                                                                                                                                                        es conditions de l'investissement, des lieux privilégiés de valeur ajoutée et des filières ou des secteurs prioritaires, en vue de réaliser des investissements agraires sur des types différents de cultures.

[7] Une citation présentée par Silvio  MARZAROLI dans son article Les paysans face aux défis du 21ème siècle dans les Documents de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, 28 novembre 2001, www.alliance21.org.

[8] RAJAONA ANDRIAMANANJARA définit les caractéristiques de cette diversité par rapport,  entres autres, au niveau de technologie, en particulier de production, à l’intensité des échanges et à leur degré de monétarisation et à l’étendue et à la nature du réseau de communication. Il attire l’attention sur le fait que leur non prise en considération peut rendre problématique la recherche de performance dans les activités de développement, dans un article  Sociological dimensions of development with applications to Madagascar, Center for economic research on Africa, June 1991.

[9] Calcul effectué à partir des données du recensement de 1975 et celles de l’enquête nationale démographique et sanitaire – ENDS – 1992.

[10] Tout ce volet a été traité à partir du travail – thèse d’Etat - de Guy POURCET, Dynamique du sous-développement à Madagascar, Paris X, Nanterre, 1982.

[11] Défis successifs constitués par l’oppression administrative et bientôt par la pression démographique – « dépassement démographique » provoqué par l’action sanitaire, mis en évidence par T. RABETSITONTA, 1974 -, passage cité par Guy POURCET dans sa thèse, op. cité.

[12] L’Etat importé, l’occidentalisation de l’ordre politique, Bertrand BADIE, L’espace du politique, Fayard, 1992, a servi à l’écriture de ce paragraphe.

[13] Quand en 1983, au sein de l’association Survie, François Xavier VERSCHAVE a participé à un mouvement national qui a voulu donner « valeur de loi au devoir de sauver les vivants », il a pu faire l’analyse un vivo de la coopération française en Afrique. Il a ainsi étudié les mécanismes montrant que  « les centres du pouvoir ne veulent pas toucher à l'aide publique au développement parce qu'ils en profitent », et alors décrire « un système « confusionnel », confus et fusionnel, qu’ (il a commencé)  d'appeler (françafrique) ».

[14] La rémanence de la tradition dans la crise économique malgache. proposition pour une grille de lecture, R. RAKOTOARISEHENO, R. RAMAHATRA – Madagascar - et A. MEUNIER – Montpellier -, in La Différenciation des régimes de croissance, Economies et société, Cahier de l’ISMEA, Série Développement, croissance et  progrès, n° 34, Juin 1995, p. 169.

[15] La rémanence de la tradition dans la crise économique malgache. Proposition pour une grille de lecture, op. cité p. 169.

[16] Claude FREUD, BIERSCHENK, Thomas, CHAUVEAU, Jean-Pierre & OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre. – Courtiers en développement. Les villages africains en quête de projets. Paris, Karthala ; Mayence, APAD, 2000, 318 p.

[17] Voir les travaux de Roy A. PREISWERK, A contre courants, l’enjeu des relations inter culturelles. Textes réunis et publiés par Gilbert RIST, Editions d’En Bas, 1984, p. 244.

[18] Michael M. CERNEA, “Farmer Organizations and Institution Building for Sustainable Agricultural Dévelopment”, in Regional Development Dialogue, n° 2, 1988

[19] Voir parmi les conclusions de la mission effectuée dans le cadre du Trade Expansion Program PNUD/Banque mondiale du 30 janvier au 13 février 1990

[20] A mettre en relation avec i)  les idées défendues – relation entre démocratie et développement – par le Prix Nobel 1998 d’économie Amartya SEN et avec une étude qui  a été réalisée sur 192 pays par la Banque mondiale, montrant dans Monitoring Environnemental Progress, 1995 – d’où est cité dans une version de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2000 – 2015,  28 janvier 2000, p.78 – le résultat selon lequel « 16% seulement de la croissance économique s’expliquerait par la disponibilité du capital physique et 20% par les ressources naturelles. En revanche, la part du capital social … ne représente pas moins de 64% »    et ii) avec les propos suivants tenus par l’ex Directeur général de la Banque mondiale, James D. WOLFENSOHN : « Le développement n’est pas simplement une question d’ajustement. Le développement n’est pas simplement une question de budget et de saine gestion financière (…) nous devons veiller à ce que la culture de chaque pays soit préservée et enrichie afin que le développement soit fondé sur des bases fermes et s’enracine dans l’histoire (…) Pourtant ce n’est pas l’approche que la communauté internationale a suivie jusqu’à présent ».

[21] Démocratie, développement et communauté civique : témoignage d’une expérience italienne,  Robert D. PUTNAM, in Culture et développement en Afrique par les Gouvernements norvégien et suédois, la Fondation Rockefeller, la Banque mondiale et l’Unesco, Série Débats – Environnement et développement durable n°1, 1994, p. 37 - 80

[22] Voir i) le livre  Mission possible, Lieu Commun, Paris, 1993, 231p.,  et ii)  l’article Mettre la coopération européenne au service des acteurs et des processus de développement, Fondation Charles Léopold Mayer – pour le Progrès de l’Homme- 1999, p. 18, de Pierre CALAME, dont l’ambition est « l’intégration régionale et la construction de relations de coopération entre régions du monde de degré inégal de développement   … deux piliers complémentaires d’une gestion démocratique et pacifique de la planète ».

[23] Communication présentée par l’auteur sur la “ Bonne gouvernance ”, avec le Cabinet Fivoarana, à Antananarivo, en 1999.

[24] Avec le passage du PAS – Programme d’ajustement structurel - vers le DSRP, - Document stratégique de lutte contre la pauvreté – et l’établissement de la « Bonne gouvernance ».

[25] Voir l’importance prise par la « bonne gouvernance » dans le MAP – Madagascar Action Plan – du Gouvernement, formulation d’un cadre pour rendre plus opératoires les principes stratégiques du DSRP.

[26] Roy PREISWERK, op. cité,  p. 242.

[27] Au début des années 90, dans le cadre des évaluations participatives de la pauvreté, des pratiques initiées par de nombreux organismes, dont le PNUD et la Banque mondiale.

[28] Anthropologie et développement, essai en socio-anthropologie du changement social, J.P Olivier de SARDAN, APAD, Karthala, 1995.

[29] Depuis la coopération,  fin des années 90 - entre DIAL – développement et insertion internationale et – INSTAT – institut national de statistique –, de « nouveaux instruments ont été testés et sont disponibles pour le suivi des conditions de vie des ménages, répondant aux objectifs assignés par le DSRP … après l’ère des ajustements structurels », Les Nouvelles Stratégies Internationales de Lutte Contre la Pauvreté, sous la direction de Jean-Pierre CLING, Mireille RAZAFINDRAKOTO, François ROUBAUD, DIAL, ECONOMICA, 2002, p.386             

[30] Voir Pierre CALAME, l’article cité p.35:

 

[31] Ce volet, qui traite de la dynamique ala olana (expression traduite dans l’article sous cité par « lever un malentendu »), a été écrit à partir des extraits de l’article La constitution d’une utopie du Fokonolona comme mode de gouvernement par le peuple dans les années 1960-1973 à Madagascar, Françoise RAISON-JOURDE, Omaly sy Anio, n° 33 – 36, 1991 – 1992, Pouvoirs et états dans l’histoire de Madagascar et du Sud Ouest de l’Océan Indien, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Département d’histoire, Université d’Antananarivo, p 675 – 712 

[32]Avec l’analyse, par l’auteur, pour mettre en exergue ces mécanismes i)  des 429 pages - transcrivant les paroles échangées lors  des réunions de travail entre le Colonel RATSIMANDRAVA et les populations de toutes les communes rencontrées pendant deux ans – du livre  : Ny fokonolona araka ireo kabary nataon’ny Kôlônely Richard RATSIMANDRAVA eran’ny Nosy 1973 1975, Ambozontany, Fianarantsoa, 2002,  et …  ii) et aussi avec les résultats des interview auprès de divers  acteurs, dont le responsable de la communication auprès du Colonel RATSIMANDRAVA,  René RAOELISON et Juliette RATSIMANDRAVA, sœur du Colonel RATSIMANDRAVA, Présidente de la Section des Arts et des Lettres à l’Académie Malgache.

[33] Voir i- J.J. GABAS, P. HUGON, Les biens publics mondiaux et la coopération internationale , L’économie politique, n° 12, 4e trimestre 2001, p. 19-31 ; et ii- J.J. GABAS, P. HUGON, E. LE ROY, F. LILLE, C. MARTY, F.X.VERSCHAVE, A. VINOKUR, Biens publics à l’échelle mondiale, Bruxelles, Ed. Colophon, 2001 ; AITEC, Agir ici,

[34] J.P. OLIVIER DE SARDAN,  Les trois approches en anthropologie du développement ..., 1995, pour une description générale de ce projet scientifique et ...matisse.univ-paris1.fr/fr/IMG/pdf/desardan.pdf

 

[35] Voir Robert DUBOIS  i) dans son livre  Olombelona, essai sur l’existence personnelle et collective à Madagascar, L’Harmattan, 1978 …  et ii)  dans son livre « Fihavanana, utopie malgache, les évènements de 2002, un livre en cours d’édition aux Ed. Karthala.

[36]  Territoires : Penser localement pour agir globalement, par Yves de MORSIER - Paul MAQUET MAKEDONSKI - Ina RANSON, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, Documents de l’Alliance, 28 novembre 2001, www.alliance21.org

[37] Autorités locales ou animation locale, Roger WINTERHALTER, Documents de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, date de publication : 28 novembre 2001,

[38] Voir Roy A.PREISWEK, op. cité, p. 244:

 

[39] La « bonne gouvernance » ou l’allocation des ressources par le marché, c’est le non développement assuré, Jean-Marie HARRIBEY, FSE Florence – 8 novembre 2002, Séminaire « Financement du développement »

[40] Déclaration du Conseil et de la Commission sur la politique de développement de la Communauté, 10 novembre 2000, p. 3.

[41] Cité par Christopher FLAVIN, Planète riche, planète pauvre, dans Linda STARKE éd., L'Etat de la planète  2001,  Paris, Worldwatch Institute- Economica, 2001, p. 25.